پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب ماه را بررسی میکنیم. دیدن ماه در خواب بیشتر بـه: بدست آوردن مال، فرزند یا مقام تعبیر شده، ماه در خواب میتواند راوی خبر هـای بسیار خوب در مورد روزهای آینده باشد. برای کسانی کـه منتظر فرزندی هستند خواب ماه مژده دهنده یک فرزند اسـت و برای کسانی کـه در تحصیل و کار در انتظار موفقیت هستند هم خواب ماه خبر هـای خوبی دارد، با پارس ناز همراه باشید.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن ماه در آسمانی پرستاره بـه خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی اسـت. اگر خواب ببینید ماه بـه شکل غیرعادی در آسمان دیده میشود، علامت آن اسـت کـه در روابط خانوادگی شـما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد. دیدن خسوف در خواب، نشانه آن اسـت کـه شایعات، جامعه رابه ویرانی خواهد کشاند. دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت اسـت.

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دختری خواب ببیند در آسمان دو ماه وجوددارد، نشانه آن اسـت کـه بـه خاطر علاقه بیش از اندازه بـه پول و ثروت همسر خودرا از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره میشود، نشانه آن اسـت کـه بعلت نداشتن درایت و مهارت‌هاي زنانه شادی‌ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت. اگر خواب ببینید ماه بـه رنگ خون سرخ اسـت، نشانه آن اسـت کـه جنگ و ستیز درخواهد گرفت.

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب ماه، مادر اسـت.

 

ابن سیرین می گوید:

دیدن ماه بـه معنای وزیر و سلطان اسـت.

 

حضرت دانیال «ع» نیز می‌فرمایند:

تعبیر ماه وزیر اسـت.

 

تعبیرگران میگویند:

تعبیر دیدن ماه در خواب این اسـت کـه سلطان یا وزیر صاحب فرزندی پسر میشود.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای ماه عبارت‌اند از:

= سلطان

= وزیر

= دوست

= رییس

= شرافت و جاه

= کنیزک

= غلام

= کار باطل

= والی و فرمانروا

 

تعبیر خواب گرفتن ماه در دست

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

جابر مغربی می گوید:  اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌اي و بـه دست آوردی با شخص زیبایی ازدواج میکنی. اگر ماه هلال باشد و آنرا بگیری شخصی کـه با آن ازدواج خواهی کرد از اصالت کمی بهره مند اسـت.

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی ماه را گرفتی و بـه دست آوردی تعبیرش این اسـت کـه وزیر سلطان می شوي

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌اي یا درکنار تـو آمده اسـت صاحب فرزندی پسر خواهی شد کـه عالم و دانا گردد.

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همه ی ستاره‌ها دریک جا جمع شده‌اند و تـو هم همه ی آن‌ها و هم چنین نورشان را گرفته‌اي کل جهان می شوی و همه ی پادشاهان جهان مطیع و مطیع تـو خواهند شد. اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها راکه تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌اي نابود خواهی شد.

 

تعبیر خواب دیدن حالت‌ های مختلف ماه در خواب

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینی ماه با تـو حرف می زند، تعبیرش این اسـت کـه حاکم و فرمانروای منطقه‌اي میشوی.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینی ماه بدر «قرص کامل» شده ودر خانه تـو تابیده اسـت اهل خانه از سلطان سود و منفعت بـه دست می‌آورند.اگر ببینی هلال ماه «از محل طلوع ماه در آسمان» طلوع کرده و بالا آمده اسـت بـه این معنی اسـت کـه فرزند تـو در آن محل سلطان می شود.

 

ابن سیرین میگوید:

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد بیانگر آن اسـت کـه سلطان «مقام یا شخص مهم» آن سرزمین دچار ضرر و زیان میشود. اگر ببینی دو ماه با یک دیگر جنگ می کنند بین دو سلطان درگیری و دشمنی بوجود می آید و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند یکی ازآن دو برکنار می شود. اگر ببینی ماه بـه دو نیم شده اسـت سلطان یا وزیر هلاک می شود.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد دیدن ماه در خواب

همان طور کـه از قدیم گفته می شود، ماه قادر اسـت فعالیت‌هاي ذهنی انسان‌ها از قبیل احساس درونی مردان و شهود و بصیرت زنان را تحت تاثیر قرار بدهد. دیدن ماه در خواب برای مردان بـه این مفهوم اسـت کـه مرد باید از خیال پردازی در مورد زنان دست بردارد یا ترس از زن‌ها را از وجود خود بزداید. دیدن ماه در خواب برای زن‌ها اغلب نمادی از رابطه آن زن با زنان دیگر اسـت.

 

تعبیر خواب ماه از دیدگاه معنوی و روحانی

از منظر معنوی، ماه در خواب نمادی از نیمه شناخته نشده وجود شـما و خدای مونث یا الهه‌اي اسـت کـه مسئولیت همه ی امور را در اختیار دارد. بعلاوه، این خواب نشان دهنده اهداف یا چیزهایی اسـت کـه دست نیافتنی بـه شمار می روند.

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن ماه در خواب اغلب نمادی از پاکی و زیبایی اسـت. خواب ماه طبق معمول بـه این مفهوم اسـت کـه همه ی چیز خوب پیش خواهد رفت و شـما از عشق یا ازدواجی شیرین و خوشبختی برخوردار خواهید شد. شکل‌هاي گوناگون ماه در خواب بـه معنای سرنوشت یا تجربه‌هاي گوناگون در زندگی اسـت.

 

تعبیر خواب ماه روشن

ماه روشن در خواب نمادی از شادی و سرور خانوادگی اسـت.

 

تعبیر خواب ماه روشن و ستاره‌ های چشمک زن

دیدن ماه روشن بـه همراه ستاره‌هاي چشمک زن در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه اوضاع همانطوری پیش میرود کـه شـما میخواهید.

 

تعبیر خواب ماه کاملی که به روشنی در آسمان می‌درخشد

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه کاملی را ببینید کـه بـه روشنی در آسمان می‌درخشد تعبیر آن اسـت کـه همه ی چیز و بـه ویژه موضوع عشق برای شـما بـه خوبی پیش خواهد رفت. اوقاتی شیرین بدون جنگ و دعوا در انتظارتان اسـت.

 

تعبیر خواب ماهی که روی سر شما می‌تابد

اگر در خواب ماه را ببینید کـه روی سر شـما می‌تابد تعبیر آن اسـت کـه با مشکلاتی در رابطه با اوضاع سلامت خود روبرو می شوید و باید بـه بیماری‌هاي تنفسی مثل سرماخوردگی و ورم لوزه توجه خاص نشان بدهید.

 

تعبیر خواب ماه در روز

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را در وسط روز در آسمان ببینید این خواب نشانه‌اي بد و شوم اسـت. شاید گرفتار یک آدم مست و میخواره شوید. این خواب بشما یادآوری می کند کـه برای محافظت از خودتان بهتر اسـت در خانه بمانید.

 

تعبیر خواب ماه تنها در اوج آسمان بدون ستاره

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را ببینید کـه بـه تنهایی و بدون هیچ ستاره‌اي در اوج آسمان قرار گرفته تعبیر آن اسـت کـه شاید از شریک عاطفی خود جدا شوید یا شاید تمنای شـما برای عشق برآورده نشود.

 

تعبیر خواب ماه در میان ابرها

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را در بین ابرها ببینید تعبیر آن اسـت کـه ممکن اسـت رابطه شـما با معشوق یا شریک عاطفی تان بدتر شود یا این کـه برای غلبه بر برخی مشکلات وادار باشید کـه بـه نتیجه برسید.

 

تعبیر خواب هلال ماه

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن هلال ماه در خواب نمادی از نیمه تاریک وجود یا شک و تردیدهای ذهن شـما اسـت کـه شـما را مردد و دودل کرده اسـت. اگر با کشتی یا هواپیما سفر می کنید، این خواب بشما هشدار و از روبرو شدن با خطر دراین سفر بشما خبر میدهد. احتیاط کنید و بیشتر مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ماه نیمه

دیدن ماه نیمه در خواب نشانه‌اي بدیمن اسـت و بشما هشدار میدهد کـه مراقب سلامتی و امنیت خودتان باشید.

 

تعبیر خواب هلال ماه برای مردان مجرد

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن هلال ماه در خواب برای مردان مجرد بـه این مفهوم اسـت کـه شاید از شریک عاطفی خودتان جدا شوید یا در نتیجه اضطراب، نگرانی و افسردگی از بی خوابی رنج ببرید.

 

تعبیر خواب ماه کامل

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن ماه کامل در خواب نشان دهنده موفقیتی حيرت آور در رابطه عاشقانه، ثروتمند شدن یا بچه دار شدن اسـت. اگر باردار هستید و ماه کامل را در خواب می بینید، تعبیر آن اسـت کـه فرزند پسر زیبایی رابه دنیا خواهید آورد. دیدن ماه کامل برای بیماران در خواب نشانه بهبودی سریع اسـت.

 

تعبیر خواب طلوع ماه بر فراز افق

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را ببینید کـه از افق طلوع می کند تعبیر آن اسـت کـه بزودی ثروتمند می شوید ودر بـه‌دست آوردن مال و ثروت بخت یارتان خواهد بود. با این وجود، درحال‌حاضر باید از ولخرجی و زیاده روی پرهیز کنید در غیراینصورت بخت مساعد برای کسب مال و ثروت را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب طلوع ماه از دریا

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را ببینید کـه از جانب دریا طلوع میکند تعبیر آن اسـت کـه شـما می توانید زندگی خودرا از هیچ بسازید یا می توانید موجب ترقی زندگی خانواده تان شوید.

 

تعبیر خواب ماه در حال سقوط کردن

تعبیر خواب ماه | دیدن ماه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماه را ببینید کـه پایین می‌افتد یا سقوط می کند، این خواب نمادی از بحران در عشق یا ازدواج اسـت. شاید از شریک عاطفی خود برای مدتی طولانی جدا شوید یا از همسر خود طلاق بگیرید. بـه شریک عاطفی خودتان فکر کنید و بیشتر مراقب اوضاع باشید.