پارس ناز پورتال

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب مسافرت رفتن

در این بخش تعبیر خواب مسافرت رفتن را مرور می کنیم. رفتن به مسافرت در خواب به معنای تغییر و دگرگونی در مسیر زندگی است، برای همه ما پیش آمده که در خواب عازم سفر بوده ایم، تعبیر خواب مسافرت رفتن بسته به مکان و نوع رفتن (پیاده یا با وسایل نقلیه) تغییر می کند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به خواب مسافرت رفتن را بررسی می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب مسافرت رفتن چیست؟

مسافرت در خواب بیانگر حرکت به سمت اهداف زندگی است، جا به جایی مکان در خواب نمادی از تحولات در زندگی بیداری است. البته سفرهای کوتاه در خواب بیانگر شانه خالی کردن از بار مسئولیت ها است، اگر در بیداری مدام به فکر فرار کردن باشیم و راحت طلبی را به زحمت کشیدن ترجیح دهیم ممکن است خواب سفرهای کوتاه به جاهای آشنا را ببینیم.

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب عازم یک سفر بودید یعنی اهدافی دارید که می خواهید در سمت رسیدن به آنها حرکت کنید، اگر در خواب مسافرت شما پایان یافت و در حال برگشت بودید یعنی پتانسیل بالایی در کسب موفقیت های زندگی دارید. اگر در خواب با دوستان خود به مسافرتی ماجراجویانه داشتید یعنی: لحظات هیجان انگیزی در انتظار شما هستند که غافلگیرتان می کنند.

 

اگر در خواب خود را به صورت یک مسافر دیدید که مثلا قرار است با قطار به شهر و دیار دیگری برای زندگی برود یعنی: اجازه می دهید که دیگران در کارهای شما دخالت کنند و برای تان تصمیم بگیرند اگرچه راضی نیستید اما از خود دفاع نمی کنید. اگر در خواب مسافران زیادی را در کنار خود دیدید یعنی: سعی می کنید همه را راضی نگه دارید و این مساله روح شما را آزرده کرده است.

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب قصد داشتید به طور غیرقانونی وارد شهر یا کشور دیگری شوید: در درجه اول شما نسبت به جا و مکان فعلی تان احساس تعلق ندارید و در جای دیگری به دنبال آرامش هستید. در درجه دوم: شما رازهای زیادی در سینه دارید، فاش شدن برخی از آنها به ضرر شما تمام می شود. شما می ترسید که روزی از فعالیت های پنهانی یا برخی حرف های تان پرده برداشته شود.

 

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب به جایی سفر کند که بهتر از مکان فعلی باشد، تعبیر نیک دارد، اگر دید به جایی سفر کرده که بدتر از مکان فعلی اش است، تعبیر به خلاف آن باشد.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند سفر کرد و پربار بود، حال و احوالش نیکو شود. اما اگر خواب به خلاف این بود، دلیل کند که کارش تباه شود.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

مسافرت رفتن در خواب یعنی دگرگونی و تبدیل است در زمان بیداری. اگر خواب دیدید که: وسایل زیادی دارید و عازم سفری شده اید یعنی: تغییراتی در زندگی شما حاصل می شود که بار مسئولیت های تان را بیشتر می کند. اما اگر خواب دیدید که از سفری بازگشته اید و سوغات فراوانی همراه دارید یعنی سود زیادی در کار و تحصیل بدست می آورید.

 


 

تعبیر خواب سفر با هواپیما 

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

سفر با هواپیما = پستی و بلندی های زندگی

بلند شدن هواپیما = موفقیت در کارها

به زمین نشستن هواپیما = مراقب بعضی از دوستان باشید

سانحه هوایی = سود مالی

 

در نوشته های لیلا برایت آمده:

سفر با هواپیما یعنی موفقیت در کارها. اگر در خواب هواپیمای شما سقوط کند و یا به مقصد خود نرسید یعنی در انجام برخی کارها شکست خواهید خورد.

 


 

تعبیر خواب سفر به مکانی نامعلوم

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید سفر می کند و به جایی نامعلوم می رود دلیل که جدایی حاصل شود یا اینکه به دیاری دیگر کوچ کند. اگر با وداع و اشک به جایی ناشناخته رفت دلیل که حالش تغییر کند اما باز خوب شود.

 


 

تعبیر خواب سفر با کشتی

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون می‌گوید: مسافرت از طریق دریا در خواب به معنای رسیدن سود و مال است. اگر در خواب دریایی طوفانی دیدید و از غرق شدن ترسیدید یعنی در روابط عاطفی تان جدایی حاصل می شود. همچنین این خواب به این معناست که شما در زندگی به سرزمین های مختلفی سفر می کنید.

 


 

تعبیر خواب سفر با ماشین | خودرو شخصی

تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

وب سایت خواب و رویا: اگر در خواب با خودرو خودتان در حال سفر بودید یعنی در مسیر زندگی تان گام های درستی برداشته اید. اگر در خواب با خودرو خود به محل ناشناخته ای رفتید یعنی از اوضاع فعلی زندگی تان راضی نیستید و به دنبال راه فراری می گردید.

 

اختصاصی از مجله پارس ناز