پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه 

در اینبخش تعبیر خواب میمون را بررسی خواهیم کرد. معبران مسلمان خواب میمون رابه دشمنی فریبنده یا زنی مفسد و فریبکار تعبیر کرده اند، خواب میمون یک خواب غیر رایج میباشد و اگر قبل از خواب برنامه مستند حیات وحش ندیده اید! میتوانید مطمئن باشید کـه خواب تان تعبیر دارد. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب میمون آشنا خواهیم شد. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب میمون چیست؟

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن میمون در خواب نشانه اي از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب اسـت. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه ی دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی اسـت کـه با شـما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

میمون ماده زنی اسـت مفسده جو و فتنه انگیز کـه باید مراقب او باشید و چنان چـه این میمون ماده بـه آغوش شـما جست و دست بـه گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شـما بر می آید.

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می باشد. اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌اي بر دشمن غلبه پیدا میکنی و وی را شکست می دهي.

 

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن میمون در خواب نمادی از فریب، بینش و شهود اسـت. افرادی کـه اطراف شـما هستند بـه دنبال نفع خودشان هستند. بـه تعبیری دیگر میمون‌ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شـما هستند. دیدن میمونی کـه از درخت آویزان اسـت یا تاب بازی می کند بیانگر این اسـت کـه شـما حس می کنید دریک مساله گیر کرده اید.

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می باشد. اگر ببینی میمون سوار اسب شده اسـت مرد یهودیی با زنت فساد می کند. اگر ببینی میمون با تـو حرف می زند، زن با تـو بـه گستاخی حرف می زند.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌اي دچار رنج و عیب و ناخوشی می شوي.

 

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن میمون در خواب، نشانه آن اسـت کـه مردم ریاکار برای پیش بردن اهداف خود چاپلوسی شـما را میکنند. دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن اسـت کـه سر سخت‌ترین دشمنان شـما بزودی نابود خواهند شد. اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن اسـت کـه چون نامزدش بـه بی وفایی او بدگمان اسـت بهتر اسـت هرچه زودتر با او ازدواج کند.

 


 

تعبیر خواب میمون های زیاد

گر در خواب تعداد زیادی میمون را ببینید، مشکلاتی در آینده نزدیک گریبانتان را خواهد گرفت. این خواب وضعیتی را در زندگی شـما نشان میدهد کـه در واقعیت اصلا آن گونه نیست.

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

بـه تعبیری دیگر این خواب فردی را نشان میدهد کـه قصد فر یب شـما را دارد. شاید آن شخص در تلاش برای انتقام گرفتن از شـما باشد. هم چنین این خواب نشان دهنده وقت گذراندن در معیشت کسانی اسـت کـه بشما شبیه هستند و زندگی را جدی نمی گیرند.

 


 

تعبیر خواب میمون در قفس

دیدن میمون در قفس نشانه کنجکاوی بیش از حد شماست. این خصوصیت اخلاقی می تواند شـما را در وضعیت بحرانی قرار داده و منجر بـه اتفاقی ناخوشایند گردد. سرک کشیدن و فضولی کردن در کار دیگران بـه هیچ عنوان پسندیده نیست و این رفتار شـما در نهایت شـما را در وضعیتی نامطلوب و پریشان‌کننده قرار میدهد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چـه دیدید میمونی رابا ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و بـه دنبال خود می کشید و میبرید بر دشمنی کـه دارید پیروز میشوید. اگر بوزینه از مقابل شـما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب دیدید کـه بـه دنبال میمونی می‌دوید و می خواهید وی را بگیرید و میمون از درخت بـه دیوار و از دیوار بـه حیاط می‌جهد و شـما رابا خود می‌کشاند کسی هست کـه با فریب و نیرنگ مدتی شـما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد. اگر میمونی بـه دنبال شـما می‌دوید و شـما از مقابلش می‌گریختید بـه قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.

 


 

تعبیر خواب کشتن میمون

اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌اي، تعبیرش این اسـت کـه بر دشمن پیروز می شوي.

 

جابر مغربی نیز میگوید:

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

کشتن میمون در خواب بـه این معنی اسـت کـه گرفتار بیماری و عیب و نقصی می شوي، ولی زود التیام پیدا خواهی کرد.
اگر ببینی میمون تـو را گاز گرفته اسـت یا بیمار می شوی یا این کـه زنت بـه تـو فحش و ناسزا میگوید.

 

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌اي و بر تـو پیروز شده اسـت طوری بیمار خواهی شد کـه التیام پیدا نمیکنی یا بدن تـو دچار عیبی میشود کـه اصلاح نخواهد شد.

 

کارل یونگ می گوید:

اگر در خواب ببینید کـه یک میمون بشما حمله میکند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شـما خیلی عملتان رابه تعویق می‌اندازید «امروز فردا می کنید». تعبیر دیگر این اسـت کـه شـما تلاش می کنید تمایلات حیوانی خودرا حفظ کنید «حواس تان بهش باشد».

 


 

تعبیر خواب داشتن یک میمون خانگی

اگر در خواب ببینید کـه یک میمون خانگی دارید، تعبیر آن اسـت کـه ترس‌هاي تان شـما را در خود غرق کرده اسـت. شاید بی‌هیچ دلیلی نگران وضعیتی در زندگی خودتان هستید اما نمیتوانید بـه خودتان کمکی کنید.

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

ترس‌هاي شـما بـه طور کامل بازرسی را از شـما ربوده ودر اختیار خود گرفته‌اند. پیام این خواب برای شـما این اسـت کـه همه ی چیز در زندگی شـما خوب اسـت و بهتر اسـت بـه نگرانی ‌هاي بیش از اندازه خودتان پایان دهید.

 

تعبیر خواب قدم زدن با میمونی که قلاده دارد

اگر در خواب ببینید کـه قلاده سگی را دور گردن میمون بسته‌اید و با آن راه می روید، این خواب نمادی از دوستان مکار و دروغگوی شـما اسـت. شاید شـما بـه آن ها اعتماد کرده اید. فقط برای این کـه متوجه تلاش انها برای تحقیر کردن شـما در برابر دیگران بشوید چیزی بـه انها بگویید کـه در آن اعتماد بـه نفس دارید و بعد ببینید چـه اتفاقی می‌افتد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از میمون

اگر در خواب ببینید کـه از میمونی میترسید، این خواب نمادی از مشکلات و هرج و مرج‌هاي کاری در آینده‌اي نزدیک اسـت. شاید متهم بـه کاری میشوید کـه حتی آنرا انجام نداده بودید.

 

تعبیر خواب میمونی که لباس بر تن دارد

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب میمونی را ببینید کـه لباس پوشیده اسـت، این خواب نشان دهنده فردی در زندگی شـما اسـت کـه قادر نیست عادت‌هاي ناخوشایند خودرا تغییر بدهد. فرقی نمی کند کـه شـما چقدر برای تغییر دادن این فرد تلاش میکنید؛ او قادر بـه تغییر کردن نخواهد بودو شـما باید این حقیقت را بپذیرید.

 

تعبیر خواب به دنبال میمونی دویدن

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بـه دنبال میمونی می‌دوید و آنرا تعقیب می کنید، این خواب نشان دهنده فردی زیرک در زندگی شـما اسـت کـه می خواهد شـما را تحت تاثیر خودش قرار داده و اختیار زندگی شـما را در دست بگیرد. این فرد افکار پلیدی در مورد شـما دارد و ممکن اسـت برای خراب کردن آوازه و شهرت شـما دست بـه هر کاری بزند.

 

تعبیر خواب زندگی کردن با میمون ها

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه با یک دسته میمون زندگی می کنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما همواره توسط اطرافیان خود مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید. برخی اوقات این خواب تاثیرات ناخوشایند و منفی افرادی را نشان میدهد کـه با آن ها دائم در ارتباط هستید. شاید حتی در نهایت دست بـه انجام کارهایی بزنید کـه هرگز تصور نمیکردید قادر بـه انجام آن ها باشید.

 

تعبیر خواب میمونی با صدای بلند

اگر در خواب میمونی را ببینید کـه با صدای بلند فریاد می زند، تعبیر آن اسـت کـه شـما با فردی رفت و آمد می کنید کـه مستعد نشان دادن برخی رفتارهای اعتیادگونه اسـت و این همان چیزی اسـت کـه بعداً بـه آن پی خواهید برد.

 

تعبیر خواب بغل کردن میمون

اگر در خواب ببینید کـه میمونی را در بین بازوهای خودتان گرفته و بغل کرده اید، این خواب از ورود عشقی جدید بـه زندگی شـما در آینده نزدیک خبر میدهد.