پارس ناز پورتال

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب نابینا شدن چشم ها 

در اینبخش تعبیر خواب نابینا شدن را بررسی میکنیم. خواب شناسان نابینایی در خواب رابه ضرر و زیان و همچنین غم و اندوه تعبیر کرده اند. از دید علم تعبیر خواب: کم سو شدن چشمان در خواب دلیل بر گمراهی می باشد کـه موجب آفت و زیان میشود، همچنین نابینا شدن خبر از اندوهی میدهد کـه قابل پیشبینی نیست. در ادامه تعبیر خواب نابینا شدن از دید تمام معبران را مرور میکنیم.

 

تعبیر خواب نابینا شدن چیست؟

از دید خواب شناسان معاصر مثل کارل گوستاو یونگ: نابینا شدن در خواب بیانگر گمراهی درمورد مسائل زندگی اسـت، این‌کـه نمی‌خواهیم حقیقت را ببینیم و دروغ ها را بیشتر می پسندیم. این‌کـه در خواب خودمان رابه طور کامل نابینا ببینیم و هراس تمام وجودمان را فرا بگیرد می‌تواند بیانگر غرور بی جا و ضرر رسان مـا باشد، مـا نمی‌خواهیم بجز خودمان کسی را ببینیم.

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب همچنین می‌تواند بیانگر حسادت درونی مـا باشد. اگر پیشرفت هاي اطرافیان مـا باعث آزارمان بشود یا نتوانیم خوشبختی اطرافیان مان را ببینیم، این حس برتری طلبی و حسادت موجب احساس کوری در خواب می‌شود، طوری‌كه هیچ کجا را نمیبینیم. شاید مـا حسادت داشته باشیم اما خودمان ازآن بی اطلاع باشیم یا سعی کنیم آنرا انکار کنیم.

 

اگر در خواب با یک نابینا رو بـه رو شویم، بـه این معناست کـه اجازه می‌دهیم فرصت هاي زندگی مان اتلاف شوند. اگر در خواب نابینا بودیم و بینایی خودرا بدست آوردیم یعنی لازم نیست بـه خودمان سخت بگیریم، این خواب بشما می‌گوید کـه برای خوشبختی در زندگی نیاز بـه تغییر دارید و باید اخلاقیاتی کـه از هر نظر پسندیده نیستند را کنار بگذارید. شـما باید با چشم بصیرت اطراف تان را ببینید نه با چشم سر.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

عدم ارتباط چشمی = دوری از ارتباط دوستانه.

کور شدن چشم راست = از اطرافتان بی خبر هستید.

کور شدن چشم چپ = درمورد رفتارتان اگاه نیستید.

 

امام جعفر صادق می‌گوید:

تعبیر خواب نابینا شدن بر شش وجه اسـت:

1= تباهی دین

2= درویشی

3= غم و اندوه

4= بدحالی

5= مال

6= نقصان

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خودمان را نابینا ببینیم یا احساس کنیم کـه بطور کامل کور شده ایم بـه این معنی اسـت کـه: چیزهایی در زندگی هستند کـه نمیخواهیم ببینیم. یا این‌کـه از اعمالی کـه در گذشته انجام داده ایم احساس شرمندگی میکنیم، این خوای همچنین می‌تواند دلیل بر ترس مـا از اتفاقات بدی باشد کـه در پیش رو داریم.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خیره شدن چشم = ضرر و زیان

کور شدن = ایدهای برباد رفته

چشمان چپ = تحقیر شدن

 


 

تعبیر خواب نابینا شدن یک چشم

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

ابراهیم کرمانی میگوید: در نوشته ها آمده، «اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده اسـت.» این تعبیر میتواند درست باشد، افراد ریا کاری کـه چهره واقعی شان رابه هیچکس نشان نمیدهند، هیچوقت نمیخواهند خود واقعی شان نمایان شود. انها مردم را کور و کر می‌بینند و از رسوائی هراس دارند.

 

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب دیدید کـه یک چشم دارید بیانگر این اسـت کـه دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن یک چشم در خواب، از یک دسیسه علیه شـما خبر میدهد کـه از ان آگاه خواهید شد، دشمنان تان در جستجوی فرصتی برای ضربه زدن بشما هستند. اگر در خواب مردی را مشاهده کنید کـه یک چشمش کور شده،یعنی بـه دامی گرفتار خواهید شد ودر آن لحظه همه ی چیز در نظرتان بیهوده می‌شود.

 


 

تعبیر خواب بینا شدن چشم نابینا

امام جعفر صادق میگوید: اگر نابینا بیند کـه بینا شده بود، دلیل کـه از زحمت برهد.

 

تعبیر خواب نابینا شدن مرده

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب فرد مرده اي را دیدید کـه نابینا شده، این خواب در هار حالتی کـه باشد معنای شومی دارد، تلاش هاي زیاد در زندگی و تنیجه نگرفتن و همچنین از دست رفتن اعمال نیک و توشه آخرت نیز از تعابیر این خواب هستند.

 


 

تعبیر خواب زخمی شدن چشم ها

تعبیر خواب نابینا شدن | نابینایی در خواب چه تعابیری دارد؟

جابر مغربی گوید: اگر بیند هردو چشم او آسیب دید و نمی توانست چشم هاي خودرا باز کند، دلیل کـه با دشمن خود صحبت کند. اگر از چشم هاي او خون جاری شد دلیل باشد کـه از طرف فرزندانش غمی بـه او وارد شود.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز