پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب هندوانه خوردن 

دراین پست تعبیر خواب هندوانه خوردن را مرور میکنیم. هندوانه میوه اي اسـت کـه در حال حاضر، در تمام فصل هاي سال کشت می‌شود. معبران مسلمان دیدن خواب هندوانه را خوب توصیف کرده اند. اما برخی خواب شناسان غربی دیدن این خواب را خوب نمیدانند. باید بگوییم کـه اکثر خواب شناسان جهان خواب هندوانه را خوش یمن تعبیر کرده اند. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب هندوانه را مرور می‌کنیم.

 

تعبیر خواب هندوانه قرمز و شیرین

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب اسـت بـه خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شـما از خوردن آن احساس لذت کنید.

 

تعبیر خواب هندوانه خریدن

در سرزمین رویاها آمده هندوانه می خرید: پول و شانس

 

تعبیر خواب هندوانه نرسیده

بیتون گوید: دیدن هندوانه‌هاي در حال رشد، علامت آن اسـت کـه گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی بـه دنبال خواهد داشت. در کتاب سرزمین رویاها هم آمده اسـت کـه اگر در خواب هندوانه پرورش میدهید: یعنی یک ناشناس بشما هدیه‌اي میدهد.

 

تعبیر خواب هندوانه خوردن

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون گوید: خوردن هندوانه در خواب، دلالت بر کاری شتابزده دارد کـه موجب نگرانی شـما خواهد شد. اگر در خواب مشاهده کنید کـه هندوانه خورده‌اید، بـه این معنا اسـت کـه مرتکب اشتباهی خواهید شد. در سرزمین رویاها آمده: هندوانه میخورید: امیدهای شـما بی اثر می ماند.

 

دیدن هندوانه در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن هندوانه بیماری بود.

 

تعبیر خواب هندوانه معبران غربی

آنلی بیتون میگوید: دیدن هندوانه در خواب، نشانه بیمار شدن و دست زدن بـه اقدامات ناموفق اسـت. اگر در خواب هندوانه ببینید، بـه این معنا اسـت کـه سلامتی شـما در خطر اسـت.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

خواب هندوانه: نتایج بسیار عالی در کار.

بیماران خواب هندوانه ببیند: آنها التیام می یابند.

بـه بچه ها هندوانه می دهید: خوشبختی.

 

تعبیر خواب هندوانه برای مردان

دیدن هندوانه در خواب برای مردان نمادی از پاسخ منفی زن مورد علاقه آنها بـه تقاضای ورود بـه مرحله بعدی در رابطه عاطفی شان اسـت. این دو نفر با مشکلات و دشواری هاي بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند.

 

تعبیر خواب هندوانه برای زنان

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر زن یا دختر هندوانه اي گرد و زیبا را در خواب ببیند کـه آنرا لمس می‌کند، این خواب از ازدواجی فوری یا بارداری ناخواسته خبر می دهد. در هر صورت، این خواب خوشحالی و نگرانی هاي خوشایند بسیار زیادی را برای خواب بیننده بـه ارمغان می آورد.

 

تعبیر خواب مزرعه هندوانه

اگر در خواب مزرعه اي را ببینید کـه در آن هندوانه می‌روید تعبیر آن اسـت کـه در زندگی واقعی خود با کار و تلاش و بکار گرفتن نیروی ذهنی خود بـه هر انچه کـه آرزو دارید دست خواهید یافت. دیدن مزرعه هندوانه در خواب نمادی از بخت و اقبالی عالی اسـت. خوشبختی غیرمنتظره اي را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب خوردن هندوانه آبدار

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

خوردن هندوانه اي شیرین و آبدار در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه موفقیت در تمام امور و ابعاد مختلف زندگی در انتظارتان اسـت. هرچه هندوانه اي کـه در خواب دیده اید بزرگ‌تر باشد، موفقیت و پیروزی هایي کـه بشما روی می آورد بزرگتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب هندوانه هدیه دادن

اگر در خواب ببینید کـه بـه یک نفر از دوستان خود هندوانه هدیه می دهید، این خواب نشانه بی توجهی شـما در اهمیت دادن بـه این فرد اسـت. بـه کارهایی کـه دوستتان برایتان انجام می دهد توجه کنید ودر مقابل از او قدردانی کنید.

 

تعبیر خواب برش دادن هندوانه

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پالپ هندوانه را برش می دهید، این خواب نمادی از نارضایتی شـما در زندگی جنسی تان اسـت. این خواب بشما می گوید کـه اکثر اوقات وادار هستید وانمود کنید کـه از رابطه با شریک عاطفی خود لذت می‌برید. اینکار بـه آرامش و آسایش عمومی شـما آسیب میرساند.

 

تعبیر خواب شکستن هندوانه

اگر در خواب ببینید کـه هندوانه اي را می شکنید، تعبیر آن اسـت کـه باید توجهی خاص بـه فرزندان خود نشان بدهید. حتی اگر کودک شـما تازه متولد شده اسـت یا هنوز در شکم شـما اسـت و بدنیا نیامده باشد.

 

تعبیر خواب هندوانه بریدن

هندوانه بریدن در خواب نشان دهنده نارضایتی شـما در رابطه جنسی اسـت. هم چنین بریدن هندوانه در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بزودی باران برکت و رحمت بر سر شـما می بارد. اگر ایده خوبی دارید یا اگر می‌خواهید چیز جدیدی را امتحان کنید، باید بدانید کـه نتایج خوبی بـه دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب هندوانه انتخاب کردن

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه در بازار یا میوه فروشی در حال انتخاب کردن یک هندوانه هستید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی تصمیمی غیرعاقلانه می‌گیرید. بنظر میرسد کـه بدون درنظر گرفتن همه ی جزئیات یا حقایق لازم تصمیمی را می‌گیرید.

 

تعبیر خواب انداختن هندوانه به زمین

اگر در خواب ببینید کـه هنداونه اي از دست شـما میوفتد تعبیر آن اسـت کـه کسیکه وی را می شناسید و باردار اسـت بزودی در اثر سقط جنین فرزند خودش را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب هندوانه درشت

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب هندوانه اي درشت ببینید این خواب شنیدن خبرهایی خوب و سودمند را برای شـما پیشبینی می‌کند. دیدن هندوانه درشت یا بسیار بزرگ در خواب نشانه آن اسـت کـه بعد از پشت سر گذاشتن سختی ها باید در انتظار برداشت ماحصل آن باشید.

 

تعبیر خواب پوست هندوانه

دیدن هسته یا پوست هندوانه اي خورده شده در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بزودی در موقعیت هایي سخت و بسیار ناخوشایند با عزیزان خود قرار خواهید گرفت. بعلاوه دیدن هسته هندوانه در خواب نمادی از رشد دنیای درونی اسـت. هرچه بعد معنوی شـما از ارزش بیشتری برخوردار باشد، قدرت اخلاقی و معنوی بیشتری در زندگی بـه دست می آورید.

 

تعبیر خواب دانه های هندونه

تعبیر خواب هندوانه خوردن | دیدن هندوانه در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن هسته هندوانه در خواب از شگفتی ها و رخ دادن اتفاقات خوبی خبر می دهد. فردی بـه بهانه اي خاص هدیه اي بشما می دهد. تاحدودی خنده دار و فرح بخش خواهد بودو بـه این ترتیب تنوعی را در زندگی کسل کننده شـما بـه وجود می آورد.

 

تعبیر خواب هندوانه خراب

دیدن هندوانه خراب در خواب هشداری برای بیماری و مشکلی در اوضاع سلامتی شـما اسـت. بـه بدن خود دقت کنید، ورزش کنید یا بـه پیاده روی بروید.