پارس ناز پورتال

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب پرواز کردن را بررسی می کنیم. پرواز کردن در خواب بیشتر بـه قدرت اراده و تصمیم‌گیری هاي جدید تعبیر شده اسـت. این خواب هم چنین می تواند نشان دهنده خروج از مشکلات زندگی هم باشد، بسته بـه نوع خواب شـما و جاییکه در آن قرار دارید معنای خواب تغییر می کند، در ادامه تمام تعابیر در مورد خواب پرواز کردن را می‌خوانیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی هم چون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌هاي بالفعل فرد اسـت. آلفرد ادلر بر آن بود کـه رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد بـه نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر انچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند.

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

انسان‌هایي کـه چنین رویاهایی میبینند طبق معمول بـه خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا هم چنین فشارهای درونی دیگری کـه مـا رابه پایین می کشند از قبیل نداشتن اعتماد بـه نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می دهد. این جنبه منفی رویای پرواز اسـت کـه نشان می دهد چگونه مـا از ترس‌ها و آسیب‌هاي روحی درونی بـه وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می کنیم.

 

در اغلب موارد فرد بـه تنهایی پرواز میکند کـه این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می دهد. اما بعلت این‌کـه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز هم چنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌هاي جامعه را نیز بـه تصویر می کشد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو اسـت مگر این‌کـه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کـه دیگر زیر پای خودرا نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کـه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کـه پرواز میکنید و از جایی برمی خیزید و بـه آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شـما بـه وجود می آید کـه دل خواه اسـت.

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود میبرید. گاه در خواب می بینید کـه پرواز می کنید اما میخواهید خود رابه لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چـه تلاش می کنید نمیتوانید. این نشانه آن اسـت کـه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن بـه هدف‌هاي تعیین شده دچار مشکل و سختی میشوید و یا اصلاً نمیرسید.

 

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی اسـت آمیخته بـه اندوه و غم یا سفری اسـت کـه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

 

تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند کـه حین پرواز بـه زمین می‌افتد زن خودرا طلاق می دهد و زنی دیگر میگیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه اي و شغلی اسـت و گویای این واقعیت کـه برای ایجاد تحول با ناکامی رو بـه رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و التیام امور را نوید میدهد.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با بال‌هایي سیاه پرواز میکنید، نشانه نومیدی اسـت. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن اسـت کـه در زندگی فردی منحط و پست می شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن اسـت کـه دیگر بار مقام و منزلت خودرا بدست می‌آورید.

 

لیلا برایت:

اگر در خواب ببینید کـه هنگام پرواز سقوط میکنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید بـه آسمان بپرید، دلیل کـه حج کند. اگر دید از سرای خود بـه سرای مجهول بپرید، دلیل کـه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز میکنید. نشانه آن اسـت کـه در امر ازدواج با بدبخت‌هایي روبه‌رو میشوید. اگر خواب ببینید نزدیک بـه زمین پرواز می کنید، نشانه آن اسـت کـه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید در حین پرواز بـه خورشید نگاه می کنید، علامت آن اسـت کـه بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها بـه توفیق میرسید. اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

 

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن بـه خلاف پر مرغان، دلیل کـه بیمار شود و بـه نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی بـه جائی پرواز نمود، دلیل کـه سفر نماید.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

داشتن بال: خوشبختی

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید کـه بال و پر دارید و پرواز میکنید، بیانگر گرفتاری و دردسر اسـت.

 

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

لیلا برایت: پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ي ناامیدی و یأس اسـت.  پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ي آن اسـت کـه بـه یکی از اهدافتان می رسید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز میکنید، علامت آن اسـت کـه دشمنان بـه دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شـما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایي مخروبه پرواز می کنید، علامت آن اسـت کـه در محیط‌هاي مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب پرواز و پرواز کردن 

خواب‌هایي کـه در آن احساس پرواز کردن می کنید نشانه‌ي شخصیت خوب شـما اسـت. شـما احتمالا هموار از جنبه‌ي زیبا و مثبت بـه زندگی نگاه می کنید، فارغ از این‌کـه وضعیت کنونی‌تان چگونه اسـت. شـما مستقل هستید و روحیاتی بسیار رها و آزاد دارید. اگر خواب ببینید از زمین بلند می شوید ودر هوا پرواز می کنید، چنین خوابی نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت.

 

در خواب خودتان را در حال پرواز کردن ببینید

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خودتان را در خواب در حال پرواز کردن ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان دهنده‌ي نیاز شـما بـه آزادی باشد. شاید میخواهید مستقل باشید و بزودی بـه آرزوی‌تان دست پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز آب

اگر در خواب ببینید بر فراز آب پرواز میکنید، چنین خوابی می تواند نشانگر نیاز شـما بـه تمرکز بیشتر بر کسب و کارتان باشد. اگر اینکار را انجام ندهید رقبای‌تان ممکن اسـت از بی‌فعالیتی شـما استفاده و سعی کنند کسب و کارتان را نابود کنند.

 

تعبیر خواب افتادن پس از پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر چنین خوابی ببینید، طبق معمول نشانه‌ي آن اسـت کـه راه حلی برای مشکلاتی کـه در حال حاضر در زندگی تجربه می کنید پیدا خواهید کرد. این خواب نشانه‌ي غلبه بر موانع موجود سر راه موفقیت‌تان نیز هست.

 

تعبیر خواب تلاش مایوسانه برای پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب سعی بـه پرواز کردن داشته باشید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي آن باشد کـه تلاش‌تان برای صعود از نردبان ترقی اجتماعی موفقیت آمیز نخواهد بود.

 

تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید هواپیمایی رابه پرواز در می‌آورید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي برداشتن نخستین قدم برای انجام هدفی مهم باشد.

 

تعبیر خواب اینکه هنگام پرواز کردن زمین را نظاره کنید

اگر در خواب بـه پایین نگاه کنید و هنگام پرواز کردن منظره‌ي روی زمین را نظاره کنید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي موانعی باشد کـه اخیرا با آن‌ها مواجه شده‌اید. اما، آن‌ها موقتی هستند و شـما قادر خواهید بود بـه سهولت بر آن‌ها غلبه کنید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌ ای برفی

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌اي پوشیده از برف را ببینید چنین خوابی نشانه‌ي زندگی موفق و لذت بخش با همسرتان اسـت، کـه شادمانی و سعادت بسیاری برای هر دوی‌تان بـه همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از پرواز در ارتفاع زیاد

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید از پرواز کردن در ارتفاع زیاد میترسید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي عدم قاطعیت یا بی‌تفاوتی‌تان نسبت بـه شرایط زندگی باشد. گاهی این خواب ممکن اسـت نشانه‌ي آن باشد کـه برنامه‌ها و نیات‌تان ثمره‌اي نخواهد داشت یا تا حدودی نا امیدتان خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن در فضای بیرون از جو

اگر خواب ببینید در فضای بیرون از جو زمین بدون سفینه‌ي فضایی پرواز می کنید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي رویداد هـای در حال تغییر زندگیتان در آینده‌اي نزدیک باشد. این رویدادها بـه احتمال بیشتر منفی خواهند بود.

 

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مسافت‌ های دور و دراز

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر درباره‌ي پرواز کردن بر فراز مسافت‌هاي دور و دراز خواب ببینید چنین خوابی ممکن اسـت نشان دهنده‌ي آشفتگی و تلاطم در رابطه‌ي عاشقانه‌تان باشد. این مشکلات ممکن اسـت بـه چیزی برگردد کـه انتظارش را میکشید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن طولانی

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب پرواز طولانی ببینید، کـه برای مدت زمانی دراز طول بکشد، چنین خوابی نشانۀ احساسات عدم امنیت یا تردید پنهان شـما درباره‌ي ایجاد تغییرات برای التیام زندگیتان اسـت.

 

تعبیر خواب دوتایی پرواز کردن با کسی

اگر خواب ببینید دو نفری همراه با کسی پرواز میکنید و دستان وی را گرفته‌ اید چنین خوابی ممکن اسـت نشانۀ ملاقات کسی در آینده‌اي نزدیک باشد، کسیکه با او رابطۀ عاشقانۀ پرشوری خواهید داشت اما متاسفانه زیاد طول نخواهد کشید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن به کمک یک سری وسایل نقلیه

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب با استفاده از وسایل مکانیکی در حال پرواز کردن باشید چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي بـه دست آوردن مالکیت بر چیزی در آینده ‌ي نزدیک باشد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب پرواز کردن | پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب پرواز کردن در آسمان ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانۀ رویدادی خوب یا بد در زندگیتان باشد، اما همه ی چیز بـه وضعیت کنونی‌ تان بستگی دارد. اگر همه ی چیز در زندگی خوب باشد، اوضاع‌ تان بعد از این خواب بهتر خواهد شد. و بر عکس آن، اگر اوضاع بد باشد بدتر هم خواهد شد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن با فرشته‌ ها

اگر خواب ببینید همراه با فرشته‌ ها پرواز میکنید، چنین خوابی نشانۀ بسیار خوبی اسـت. این خواب نشانۀ صداقت و احترامی اسـت کـه احتمالا بزودی ازآن برخوردار میشوید. این خواب نشانه‌ اي از آدم‌ هایي اسـت کـه دربارۀ شـما و دستاوردهایتان در آینده‌اي نزدیک حرف‌ هاي خوبی خواهند زد.