پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟ 

در اینبخش تعبیر خواب پروانه را بررسی میکنیم. دیدن خواب پروانه، یک رویای نادر اسـت. پروانه درنظر اکثر معبران و روانشناسان نمادی از تغییر اسـت، اما در بین معبران اسلامی سمبل خوبی نیست. انها پروانه را نشان کند ذهنی و عقب ماندن در زندگی میدانند، در ادامه نظرات تمام معبران شرقی، غربی و مسلمان رابه همراه روانشناسی آن مرور می‌کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پروانه | توصیه های نویسنده

بگذارید اول خودمان شروع کنیم. بله خودمان! خواب ها همگی سمبل هستند، نمادهایی کـه ناخودآگاه و درون مـا نشان دهنده آن هستند، حال اگر بـه ماهیت این نمادها فکر کنیم میتوانیم تعبیر آنرا دریابیم. پروانه از نظر روانشناسی تغییر و شکوفا شدن اسـت. پروانه چگونه پروانه می شود؟ کرم ابریشم پیله میزند و بعد از مدتی با تغییرات فراوان از پیله بیرون می آید و بـه شکل پروانه زندگی می کند.

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

پس اگر در خواب پروانه ها را دیدیم میتوانیم بفهمیم کـه: یا تغییری در مسیر زندگی یا تفکر ماست، یا این‌کـه درون مـا می‌خواهد تغییراتی را در خود بوجود آوریم، گاهی اوقات درون مـا از طریق خواب هایي کـه میبینیم میـــخواهد نکاتی را گوشزد کند کـه این پیام ها اکثرا در خواب و با نمادهایی بـه مـا منتقل میشوند. در ادامه ابتدا تعابیر مفسران و سپس نظرات روانشناسان را می‌خوانیم.

 


 

محمد بن سیرین گوید:

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان اسـت کـه خود رابه نادانی در هلاک اندازد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

پروانه در خواب‌هاي مـا معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه اي دیدید کـه بـه تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شـما از طلوع یک هوس در زندگی‌تان خبر می دهد و این‌کـه بـه پیروی از این هوسشان خویش را تخفیف می دهید.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

پروانه: بی وفایی، خیانت

 

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‌ي پروانه در خواب، بیانگر آشنایی با افراد غیر قابل اعتماد اسـت. اگر در خواب ببیند کـه پروانه‌اي گرفته‌اید، بـه این معنا اسـت کـه دچار خیانت می شوید.

 

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن پروانه میان گل‌ها و بر فراز چمن‌هاي سبز در خواب، دلالت بر آن دارد کـه کامیاب و پیروز خواهید شد. اگر پروانه‌ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن اسـت کـه از دوستانی کـه دور از شـما زندگی میکنند توسط نامه یا افرادی کـه با آنان دیدار داشته‌اند، باخبر خواهید شد.

 

تعبیر خواب گرفتن پروانه

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی: اگر بـه دنبال پروانه اي می‌دویدید و می خواستید وی را بگیرید خواب شـما می گوید کـه بـه دنبال هوس می روید کـه رسیدن یا نرسیدن بـه آن تغییری در زندگی شـما پدید نمی‌آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید کـه بـه دنبال پروانه اي میرود یا پروانه اي را گرفته بـه نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خودرا بروز میدهد کـه درشان و مرتبه او نیست.

 

تعبیر خواب کشتن پروانه

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس وی را نگرفت، دلیل کـه بـه کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل کـه فرزندش هلاک شود.

 

تعبیر خواب پروانه‌ های رنگی

مطیعی تهرانی میگوید: بطور کلی پروانه بیشتر هوس اسـت و داشتن آن هوس بازی اسـت و پروانه بزرگ و خوش رنگ کـه نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی اسـت و نوشته‌اند کـه بـه دنبال چنین پروانه اي دویدن و رفتن استقبال از مهلکه اسـت.

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شـما نشست جذبه اي و هوسی شـما را اغوا میکند و فریب می دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری اسـت.

 


 

روانشناسی خواب پروانه | تعبیر علمی درمورد خواب پروانه

اگر درباره ي پروانه ها خواب ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت از قدرت اراده‌ي قوی شـما برای ایجاد تغییرات لازم در زندگی‌تان حکایت داشته باشد. گاهی این خواب ممکن اسـت بیانگر آرزو و خواست شـما در دوره‌ي مشخصی از گذشته ، طبق معمول کودکی باشد.

 

تعبیر خواب دو عدد پروانه

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دو شماره پروانه در خواب‌تان ببینید، چنین خوابی نشانه‌ي بسیاری خوبی در رابطه با زندگی عاشقانه‌تان اسـت. این خواب ممکن اسـت نشانه‌ي رابطه‌ي عاشقانه‌ي سعادتمند یا خوشبختی در ازدواج باشد. هم چنین ممکن اسـت نشانگر تعهد بـه شکل عقد و نامزدی باشد.

 

تعبیر خواب چندین و چند پروانه رنگی

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب چندین پروانه ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي رهایی، الهام، پذیرش و رشد در بعضی از حوزه‌هاي زندگی‌تان باشد. گاهی این خواب بـه دریافت یکسری خبر خوب در آینده‌اي نزدیک اشاره میکند.

 

تعبیر خواب پروانه‌ های سیاه و سفید

دیدن پروانه هاي سیاه و سفید در خواب هشدار برای اتفاقات ناخوشایند و خطرناک برای سلامتی تان اسـت.

 

تعبیر خواب پروانه‌ ای که در دشتی زیبا پرواز می‌کند

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب پروانه‌هاي در حال پرواز ببینید، این خواب ممکن اسـت بـه نیاز رک ‌تر بودن با مردم اشاره داشته باشد. باید آسان‌تر حرف دل تان را بزنید. اگر خواب دیدید دریک دشت زیبا پروانه‌اي در حال پرواز کردن اسـت، چنین خوابی ممکن اسـت از وضعیتی در زندگی‌تان حکایت داشته باشد کـه قادر بـه تغییر آن نیستید.

 

تعبیر خواب یک پروانۀ عروسکی «پارچه‌ ای تو پر»

اگر در خواب یک پروانه ي عروسکی ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت آمادگی شـما را برای درگیر شدن کامل دریک پروژه‌ي مهم نشان بدهد.

 

تعبیر خواب بالا رفتن پروانه عروسکی از دیوار

اگر چنین خوابی ببینید، ممکن اسـت نشان از سرکوب جنسی کـه اخیرا متحمل شده‌اید داشته باشد.

 

تعبیر خواب گرفتن یا کشتن پروانه‌ ها

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب گرفتن یا کشتن پروانه ها را ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي سطحی بودن و کم مایگی اسـت. گاهی این خواب نشانه‌ي مالکیت شـما نیز هست.

 

تعبیر خواب یک پروانه مرده را دیدن

اگر خواب یک پروانه‌ ي مرده را ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي هدف‌هاي برآورده نشده در زندگی‌تان باشد.

 

تعبیر خواب گم کردن یک پروانه

اگر درباره‌ي گم کردن یک پروانه خواب ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي از دست رفتن عشق یا پایان یک رابطه باشد.

 

تعبیر خواب یک دسته پروانه

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

خواب یک دسته پروانه نشانه‌ي خوبی اسـت. این خواب ممکن اسـت بـه خبر هـای خوب از یکی از نزدیکان‌تان کـه از شـما دور اسـت اشاره داشته باشد.

 

تعبیر خواب ببینید پروانه‌ ای پرواز کنان از شما دور می‌شود

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب مشاهده کردید پروانه اي پرواز کنان از شـما دور می شود، چنین خوابی ممکن اسـت بـه لزوم دشت کشیدن از چیز خاص یا مهمی اشاره داشته باشد. هم چنین ممکن اسـت حاکی از تغییراتی باشد کـه وادار هستید علی رغم میل باطنی‌تان انجام بدهید.

 

تعبیر خواب پروانه‌ ای که روی گل نشسته است

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

پروانه اي کـه روی گل نشسته اسـت در خواب نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت کـه بـه امکان پیدا کردن عشق راستین‌تان در آینده‌اي نزدیک اشاره دارد.

 

تعبیر خواب پیله‌ ای که به پروانه تبدیل می‌شود

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر شاهد این فرایند خارق‌العاده در خواب باشید، چنین خوابی ممکن اسـت حکایت از تغییراتی داشته باشد کـه در معنویت‌تان اتفاق می‌افتد و روند آن هم آرام اسـت اما شادمانی و شعف بسیاری در نهایت برای‌تان بـه همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب پروانه ای که روی شما می‌نشیند

تعبیر خواب پروانه | دیدن پروانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید پروانه‌ اي روی شـما فرود می آید، چنین خوابی ممکن اسـت بـه فرصت‌هاي جدید و موفق کاری اشاره داشته باشد کـه برای‌تان درآمد خوبی نیز بـه ارمغان خواهد آورد.

 

ودر آخر:

پروانه ها سمبل عشق، عاطفه‌، خوشی، شور زندگی، تغییر و تبدل، محبت یا آغاز دوباره هستند. آن‌ها هم چنین سمبل وجد معنوی و فرایندهای جاری در حیات بشر نیز هستند. دیدن خوابی در رابطه با پروانه ها احتمال نگرش شـما را درباره‌ي طی طریق طبیعی در زندگی آشکار می کند. خواب پروانه‌ ها احتمالا اعلام وقوع تغییراتی در زندگی‌تان در آینده‌اي نزدیک هستند.