پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟ 

در این بخش تعبیر خواب پلنگ را بررسی می کنیم. از نظر معبران تعبیر خواب پلنگ چند وجه متفاوت دارد: غرور، دشمن، ترس، سخت کوشی و مالی که به زور تصاحب شود. این که در خواب فقط پلنگی را ببینید، از یک پلنگ بترسید یا اینکه پلنگ شما را دنبال کند و… مشخص می کنند که کدام یک از معانی ذکر شده تعبیر خواب شما می باشند. در ادامه تمامی تعابیر مربوط به خواب پلنگ را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پلنگ چیست؟

از نظر روانشناسی دیدن پلنگ در خواب بیانگر: دشمنان قوی، تولد دوباره (بلوغ فکری)، قدرت، غلبه بر مشکلات و غرور مضر می باشد. دیدن یک پلنگ وحشی در خواب به معنی غلبه بر مشکلات می باشد، تعبیر دیگر این است که این خواب به شما می گوید: شما تغییر ناپذیر هستید، شما قابلیت انعطاف پذیری ندارید و همانید که هستید! این شخصیت شما می تواند در خیلی موارد به ضررتان باشد و اطرافیان تان را از شما منزجر کند.

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب پلنگی را در قفس ببینید یعنی شما فرد سخت کوشی هستید و می توانید موانع زندگی تان را از راه بردارید. اگر در خواب یک پلنگ را از پای درآوردید یعنی شما می توانید بر دشمنان خود پیروز شوید، شما پتانسیل روحی قوی دارید. اگر در خواب پلنگی به شما حمله کرد و شما هم با او درگیر شدید یعنی در زندگی مدام به دنبال چالش و کسب تجربه اید، شما جسور و شجاع اما کوته بین هستید.

 

اگر در خواب پلنگی رام شده داشتید یعنی بیش از حد از آینده مطمئن هستید و این اعتماد به نفس کاذب می تواند برای تان مضر باشد، اگر در خواب از یک پلنگ فرار کردید نیز یعنی شما قادر به تحمل مشکلات زندگی تان نیستید. چالش ها و مشکلات بر تجربه ها می افزایند و روح شما را بزرگ می کنند شما باید به جای فرار کردن با آنها رو به رو شوید.

 


 

وب سایت Globe views

دیدن پلنگ در خواب نمادی از زیبایی، قدرت و البته حیله گری است. اگر در خواب با یک پلنگ زخمی رو به رو شدید یعنی دشمنان شما توانایی رو به رو شدن با شما را ندارند. اگر از پلنگی ترسیده بودید یعنی قرارهایی شکسته می شوند یا اینکه انجام کارهایی به تعویق خواهند افتاد. پلنگ سیاه در خواب یعنی وقوع اتفاقاتی غیر منتظره در زندگی.

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن پلنگ مرده در خواب به شادی ها و موفقیت هایی در آینده ای نزدیک اشاره دارد. غرش پلنگ در خواب همان خط و نشان هایی هستند که برخی در دنیای بیداری برای ما تعیین می کنند، شما نباید اجازه دهید کسی به زور وادارتان کند کاری انجام دهید. اگر در خواب پلنگی از شما فرار کند یعنی بزودی موفقیت های زیادی کسب می کنید، اگر پلنگی در خواب شما را گاز بگیرد یعنی تا مدتی از شر بیماری ها در امان هستید.

 


 

تعبیر خواب پلنگ سیاه

پلنگ در دنیای بیداری به غرور، زیاده خواهی و کینه توزی مشهور است. او هوشیارانه شکار می کند و برای حملات خود استراتژی هایی منحصر بفرد دارد.

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب یک پلنگ سیاه و براق دیدید یعنی فرد یا افرادی به ظاهر دوست در اطراف شما هستند. آنها به دنبال موقعیتی برای ضربه زدن به شما هستند، این افراد می توانند همکاران، همکلاسی ها، رقیبان در حوزه کاری یا یک رقیب عشقی باشند. آنها غافلگیر کننده ضربه می زنند و شما باید مراقب خود باشید.

 


 

تعبیر خواب پلنگ امام جعفر صادق (ع)

مال غصبی

دشمن قوی و زیرک

ترس از پادشاه (فردی قدرتمند)

 


 

تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین

پلنگ در خواب دشمنی دانا و قوی باشد، اگر در خواب از پلنگی فرار کرد و شکست خورد دلیل که از دشمن خود شکست خورد. اگر بر پلنگ پیروز شد دلیل باشد که بر دشمن خود پیروز شود. پلنگ در خواب نشان دهنده جنگ و خصومت است.

 


 

تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) می گوید:

اگر در خواب پلنگی دیدید از پادشاه خیر و نیکی می بینید و همچنین حرمت بزرگی به دست می آورید.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

پلنگ در خواب های ما نشان دهنده افراد قدرتمند و یا قابل احترام در زندگی مان هستند. پلنگ می تواند بیانگر پدر و مادر، دوستان، مافوق یا دشمنان ما باشد. غالب ترین تعبیر خواب پلنگ دشمنی است که روحیه مردانگی هم دارد، اما اگر غالب شود بسیار آزار رساند. دیدن پوست پلنگ در خواب نیز نشان از مال و تحصیل است که بدست آوردن شان شما را خوشنود خواهد کرد.

 


 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیدن توله پلنگ = شادی

ترس از پلنگ = آزار توسط دشمنان

پلنگ در قفس = غافلگیر کردن دشمنان

غرش پلنگ = رنج و اندوه

کشتن پلنگ = سخت کوشی و موفقیت

تعداد زیادی پلنگ = سفر به سرزمین های دور

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب پلنگ | دیدن پلنگ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب پلنگی به شما حمله کند یعنی بر اثر اعتماد نا به جا از کسی ضربه می خورید. کشتن پلنگ در خواب به معنی موفقیت در کارها می باشد. دیدن خال ها و پوست پلنگ در خواب نشان دهنده فردی طماع، دو چهره و زیرک در اطراف شماست.

 

اختصاصی سایت پارس ناز