پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل 

در این بخش تعبیر خواب پل و رد شدن از پل را مرور می کنیم. از دید اکثر معبران تعبیر خواب پل گذر از مراحل زندگی و رسیدن به خواسته های قلبی می باشد. معبران غربی خواب پل را به فرصت ها و راهنمایی های زندگی برای رسیدن به خوشبختی تعبیر کرده اند. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به خواب پل و رد شدن از پل را به همراه هم بررسی می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پل چیست؟

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب ببینید از روی یک پل رد می شوید یعنی یک محل اتصال در زندگی شما بوجود خواهد آمد که با ورود به آن تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد می شود. پل نشان دهنده یک دوره گذار در زندگی است، و شما وارد مرحله جدید خواهید شد.

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر پلی که در خواب دیده اید روی آب قرار داشت یعنی تغییرات زندگی شما احساسی خواهد بود، اگر در خواب از روی پل به درون آب بیافتید یعنی جلوی احساسات خود را می گیرید و موقعیت تان را از دست می دهید، اگر در خواب، در حال گذر از روی یک پل بودید و این پل خراب شد یعنی یک فرصت مهم در زندگی تان را از دست خواهید داد.

 


 

تعبیر خواب پل امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب پل بر 4 وجه می باشد:

اول: کامیابی

دوم: پادشاه

سوم: مال و نعمت 

چهارم: مردی با خیر و منفعت

اگر در خواب ببینی که پل ریخت و خراب شد یعنی پادشاه ضعیف شده و حکومت او دچار ضعف و سستی می شود.

 


 

تعبیر خواب ساختن پل

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب خود یک پل ساختی یعنی به مقامی دست پیدا می کنی و به واسطه آن صاحب ملک و مال زیادی می شوی.

 


 

تعبیر خواب تعمیر پل

اگر در خواب ببینید که در حال تعمیر کردن یک پل هستید یعنی در زندگی خود تصمیمات مهمی می گیرید که می توانند راه پیشرفت را برای شما هموار کنند.

 


 

تعبیر خواب رد شدن از پل

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: دیدن پل در خواب خوب است، به شرطی شکسته و ویران نباشد. هرچه پل بزرگتر و محکم تر باشد تعبیر بهتری برای بیننده خواب دارد، عبور از یک پل بلند و طولانی به معنی رسیدن به امنیت و اعتبار می باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب یک پل ویران ببینید یعنی پریشان و درمانده می شوید، اگر در خواب از یک پل عبور کردید یعنی بر مشکلات غلبه خواهید کرد و اگر در خواب ببینید که پلی رو به روی شما ظاهر شد، باید از ستایش بی مورد افراد بپرهیزید.

 


 

وب سایت فرهنگ خواب

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب از روی یک پل عبور می کردید یعنی به کمک اشخاص دیگر به اهداف زندگی تان دست پیدا می کنید. به طور کلی (پل) در خواب نشان دهنده ورود به مرحله جدیدی از زندگی است. این مرحله می تواند احساسی هم باشد، این خواب فقط در صورتی بد تعبیر می شود که: شما یک پل مخروب را ببینید یا اینکه در حال گذر از پل به پایین سقوط کنید.

 


 

تعبیر خواب پل صراط

تعبیر خواب پل | دیدن پل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب دیدید که در حال عبور از پل صراط هستید تعجب نکنید، این خواب نشان دهنده کلنجار رفتن شما با اعمال و رفتارتان است. شما در حال محک زدن یا سرزنش کردن خودتان هستید. این خواب به شما می گوید: در راه راست قدم بردارید و نگذارید که بار منفی اعمال شما دامن گیر زندگی تان شود.

 

اختصاصی از قسمت تعبیر خواب مجله پارس ناز