پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟ 

در اینبخش تعبیر خواب پول را بررسی می کنیم. بنا بنظر بیشتر مفسرین خواب، دیدن پول نشانه اي از ارزش هاي زندگی واقعی اسـت، اما مفسرین و معبرین اسلامی دیدن پول در خواب را بلا و بدبختی معنا می کنند، دراین پست تمام تعابیر از تمام مفسران غربی، شرقی و اسلامی را بررسی می کنیم تا بدانیم کـه دیدن پول در خواب چـه معنایی دارد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

پول، انچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالفعل فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی کـه موجب سلطه بر شخص دیگری می شود؛ بهایی کـه برای کردار یا آرزوهایمان می‌پردازیم –”دیشب بـه شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو رابه مـا می دهد.

 

پیدا کردن پول

بـه دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا کـه با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می‌شویم.

 

گم کردن پول :

از دست دادن قدرت یا فرصت.

 

نداشتن پول کافی :

احساس بی کفایتی ودر هم شکستن توان فرد.

 

پول دزدیده شده :

احساس گناه از قدرتی کـه بـه دست آورده اید؛ احساس می کنید بشما خیانت شده اسـت؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شـما را دزدیده بودند.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

احساس این کـه دیگران بشما اعتماد کامل دارند؛ خود رابه سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می‌گذارید. برپایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ دیدن پول در خواب بـه این معناست:

 

پول :

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این اسـت کـه موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد بـه نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی اسـت. شـما بـه خودتان خیلی باور دارید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب دیدن در مورد پول بـه نگرش هاي شـما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. سمبل رایجی برای قدرت اسـت. بویژه پیدا کردن پول بیانگر تقاضای عشق یا قدرت اسـت.

 

از دست دادن پول :

خواب دیدن این کـه پول از دست می دهید بیانگر این اسـت کـه جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شـما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن اسـت احساس ضعف، آسیب پذیری و از نظارت خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

 

خرج کردن پول :

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن اسـت. شـما بـه دنبال عشق هستید. دیدن دیگران کـه پول دور می ریزند بیانگر این اسـت کـه حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شـما غفلت می شود.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

کسی اسـت کـه بـه اندازه کافی توجه بشما نشان نمی‌دهد و عاطفه خرج شـما نمی کند. اگر شـما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی اسـت.

 

پول نداشتن :

خواب دیدن این کـه شـما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان اسـت. شـما توانایی مورد نیاز برای دستیابی بـه هدفی مطلوب را ندارید. اگر شـما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این اسـت کـه منابعتان را خیلی توسعه می دهید«از منابعتان زیادی استفاده می کنید». شـما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

 

دزدیدن پول :

خواب دیدن این کـه پول می دزدید، هشداری اسـت دراین مورد کـه شـما در خطرید. شـما نیاز دارید کـه بیشتر احتیاط کنید. جنبه ي مثبتش این اسـت کـه خواب بیانگر این اسـت کـه شـما نهایتا پی چیزی می روید کـه در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این اسـت کـه دزدیدن پول بـه این معنی اسـت کـه عشق ندارید. شـما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

 

پول خورد :

خواب دیدن این کـه پول خورد اشتباهی«کمتر یا زیادتر» دریافت می کنید بسته بـه این اسـت کـه فریب خورده اید «کم پول گرفته اید» یا خیر. اگر شـما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد بـه نفس پایین اسـت.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

شـما حس می کنید کـه ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی کـه بقیه پولتان اسـت دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شـما حس می کنید کـه محق چیزهای خاصی هستید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک اسـت ازآن نوع کـه روزانه برای مـا پیش می آید و چـه بسا شب هنگام فراموش میکنیم ولی پول بـه طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایي اسـت کـه پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب میکند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی اسـت.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد کـه آینده اي درخشان در پیش خواهید داشت.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن اسـت کـه بخاطر موضوعی وادار بـه پول خرج کردن میشوید.

 


 

در ادامه تعابیر بیشتر دیدن پول در خواب

 

همه ی مـا طبق معمول خواب پول را می بینیم. همه ی مـا معاملات روزانه خودرا بر مبنای پول انجام میدهیم و هیچ جای تعجب وجود ندارد وقتی آنرا در خواب هم میبینیم. اما جالب اینجاست کـه یک چیز کاملا مادی مثل پول هم دربردارنده مفهومی نمادین در خواب اسـت.

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

این خواب تعبیری مثبت دارد و بـه این معناست کـه بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی بشما روی خواهد آورد و هر کاری کـه انجام می دهید بـه موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه زندگی شـما در دوران پیش رویتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

شـما قادر خواهید بود تمام تعهدات کاری خود رابه موقع بـه اتمام برسانید و حتی موفقیت بزرگ تری را در شغل خود رقم بزنید. این بخت و اقبال در زندگی شخصی شـما هم جاری میشود و بـه این ترتیب اگر فردی مجرد هستید مطمئن باشید کـه دراین دوران شریک روحی خودرا پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پول چیزی را پرداخت کردن

اگر در خواب ببینید کـه پولی را برای چیزی پرداخت میکنید، تعبیر آن اسـت کـه در زندگی خود با مشکلاتی روبرو می شوید. اوضاع آن طور کـه برنامه‌ریزی کرده اید پیش نخواهد رفت.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

بنابر این خودرا برای روبرو شدن با مشکلاتی کـه سر راهتان قرار می گیرند آماده کنید. شاید شـما خوب میدانید کـه برخی چیزها طبق برنامه‌ریزی شـما پیش نخواهد رفت و بهمین ترتیب برای روبرو شدن با انچه بـه سمت شـما می آید تقریباً آماده هستید.

 

تعبیر خواب پول گم کردن

اگر در خواب ببینید کـه پول خودرا گم میکنید، تعبیر آن اسـت کـه مشکلات و مسائل خاصی شـما را در چالش قرار میدهند. این مسائل مانع از رسیدن شـما بـه موفقیت می شوند. بهترین کار این اسـت کـه با تمام توان خود با این چالش‌ها روبرو شوید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب با شغل شـما در ارتباط اسـت و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شـما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌هاي کاری تان معطوف کنید.

 

تعبیر خواب پول شمردن

این خواب دارای تعبیری منفی اسـت. شـما قادر بـه پرداخت همه ی هزینه‌هاي خودتان نیستید و این مسئله شـما رابه شدت مایوس و ناامید کرده اسـت. شاید باید بیشتر مراقب مخارج و هزینه هایتان باشید و انها رابه چیزهای ضروری محدود کنید.

 

تعبیر خواب پول دزدیدن

دیدن پول دزدی در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما با خطرات خاصی در زندگی روبرو می شوید. این خطرات منتظر هستند تا شـما رابه دام اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن اسـت از سمت اطرافیان یا بـه طور کلی زندگی تان بشما برسند.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

بهتر اسـت دراین دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در دسترس هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی میتواند درس بزرگی برای شـما بـه همراه داشته باشد. پس ازآن بـه بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

 

تعبیر خواب پول پس انداز کردن

اگر در خواب ببینید کـه پولی را پس انداز میکنید، تعبیر آن اسـت کـه شانس‌هاي زیادی در بعد مالی زندگی بشما روی خواهد آورد.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب بـه این معناست کـه شـما قادر خواهید بود بواسطه کسب و کارتان پول بسیار زیادی بـه‌دست آورید یا شاید حتی در مسابقه‌اي برنده شوید. در هر صورت، شانس بـه‌دست آوردن پول بشما روی می‌آورد پس از این دوران استفاده کنید و تا جایی کـه میتوانید پول بیشتری جمع کنید.

 

تعبیر خواب پول خوردن

این خواب غیرعادی نشان دهنده طبیعت خودخواه شـما اسـت. شـما می خواهید همه ی چیز را ازآنِ خودتان کنید و دیگران را نادیده بگیرید. شـما هرگز احساس دین یا بدهکاری نسبت بـه دیگران ندارید و این ویژگی تان شـما رابه یک شریک کاری نامناسب تبدیل میکند.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

شاید بهتر اسـت بـه احساسات و نیازهای دیگر توجه بیشتری نشان بدهید. این نوع توجه الزاماً بـه پول و مسائل مادی محدود نمی شود. شـما می توانید در روابط خود با دیگران کمی ملاحظه گرانه تر رفتار کنید. شاید پیش از این یکی از نزدیکان خودرا نادیده میگرفتید در حالی‌کـه این فرد اکنون بیش از هر زمان دیگری در زندگی بـه حضور و توجه شـما نیاز دارد.

 

تعبیر خواب پول بسیار زیاد

اگر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید کـه روی هم تلنبار شده اسـت، تعبیر آن اسـت کـه در آینده زندگی بسیار اسانی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شـما خواهد شد.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

شاید با ازدواج کردن این میزان پول رابه‌دست می‌آورید یا شاید کسب و کار موفقی را شروع میکنید کـه ثروت فراوانی را برای شـما بـه همراه می‌آورد. بـه هر صورت شـما از هر لحاظ بـه فردی منحصر بـه فرد تبدیل خواهید شد و شاید دیگر نیازی نداشته باشید کـه چندان سخت کار کنید.

 

تعبیر خواب پول خارجی

دیدن ارز خارجی در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما جایگاه شغلی خودرا از دست میدهید. عدم تلاش و پشتکار شـما یا حضور فردی کـه میـــخواهد شـما را شکست بدهد این نتیجه را برای شـما رقم خواهد زد.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

در هر صورت، باید بدانید کـه جایگاه شغلی شـما بـه مرتبه‌اي پایین تر سقوط خواهد کرد و برای مدتی قادر نیستید کـه بـه رتبه‌اي بالاتر صعود کنید.

 

تعبیر خواب سکه شمردن

این خواب نشان میدهد کـه شـما فردی بسیار حساس و شکننده هستید و دوست ندارید پول زیادی را صرف برخی چیزها کنید یا بـه طور کلی علاقه‌اي بـه ولخرجی کردن ندارید. شـما فردی هستید کـه مدت‌ها یک بلوز را میپوشید و ترجیح میدهید بجای آنکه پول خودرا صرف چیزهایی کنید کـه از دست میرود، آنرا پس انداز کنید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

اگر چـه این یک ویژگی اخلاقی خوب بـه شمار میرود اما بهتر اسـت هر از گاهی بـه خودتان برسید و از ثمره کار و تلاشتان لذت ببرید. اینکار موجب ایجاد آرامش و انگیزه در شـما می شود و بـه این ترتیب حتی در آینده در کسب و کارتان بیشتر تلاش می کنید.

 

تعبیر خواب سکه

تعبیر دیدن سکه در خواب آن اسـت کـه ارتباطات کاری شـما ناگهان قطع خواهد شد. عده اي از همکاران تان شـما را فردی ناکارآمد میدانند یا شاید شـما اخیرا بـه اندازه کافی روی کار خود متمرکز نبوده‌اید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

بهمین دلیل روابط کاری خودرا از دست خواهید داد. اگر کارتان برای شـما از اهمیت بالایی برخوردار اسـت، پس باید برای پیشرفت‌هاي بیشتر و اثبات توانمندی‌هاي خودتان بـه دیگران تلاش بیشتری نشان دهید.

 

تعبیر خواب پول قرض کردن

پول قرض کردن در خواب بـه این معناست کـه اطرافیان شـما احساس می کنند کـه شـما قادر بـه انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. شاید شـما خودتان را دستکم میگیرید و ارزش و اعتبار کافی بـه خودتان نمی دهید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

بهمین دلیل برخی اوقات افسرده می شوید. پس باید سخت تر کار کنید تا بـه اهداف خودتان دست یابید و توقعات خودتان را برآورده سازید- البته اگر برای شـما باارزش و مهم هستند!

 

تعبیر خواب پول دیگری را خرج کردن

این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما میخواهید کاری غیرعادی یا بـه طور کلی کاری را انجام دهید کـه مشکلات زیادی را در زندگی شـما بـه همراه خواهد داشت و از طرفی بـه مشکلاتی کـه برای شـما بـه وجود خواهد آمد آگاه نیستید. این خواب با موضوعات و مسائل مالی در ارتباط اسـت.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

بهمین دلیل قبل از انجام هر کاری کـه برای آن برنامه‌ریزی می کنید بهتر اسـت از قانونی بودن آن کار مطمئن شوید. بعلاوه مطمئن شوید کـه اینکار مشکلات بیشتری را برای شـما بـه همراه نخواهد داشت. از افراد فریبکار و موقعیت‌هاي مشکوک دوری کنید زیرا در نهایت برای شـما منفعتی نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب پولی دریافت کردن

بی شک دریافت کردن پول در زندگی واقعی دلیلی برای خوشحالی اسـت و دیدن این تجربه در خواب نیز دربردارنده تعابیری مثبت و خوب اسـت. این خواب نشان میدهد شـما فردی هستید کـه دوست دارید هر انچه دارید رابا دیگران قسمت کنید و طبق معمول پولی رابه خیریه یا افراد نیازمند می‌بخشید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب نمادی از ویژگی‌هاي مثبت و خوب شـما اسـت کـه شـما خود نیز بـه آن ها آگاهی دارید. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه بـه کارهای خیر خود ادامه دهید و هر کجا کـه میروید انرژی مثبت و همدلی خودرا گسترش دهید.

 

تعبیر خواب پول را تکه پاره کردن

اگر در خواب خودرا ببینید کـه پول را تکه و پاره می کنید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. اوضاع مالی زندگی شـما چندان مساعد نیست و هرکاری کـه انجام می دهید ظاهراً اوضاع را بهتر نمیکند. شاید بهتر اسـت شغل‌هاي دیگری هم داشته باشید تا بتوانید بدهی‌هاي خودرا پرداخت کنید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

میتوانید از دوستان و خانواده خود بخواهید کـه پولی رابه شـما قرض بدهند. بعلاوه این خواب بشما هشدار می دهد کـه بهتر اسـت پول خودرا عاقلانه خرج کنید زیرا ممکن اسـت این عادت را داشته باشید کـه پول زیادی را صرف چیزهایی می کنید کـه واقعا بـه آن ها نیازی ندارید.