پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی 

در اینبخش تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی را بررسی خواهیم کرد. علم تعبیر خواب از گذشته هاي بسیار دور سعی کرده تا معماهای رویاهای مـا را حل کرده و پیام هاي درون خواب ها را استخراج کند، پیشرفت علم امروزی می‌گوید کـه نباید خواب ها رابه خرافات گره بزنیم بلکه باید معنای دقیق و منطقی را درنظر بگیریم، البته در تعداد زیادی از موارد نظریات معبران و دانشمندان همانند یک دیگر بوده اند.

 

تعبیر خواب پول از نظر علمی چیست؟

پیش از آنکه سر تکان دهید و بگویید از نظر شـما هیچ ارتباطی میان دنیای خواب و بیداری وجود ندارد باید این حقیقت را بدانید کـه دانشمندان پی برده اند خواب هاي مـا میتوانند روی رفتارهای مـا در زمان بیداری تأثیر بگذارند. در جریان تحقیقی کـه در نشریه ي علمی Social Psychological and Personality Science منتشر شده، گروهی از محققان آمریکایی و بریتانیایی پی بردند:

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

میان وقایع خاصی کـه در خواب هاي مـا رخ می دهند و تعاملی کـه مـا بعدا با اطرافیان مان داریم، ارتباط وجوددارد. دیگر پژوهش هاي قبلی هم نشان داده خواب هاي مـا می‌توانند روی اعمال و وضعیت روحی اي کـه روزبعد خواهیم داشت تأثیر بگذارند. این مسأله یقیناً مورد تأیید زیگموند فروید، پدر علم روانشناسی هم هست. او گفته: خواب ها مسیری پر شکوه و جلال بـه سوی ضمیر ناخودآگاه هستند.

 

تعبیر خواب برنده شدن پول

احتمالاً تصور می کنید این دست خواب ها چیزی جز افکار آرزومندانه ي شـما را نشان نمیدهند اما کارشناسان معتقدند حس «برنده شدن» ممکن اسـت بـه دیگر جنبه هاي زندگی تان مربوط باشد کـه نسبت بـه آنها احساس خوبی دارید، مثلا این کـه احساس می کنید در زندگی عاشقانه تان انسان خوش شانسی بوده اید.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

بـه گفته ي کارشناسان، این اتفاق زمانی رخ می دهد کـه شـما موفق می شوید چیزی کـه واقعاً بـه دنبالش بوده اید رابه خود جذب کنید. دیدن چنین خواب هایي ممکن اسـت الزاماًً بـه این معنی نباشد کـه شـما دریک قرعه کشی برنده ي پول خواهید شد اما می‌توانید این انتظار را داشته باشید کـه انرژی مثبت بیشتری بخود جذب کنید و فرصت هاي بیشتری برای برنده شدن بر سر راه تان قرار گیرد.

 

علاوه بر این، کارشناسان توصیه می کنند روی احساسی کـه در خواب داشتید سرمایه گذاری کنید. «خواب آرزو برآورده ساز» نامی اسـت کـه برخی کارشناسان بـه این نوع خواب ها داده اند. انها معتقدند شـما میتوانید از احساس فوق العاده اي کـه دراین خواب داشتید بهره ببرید و این حس اعتماد بـه نفس رابه زندگی روزانه ي خود آورید.

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

شـما مثلا در خواب خودرا در حال راه رفتن در خیابان میبینید کـه ناگهان یک اسکناس باارزش بـه ته کفش تان می چسبد. یا خودرا در حال امتحان کردن یکی از لباسهای قدیمی تان میبینید کـه در همین حین از یکی از جیب هایش مقداری پول پیدا می کنید. از این کـه این اتفاق خوشایند فقط در خواب، و نه در واقعیت برایتان افتاده ناامید نشوید.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

بـه گفته ي کارشناسان، اگر خواب ببینید کـه در کیف خودتان پول پیدا کرده اید، ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شـما دوباره قدر خودتان را می دانید، برای خود ارزش قائل هستید و می‌توانید قدردان جنبه هاي اساسی زندگی تان باشید، همان جنبه هایي کـه شاید قبلاً بـه چشم تان نمی آمدند. اما اگر پولی کـه پیدا کردید متعلق بـه خودتان نبود، شاید بـه این معنی باشد کـه درمورد شایستگی هاي خودتان مطمئن نباشید.

 

تعبیر خواب گم کردن پول

کارشناسان معتقدند چنین خواب هایي ممکن اسـت بـه این معنی باشند کـه وقتش رسیده در سلامت مالی خود تجدید نظر کنید. بـه گفته ي کارشناسان، اگر خواب ببینید کـه پول تان را گم کرده اید، این مسأله ممکن اسـت نشان دهنده ي احساسی باشد کـه شـما اخیراً نسبت بـه وضعیت مالی تان در زندگی روزمره ي خود دارید.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

در واقع ممکن اسـت اینروزها درگیر شکست هاي مالی تان باشید. اما اگر باوجود این کـه اوضاع بر وفق مراد اسـت و مشکل مالی اي ندارید، چنین خوابی دیده باشید چـه؟ بـه گفته ي کارشناسان، خواب شـما می تواند از وجود فقدان دیگری در زندگی شـما حکایت داشته باشد.

 

این دست خواب ها ممکن اسـت در واقع روشی برای تخلیه ي همه ی ي ترس ها و نگرانی هایي باشند کـه شـما نسبت بـه از دست رفتن جنبه هاي دیگر خودتان دارید، مثلا حس خود ارزشمندی یا قدرت یا بـه اندازه ي کافی موفق بودن. حسی کـه در خواب تجربه می کنید می تواند بشما کمک کند احساس ناخودآگاه تان را رمزگشایی کنید.

 

تعبیر خواب اهدای پول

از این دست خواب ها باید بعنوان راهی برای درک بهتر احساسی استفاده کنید کـه در سطح ناخودآگاه نسبت بـه وضعیت مالی خود دارید. کلید درک چنین خواب هایي، تشخیص احساسی اسـت کـه هنگام بخشیدن پول در خواب داشتید. اگر در خواب بخشیدن پول کار اسانی برایتان نباشد و شـما را مضطرب کند، ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شـما در زندگی روزمره ي خود نگران از دست دادن ثروت خود هستید.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

این نوع خواب ها میتوانند بشما کمک کنند حس فقری کـه در شـما وجوددارد را مورد پردازش قرار دهید و نگرش درست تری نسبت بـه موقعیت هایي کـه با انها رو بـه رو می شوید پیدا کنید. برعکس، اگر در خواب از سهیم شدن پول خود با دیگران احساس شادی کنید، احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه شـما در زندگی احساس مرفه بودن می کنید و این آگاهی درونی در شـما وجوددارد کـه این رفاه ثبات دارد.

 

آزار و اذیت شرخرها

برای درک این نوع خواب ها «یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها» دو راه وجوددارد. بـه گفته ي کارشناسان، شـما باید ببینید کـه آیا این خواب از وضعیت واقعی شـما حکایت دارد یا نه. اگر واقعاً بدهی اي دارید و مقروض هستید، پس خود درونی شـما از این موضوع بسیار نگران اسـت و تا این مسأله را حل نکنید دست از سرتان برنخواهد داشت.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

اما اگر در زندگی واقعی بدهی اي ندارید اما چنین خواب هایي می‌بینید، باید ببینید کـه ناخودآگاه شـما قصد دارد چـه پیغام دیگری بشما دهد. بـه گفته ي کارشناسان، شـما باید از خود بپرسید کـه اینروزها چـه چیز دیگری هست کـه آزارتان می دهد، چون تجربه ي اذيت و اذیت در خواب اغلب از اذيت و اذیت هایي ناشی می شود کـه شـما در مورد چیزی نسبت بخود دارید، چیزی کـه خودتان می دانید باید بـه آن رسیدگی و توجه شود.

 

بخاطر داشته باشید کـه پول در خواب اغلب بـه حس قدرشناسی و ارزش گذاری شـما نسبت بـه خودتان مربوط می شود. این دست خواب ها هم شاید بـه این معنی باشند کـه شـما احساس می کنید بـه کسیکه بشما کمکی کرده مدیون هستید و باید کمک وی را جبران کنید، یا آنکه کسی دائماً از شـما میـــخواهد کـه کاری برایش انجامش دهید و شـما از این موضوع خسته شده اید!

 

معبران و سایت های معتبر تعبیر خواب چه نظراتی داند؟

همانطور کـه نظریات دانشمندان و روانشانسان اهمیت دارد، باید ببنیم کـه معبران و خواب شناسان چـه تعابیری را ارائه داده اند. وقتی نظریات هردو گروه را درکنار هم قرار دهیم آنگاه متوجه خواهیم شد کـه بـه یافته هاي کدام یک از این دو گروه میتوانیم اعتماد کنیم، در ادامه نظریات معبران و خواب شناسان کـه در معتبرترین سایت هاي تعبیر خواب قرار داده شده اند را بررسی می‌کنیم. 

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

این خواب تعبیری مثبت دارد و بـه این معناست کـه بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی بشما روی خواهد آورد و هر کاری کـه انجام می دهید بـه موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه زندگی شـما در دوران پیش رویتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

شـما قادر خواهید بود تمام تعهدات کاری خود رابه موقع بـه اتمام برسانید و حتی موفقیت بزرگ تری را در شغل خود رقم بزنید. این بخت و اقبال در زندگی شخصی شـما هم جاری می شود و بـه این ترتیب اگر فردی مجرد هستید مطمئن باشید کـه دراین دوران شریک روحی خودرا پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پول چیزی را پرداخت کردن

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

اوضاع آن طور کـه برنامه‌ریزی کرده اید پیش نخواهد رفت. بنابر این خودرا برای روبرو شدن با مشکلاتی کـه سر راهتان قرار میگیرند آماده کنید. شاید شـما خوب میدانید کـه برخی چیزها طبق برنامه‌ریزی شـما پیش نخواهد رفت و بهمین ترتیب برای روبرو شدن با انچه بـه سمت شـما می آید تقریباً آماده هستید.

 

تعبیر خواب پول گم کردن

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

اگر در خواب ببینید کـه پول خودرا گم می کنید، تعبیر آن اسـت کـه مشکلات و مسائل خاصی شـما را در چالش قرار میدهند. این مسائل مانع از رسیدن شـما بـه موفقیت می شوند. بهترین کار این اسـت کـه با تمام توان خود با این چالش‌ها روبرو شوید. این خواب با شغل شـما در ارتباط اسـت و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شـما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌هاي کاری تان معطوف کنید.

 

تعبیر خواب شمردن پول 

این خواب دارای تعبیری منفی اسـت. شـما قادر بـه پرداخت همه ی هزینه‌هاي خودتان نیستید و این مسئله شـما رابه شدت مایوس و ناامید کرده اسـت. شاید باید بیشتر مراقب مخارج و هزینه هایتان باشید و آنها رابه چیزهای ضروری محدود کنید.

 

تعبیر خواب دزدیدن پول 

دیدن پول دزدی در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما با خطرات خاصی در زندگی روبرو می شوید. این خطرات منتظر هستند تا شـما رابه دام اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن اسـت از سمت اطرافیان یا بـه طور کلی زندگی تان بشما برسند.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

بهتر اسـت دراین دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در دسترس هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی میتواند درس بزرگی برای شـما بـه همراه داشته باشد. پس ازآن بـه بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

 

تعبیر خواب پس انداز کردن پول 

اگر در خواب ببینید کـه پولی را پس انداز می کنید، تعبیر آن اسـت کـه شانس‌هاي زیادی در بعد مالی زندگی بشما روی خواهد آورد. این خواب بـه این معناست کـه شـما قادر خواهید بود بواسطه کسب و کارتان پول بسیار زیادی بـه‌دست آورید یا شاید حتی در مسابقه‌اي برنده شوید. در هر صورت، شانس بـه‌دست آوردن پول بشما روی می‌آورد.

 

تعبیر خواب پول بسیار زیاد

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

اگر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید کـه روی هم تلنبار شده اسـت، تعبیر آن اسـت کـه در آینده زندگی بسیار اسانی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شـما خواهد شد. شاید با ازدواج کردن این میزان پول رابه‌دست می‌آورید یا شاید کسب و کار موفقی را شروع می کنید کـه ثروت فراوانی را برای شـما بـه همراه می‌آورد.

 

تعبیر خواب سکه

تعبیر دیدن سکه در خواب آن اسـت کـه ارتباطات کاری شـما ناگهان قطع خواهد شد. عده اي از همکاران تان شـما را فردی ناکارآمد می دانند یا شاید شـما اخیرا بـه اندازه کافی روی کار خود متمرکز نبوده‌اید و بهمین دلیل روابط کاری خودرا از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب پول قرض کردن

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

پول قرض کردن در خواب بـه این معناست کـه اطرافیان شـما احساس می کنند کـه شـما قادر بـه انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. شاید شـما خودتان را دستکم میگیرید و ارزش و اعتبار کافی بـه خودتان نمی دهید و بهمین دلیل برخی اوقات افسرده میشوید. پس باید سخت تر کار کنید تا بـه اهداف خودتان دست یابید و توقعات خودتان را برآورده سازید- البته اگر برای شـما باارزش و مهم هستند!

 

تعبیر خواب پاره کردن پول

اگر در خواب خودرا ببینید کـه پول را تکه و پاره میکنید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. اوضاع مالی زندگی شـما چندان مساعد نیست و هرکاری کـه انجام می دهید ظاهراً اوضاع را بهتر نمیکند. شاید بهتر اسـت شغل‌هاي دیگری هم داشته باشید تا بتوانید بدهی‌هاي خودرا پرداخت کنید.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

بعلاوه این خواب بشما هشدار میدهد کـه بهتر اسـت پول خودرا عاقلانه خرج کنید زیرا ممکن اسـت این عادت را داشته باشید کـه پول زیادی را صرف چیزهایی می کنید کـه واقعا بـه آنها نیازی ندارید.

 

تعبیر خواب پول کاغذی

اگر خواب پول کاغذی ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت صورتحساب‌ها یا بدهی‌هایي رابه شـما یادآوری کند کـه باید بزودی آن‌ها را پرداخت کنید.

 

تعبیر خواب انبوهی از پول

اگر انبوهی از پول در خواب‌تان ببینید، یا حتی آن‌ها را بشمارید، چنین خوابی نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت. این خواب ممکن اسـت از ثروت و فراوانی در آینده خبر بدهد. هم چنین سمبل تجمل و آسودگی خیال در آینده اسـت.

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول در لباس قدیمی

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

اگر خواب ببینید در یکی از لباس‌هاي قدیمی‌تان پول پیدا میکنید، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب ممکن اسـت حاکی از مشکلات مالی یا زیان درآمدی در آینده باشد. شاید این خواب بازتابی از اشتباهات گذشته باشد، کـه برای شـما بینشی فراهم می‌آورد تا ازآن درس بیاموزید. چنین چیزی حتی ممکن اسـت برای مدیریت کسب و کار آتی‌تان خوب باشد.

 

تعبیر خواب هدیه دادن پول

اگر خواب دیدید مبلغی پول هدیه می کنید، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی اسـت، و بـه دوره‌اي از آرامش در زندگیتان اشاره دارد. شاید بـه مسافرتی بـه مقصدی بیگانه بروید کـه همیشه آرزویش را داشته‌اید اما هرگز پول و زمان کافی برای پرداختن بـه آنرا نداشته‌اید.

 

تعبیر خواب قرار دادن پول درون کیف

این خواب درباره‌ي پول گرفتن از عابربانک سمبل مهربانی و طرز فکر بخشندگی شـما در قبال دیگران در عالم بیداری اسـت. و هرچند شـما همیشه نخستین نفری هستید کـه بـه آدمی نیازمند دست یاری می دهید، احتمالا از این کـه تعریف و تمجیدتان کنند فراری هستید و این با سمبل کیفی کـه پول را درون آن قرار میدهید تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب پول باریدن از آسمان

درحالی کـه ظاهر این خواب ساده بنظر می رسد اما زیر و بم‌ها و پیچیدگی‌هاي آنرا باید بـه صورت عمیق توسط تمام طرف ‌هاي درگیر بررسی و بحث کرد.

تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

باریدن حجم زیادی از سکه و اسکناس از آسمان عموما سمبل مثبتی در رابطه با دستاوردهای مالی در عالم بیداری تعبیر می ‌شود. طبق این خواب منبع پول ناشناخته اسـت یعنی میتواند از منابع قانونی باشد مثل سرمایه گذاری‌ها یا منابع غیر قانونی مثل پول قاچاق مواد مخدر.