پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پیری و پیر شدن 

در این بخش تعبیر خواب پیری و پیر شدن را مرور می کنیم. از دید اکثر معبران تعبیر خواب پیری و پیر شدن، کسب تجربه، احترام و بزرگی می باشد. از دیدگاه علم تعبیر خواب پیر شدن نشانه ای از خرد و پختگی روحی است به جز اینکه در خواب ببینید به طور ناگهانی پیر و ناتوان شده اید. مثلا در آیینه به خود نگاه کنید و صورت شما ناگهان تغییر کند. در ادامه تمام تعابیر مربوط به خواب پیری و پیر شدن را بررسی می کنیم.

 

تعبیر خواب پیر شدن صورت چیست؟

از دید خواب شناسانی که دیدگاهی نو دارند: پیر شدن در خواب بیانگر خرد و قدرت روحی است، شما پتانسیلی درون خود دارید که با استفاده از آن می توانید مسیر درست زندگی تان را پیدا کنید و مسائل موجود در زندگی خود را حل کنید. اما اگر در خواب دچار پیری زودرس شده بودید و چهره شما به ناگاه تغییر کرد این خواب نشان دهنده سهل انگاری های شماست، شما نسبت به فرصت های زندگی تان بی تفاوت هستید.

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

طبق نوشته های کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ سوئیسی آلمانی: پیر شدن در خواب نمادی آشکار از رشد روانشناختی انسان می باشد. اگر در خواب خود را پیرتر از سن واقعی تان ببینید یعنی بیشتر از سن و سالی که دارید درک می کنید و درون شما در حال رشد می باشد. اگر مسیری: عاطفی، مادی یا معنوی را طی می کنید احتمال پیشرفت شما در این راه زیاد است.

 


 

وب سایت فرهنگ خواب و رویا

پیر شدن در خواب برای مرد نشانه خرد و بخشش و برای زن هم نشانه زندگی است. این خواب می تواند حامل پیام هایی باشد که درس های زندگی را به شما می آموزد. اگر در خواب جلوی آیینه ایستاده باشید و ناگهان چهره شما پیر و چروکیده می شود، این خواب به معنی است که شما در زندگی از پیر شدن و تنهایی می ترسید، شما دوست ندارید روزهای جوانی تان تمام شوند.

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

پیر شدن در خواب همچنین این نکته را گوشزد می کند که شما هنوز کامل نیستید، نیاز دارید تا تجربه های بیشتری کسب کنید و همچنین اطرافیان تان را بهتر درک کنید، شما دارای روحی قوی هستید اما نباید بی گدار به آب بزنید. اعتماد به نفس و خود بزرگ بینی کاذب را کنار بگذارید و اجازه دهید زندگی و سرنوشت شما را در مسیر درست قرار دهد. 

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب فردی پیر و ناتوان را ببینید یا خودتان را در چنین وضعی مشاهده کنید، یعنی حس می کنید چیزهایی را در زندگی از دست داده اید که نمی توانید جبران شان کنید. مثلا اگر خود را در خانه سالمندان ببینید یعنی: حس می کنید کارهایی بیهوده انجام داده اید که هم عمر شما را تلف کرده و هم آزادی تان را از شما گرفته است. 

 


 

تعبیر خواب دیدن پیرزن و پیرمرد

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب پیری مجهول (ناشناس) ببیند، دلیل که یک دوست مراد دل او را برآورده کند. اگر پیرزنی در خواب دید دلیل که درگیر کار دنیوی شود و مال حلال کسب کند مگر اینکه پیرزن خواب او عبوس و ناراحت باشد. اگر در خواب شخص سالخورده ای بر تو سلام بفرستد، دلیل باشد که ازدواج کنی یا صاحب فرزند شوی. 

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب با آدم پیری ملاقات داشتید یهنی شانس و اقبال در انتظار شما است.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب با پیرزنی مصاحبت داشتی، یعنی به دنیا دلبستگی پیدا کرده ای، اگر پیرزن یا پیرمرد غریبه ای در خواب به تو سلام گفت، یعنی بخت و اقبال تو خوب می شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب پیرزن غریبه ای را ببینی و مرد باشی تعبیر خوبی ندارد و اگر زن باشی این خواب تعبیری ندارد. اگر در خواب با پیرمردی ناشناس صحبت می کردید تعبیر آن است که از جانب یک فرد سخاوتمند سودی نصیب شما می شود.

 


 

تعبیر خواب پیر شدن پدر و مادر

تعبیر خواب پیری | پیر شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن خواب پیر شدن دیگران خصوصا پدر و مادر و اعضای خانواده نشان از طول عمر و سلامتی آنهاست. اگر خانواده شما درگیر بیماری هستند و شما آنها را در خواب پیر و سالخورده ببینید یعنی سلامتی خود را به دست می آورند و از رنج بیماری رهایی پیدا می کنند. 

 


 

تعبیر خواب پیر شدن مرده

اگر در خواب رفتگان خود را ببینید که پیر و ناتوان شده اند، یعنی امکان دارد درگیر مسائلی مثل: شکست عاطفی، بدهی یا بیکاری شوید. 

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب سایت پارس ناز