پارس ناز پورتال

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب چاقو را مرور می‌کنیم. دیدن خواب چاقو در خواب بیشتر بـه: خشم، تهاجم و یا جدایی هاي احتمالی تعبیر شده اسـت، معبران مسلمان دیدن چاقو در خواب رابه امنیت یا کمک گرفتن تعبیر کرده اند، چاقو بیشتر بعنوان یک وسیله دفاعی یا تهاجمی مورد استفاده قرار میگیرد و می تواند نماد امنیت یا خطر احتمالی در خواب باشد، با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

رویای این کـه شـما چاقو حمل میکنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی اسـت. ممکن اسـت چیزی در زندگی تان باشد کـه نیاز دارید آنرا ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید کـه روابط دست و پاگیر راکه درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید. اگر چاقو کند اسـت، بیانگر این اسـت کـه سخت کوشی شـما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن این کـه با چاقو مجروح شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی اسـت. دیدن کسیکه چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این اسـت کـه شـما روی یک موقعیت یا رابطه، نظارت یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این اسـت کـه فردی کـه در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن اسـت نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

 

تعبیر دیدن چاقو در خواب چیست؟

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان اسـت و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست کـه زبان بدگویان در مورد شـما تیز خواهد بودو چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شـما را نشان میدهد و می گوید کـه از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی کـه بیشتر حرف می زنند تا عمل میکنند بیمناک هستید.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی اسـت و هم چنین بـه زیان‌هاي مالی نیز دلالت دارد.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید با چاقویی مجروح شده‌اید، نشانه آن اسـت کـه درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی کـه بیشتر فرزندان بـه آن دامن می زنند.

 

تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کـه چاقویی از دیگری میگیرید یا کسی بشما چاقو هدیه میکند گویای این اسـت کـه کسی بشما کمک میکند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

 

تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید کـه بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست کـه بشما نزدیک اسـت و از شـما بد میگوید و بد شـما را می خواهد و اگر دیگری برای شـما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت اسـت و ناشی از بیمی اسـت کـه در بیداری داریم.

 

تعبیر خواب چاقو کشی

آنلی بیتون میگوید: خواب ببینید کسی رابا چاقو مجروح می کنید، علامت آن اسـت کـه صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید بـه سمت راه راست گام بردارید.

 

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه اسـت و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شـما میشود.

 

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون می گوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن اسـت کـه دشمنان همواره در اطراف شـما خواهند بود.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خودرا مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شـما می گردد.

 

تعبیر خواب چاقوی شکسته

آنلی بیتون میگوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن اسـت کـه هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب چاقو

اگر در خواب یک چاقوی بسیار تیز را دیدید، چنین رویایی علامت خوبی نیست، و احتمالا نشان میدهد کسیکه بشما نزدیک اسـت، مثلاً یکی از اعضای خانواده‌تان، یک دوست، یا حتی شریک زندگیتان، ممکن اسـت در آینده‌ي نزدیک بشما خیانت کند. عمل این شخص ممکن اسـت شـما رابه شدت ناامید کند.

 

تعبیر خواب چاقو کند

اگر درخواب یک چاقوی کند ببینید، چنین رویایی ممکن اسـت نشان دهد کـه برای بـه انجام رساندن یک پروژه یا وظایفی کـه بر عهده‌تان اسـت بـه اندازه‌ي کافی مجهز یا ماهر نیستید. این رویا هم چنین ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي ناکارآمدی شـما در بعضی از قسمت‌هاي زندگیتان باشد.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب در عین حال ممکن اسـت نشانه‌اي باشد از اینکه مورد حمله‌ي کسی قرار گرفته‌اید و آماده‌ي رد کردن حمله‌ي او یا دفاع از خودتان نیستید.

 

تعبیر خواب یک چاقوی زنگ‌زده

اگر در خواب‌تان یک چاقوی زنگ‌زده را دیدید، چنین رویایی علامت خوبی نیست. این خواب احتمالا نشان ‌دهنده‌ي ناخرسندی شـما اسـت در اثر برخی مسائلی کـه در خانه یا محل کار شـما را ناراحت می کند.

 

تعبیر خواب چاقو جیبی

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب‌تان یک چاقوی جیبی دیدید، چنین رویایی ممکن اسـت نشانگر سرکوب برخی احساسات منفی مانند خشم باشد. این خواب هم چنین ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي خاطرجمعی شـما نسبت بـه توانایی‌هایي باشد کـه برای حل هر مشکلی کـه ممکن اسـت با آن روبه‌رو شوید، دارید. این خواب گاهی اوقات آمادگی شـما را نشان می دهد.

 

خواب چاقویی که روی آن خون است

اگر در خواب یک چاقوی خونین را دیدید، چنین رویایی ممکن اسـت احساس گناه یا پشیمانی را نشان بدهد کـه بدلیل آسیب زدن بـه کسی در خودتان حس میکنید.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب در عین حال ممکن اسـت واهمه و ترس تان را نشان بدهد از اینکه بـه نوعی وادار خواهید بود تاوان کاری راکه کرده اید، پس بدهید. خواب چاقوی خونین گاهی اوقات هم ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي غلبه بر یک مشکل یا خطر بزرگ باشد.

 

تعبیر خواب چاقو تاشو

اگر در خواب‌تان یک چاقوی تاشو دیدید، چنین رویایی ممکن اسـت تمایل و قصد شـما را برای دفاع از تصمیمات‌تان نشان دهد. این خواب هم چنین می تواند نشان دهد کـه برای شـما صحبت کردن در مورد احساسات‌تان با دیگران کار دشواری اسـت.

 

تعبیر خواب یک مجموعه چاقو

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن یک مجموعه چاقو در خواب، ممکن اسـت آشفتگی عاطفی و روانی را نشان دهد کـه در حال حاضر گرفتارش شده‌اید، مرحله‌اي کـه ممکن اسـت برای مدتی طول بکشد. شاید شـما میترسید رابطه‌اي را در زندگیتان پایان بدهید.

 

تعبیر خواب نگاه کردن به چند چاقو

اگر در خواب مشغول دیدن چند جاقو هستید، چنین رویایی طبق معمول نشانه‌ي خوبی نیست، در واقع این خواب نشان ‌دهنده‌ي خشم یا پرخاشگری اسـت.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

هم چنین، گاهی اوقات این رویا ممکن اسـت نیازی را نشان بدهد کـه برای خلاص شدن از برخی خاطرات آزاردهنده در خودتان احساس میکنید. در واقع شـما تمایل دارید این خاطرات را فراموش کنید تا بتوانید بـه زندگیتان ادامه دهید.

 

تعبیر خواب نگه داشتن یک چاقو در دست‌تان

دیدن یک چاقو در دست‌تان، ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي میل شـما برای حمله بـه کسی یا نیاز شـما بـه دفاع در برابر کسی باشد.

 

تعبیر خواب دیدن در مورد داشتن یک مجموعه چاقوی تیز در دست

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر درخواب ببینید کـه یک مجموعه چاقوی تیز در دست‌تان نگه داشته‌اید، باید منتظر اتفاق خوبی باشید چرا کـه این خواب ممکن اسـت نشان دهد کـه برای پایان دادن بـه یک رابطه‌ي عاطفی سمی و ادامه دادن زندگیتان آماده هستید.

 

تعبیر خواب مردی که شما را با یک چاقو در دست دنبال می‌کند «برای زنان»

 

ممکن اسـت در خواب ببینید کـه یک مرد با چاقویی در دستش شـما را تعقیب می کند. چنین رویایی نشان میدهد کـه میترسید شریک زندگیتان شـما را ترک کند و تنها بمانید. این خواب در عین حال ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي تلاش شـما برای خشنود کردن شریک زندگیتان باشد.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

گاهی اوقات دیدن این خواب ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي تلاش شـما برای پیشگیري از رفتار جنسی تهاجمی همسرتان نسبت بشما باشد.

 

تعبیر خواب آسیب زدن به خودتان با چاقو

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

اینکه در خواب ببینید با یک چاقو بـه خودتان آسیب میزنید، بـه نوعی یک هشدار اسـت. در واقع چنین رویایی ممکن اسـت در مورد رفتارتان یا عده اي از عادت‌ها یا اعتیادتان و هم چنین نیاز بـه خلاص شدن از شر آن‌ها، بشما هشدار دهد.

 

تعبیر خواب چاقو خوردن توسط کسی که می‌شناسید

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسیکه می‌شناسید طبق معمول بشما هشدار می دهد کـه بـه اقدامات آن فرد نسبت بـه خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

 

تعبیر خواب از پشت چاقو خوردن توسط دوست‌ تان

اگر در خواب ببینید کـه یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت بشما ضربه میزند وقت آن رسیده کـه یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

در واقع چنین رویایی نشان میدهد کـه لازم اسـت بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شـما چـه کسانی هستند. در بین آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شـما ممکن اسـت از قبل در مورد آن‌ها دچار بدگماني شده باشید.

 

تعبیر خواب مورد حمله قرار گرفتن با یک چاقو

اگر درخواب ببینید کـه کسی با چاقو بشما ضربه می زند، معلوم میشود کـه اخیرا دچار خجالت و عذاب شده‌اید بـه این دلیل کـه چیزی را كه با آن موافق نبوده‌اید، رد کرده اید.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

گاهی اوقات هم این رویا ممکن اسـت فردی را در زندگی شـما نشان دهد کـه شـما فکر میکنید در تلاش اسـت از شـما انتقام بگیرد. در عین حال این احتمال هم وجوددارد کـه این خواب وجود یک دشمن نیرومند را نشان بدهد. ممکن اسـت در حال حاضر عواقب حسادت شخصی را نسبت بـه خودتان تجربه میکنید.

 

تعبیر خواب کشتن کسی با چاقو

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب‌تان ببینید کـه کسی رابا یک چاقو کشته‌اید، باید منتظر اتفاقات خوبی باشید!‌ چنین رویایی واقعا یک نشانه‌ي خوب اسـت، و احتمالا تمایلات عاشقانه‌ي شـما را نسبت بـه کسی «شاید حتی همان کسیکه در خواب دیدید» نشان میدهد. این رویا میل شـما را برای ورود بـه یک رابطه‌ي رمانتیک و پرشور با شخص خاصی نشان میدهد.

 

تعبیر خواب خودکشی با چاقو

اگر در خواب ببینید کـه با چاقو خودتان را می کشید، ابدا نگران نشوید! هر چـه‌قدر هم کـه این خواب وحشتناک بنظر برسد، بـه هرحال نشان میدهد کـه دوران خوبی در انتظارتان اسـت.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

در صورتی کـه پای مسايل مالی و فرصت‌هاي کسب و کاری بـه میان بیاید،‌ فوق‌العاده خوش‌ شانس خواهید بود، بنابر این با خیال آسان توجه‌تان رابه این جوانب از زندگیتان معطوف کنید. سرمایه‌گذاری هم ایده‌ي بدی نیست! زیرا در طول این مدت هر کاری کـه انجام بدهید موفقیت‌آمیز خواهد بود.

 

تعبیر خواب چاقوی خراب

دیدن یک چاقوی خراب کـه پر از فرورفتگی اسـت،‌ نشان می دهد کـه اتفاقات بد و ناخوشایندی در زندگی شـما رخ خواهد داد. در مورد دیگران نیز دقت بـه خرج بدهید زیرا ممکن اسـت آن‌ها سبب بروز مشکلاتی در زندگیتان شوند.

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

جزئیات کار و زندگیتان رابه کسی نگویید و بهتر اسـت در مورد مسايل شخصی‌تان ساکت بمانید. بـه این ترتیب کسی آسیبی بشما وارد نخواهد کرد و شاید حتی از بروز این اتفاق ناخوشایند پیش گیری کنید!

 

تعبیر خواب افتادن چاقو در خواب

تعبیر خواب چاقو | دیدن چاقو در خواب چه تعابیری دارد؟

اینکه در خواب ببینید کـه چاقو از دست‌تان می‌افتد، می تواند هم نشان ‌دهنده‌ي اتفاقات خوشایند و هم نماد اتفاقات ناخوشایند باشد. این خواب نشان می دهند کـه بزودی با یک مرد ملاقات خواهید کرد. این مرد میتواند حامل اخبار بد یا خوب باشد، بنابر این زمان صحبت با این آدم دقت کنید و اطلاعات زیادی در اختیار وی نگذارید.