پارس ناز پورتال

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب چاه و گودال 

در این بخش تعبیر خواب چاه و گودال را بررسی می کنیم. از دید معبران تعبیر خواب چاه و گودال نشانی از زن و ازدواج می باشد. اما از دید علم روانشناسی دیدن چاه در خواب بیانگر عواطف و احساسات ما می باشد. در ادامه این مطلب با تمامی تعابیر مربوط به خواب چاه و گودال از دیدن معبران غربی، اسلامی، شرقی و همچنین نشانه شناسی این خواب آشنا می شویم، با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب چاه و گودال چیست؟

از دید خواب شناسان معاصر مثل کارل گوستاو یونگ دیدن چاه در خواب می تواند بیانگر توانایی ها و استعدادهای نهفته انسان باشد، هم چنین این خواب می تواند بازتاب احساسات و عواطف بیننده خواب باشد به طوری که عمق چاه، عمق احساسات را نشان می دهد و افتادن به درون چاه علامت عدم توانایی در کنترل احساسات بیننده خواب است. هم چنین چاه خشک نمادی از پوچی عاطفی در زندگی است.

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

اما از دید معبران اسلامی مثل امام جعفر صادق (ع) و ابن سیرین، خواب چاه و گودال عمیق بیانگر حضور یک زن می باشد و حفر چاه نیز خبر از یک ازدواج می دهد. چاه آب نشان از سود و منفعتی است که به واسطه ازدواجی صورت می گیرد و چاه خشک نشانه ورود زنی فقیر به زندگی است. نگاه کردن به داخل چاه نیز بیانگر آمادگی بیننده خواب برای زندگی مشترک می باشد.

 

خواب شناسان غربی مثل لوک اوینتهاو و همچنین آنلی بیتون خواب چاه را به سود و منفعت کاری یا رسیدن یک ارث تعبیر کرده اند. آنها خواب چاه آب را به فراوانی نعمت در زندگی و چاه خشک را به بحران های مالی پیش رو تعبیر کردند، همچنین این خواب شناسان حفر چاه را نشانه آغاز کار و تجارت یا شراکتی سودمند می دانند، در ادامه تعابیر مشهورترین معبران را می خوانیم.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

چاه = فراوانی نعمت

مرد مجرد چاه ببیند = بزودی ازدواج می کند

چاه عمیق = دارایی و ثروت

چاه آب = خوش شانسی

چاه کندن = بدشانسی

آب کشیدن از چاه = سود و رسیدن مال

افتادن درون چاه = ناراحتی در پیش رو دارید

چاه خشک = بحران مالی

آب گل آلود در چاه = کم شدن اموال

چاه در حیاط خانه = خوشبختی

 

آنلی بیتون می گوید: 

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب افتادن در چاه به معنی یاس و ناامیدی در زندگی است. دیدن چاه خشک در خواب به معنی ضرر مالی است و دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود به دنبال رسیدن فرصت مناسبی هستید.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

آب خوردن از چاه نشان از رسیدن خیر از جانب یک زن می باشد. بعضی از معبران گفته‌اند: آب خوردن از چاه گل آلود به معنی بیماری و گرفتاری است. اگر خواب چاه توالت را دید یعنی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

 


 

تعبیر خواب چاه امام جعفر صادق (ع)

امام صادق می فرمایند: دیدن مرد چاه کن در خواب، مکر و حیله است. تعبیرهای کلی چاه عبارتند از:

ثروتمندی

مکر و حیله

زن

سود و مال

 


 

تعبیر خواب چاه ابن سیرین

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب چاه نشانی از یک زن است و تعبیر خواب آب چاه، مال و اموال آن زن می باشد. اگر از چاهی که آب صاف و تمیز دارد آب خوردی یعنی با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

 


 

تعبیر خواب چاه کندن

حضرت دانیال نبی می فرمایند: اگر برای دیگری چاهی حفر می کرد، دلیل شود که بر ازدواج دیگران میانجی گری کند. اگر در مکانی آشنا چاه حفر می کرد، بر نزدیکان خود مکر و حیله کند. (مثال ضرب المثل: چاه مکن بحر کسی).

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب چاه و گودال | دیدن چاه در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب چاهی حفر کردی، با زنی ازدواج می کنی. اگر در خواب چاه کندی ولی به آب نرسیدی، دلیل باشد که با زن فقیری ازدواج می‌کنی. اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد. کندن گودال در خواب دلیل بر بدست آوردن مال با مکر و حیله می باشد.

 


 

تعبیر خواب چاه نفت

اگر در خواب خود چاه نفتی را دیدید، علامت آن است که در اثر اشتباهات تان دچار بدشانسی می شوید. اگر در خواب خود مشغول بیرون کشیدن نفت از چاهی بودید یعنی بزودی استعدادهای درونی شما شکوفا و موجب سود فراوان می شوند.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز