پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کبوتر 

در این بخش تعبیر خواب کبوتر را بررسی خواهیم کرد. دیدن کبوتر در خواب به رسیدن اخبار تعبیر شده است، معبرانی مثل ابن سیرین تعبیر خواب کبوتر را شنیدن اخباری از یک فرد غائب می دانند، معبرانی مثل کارل گوستاو یونگ که دیدگاه نو در علم تعبیر خواب دارند نیز خواب کبوتر را به غیبت و رسیدن خبرهایی مهم تعبیر کرده اند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب کبوتر آشنا می شویم.

 

تعبیر خواب کبوتر چیست؟

خواب شناسانی از جمله کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی اعتقاد دارند: کبوتر در خواب غیبت یا اخبار است، این خواب همچنین می تواند نشان دهنده تمایل فردی غایب برای بازگشت به خانه باشد. به علاوه اگر شما به خاطر کاری خودتان را سرزنش کنید ممکن است در خواب کبوترهایی را مشاهده کنید. 

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کبوتری مرده ببینید یا اینکه حیوانی ببینید که مشغول خوردن یک کبوتر است، این خواب به معنی رنجش شما از شایعه پراکنی ها و غیبت های اطرافیان تان است. دیدن یک کبوتر سفید نشانی از عشق و دوستی می باشدو ممکن است این کبوتر پیامی الهی را به همراه داشته باشد. 

 

اگر در خواب کبوتری را آزاد کردید یعنی تبدیل به یک رهبر می شوید، یک رهبر خوب. اگر در خواب جفت گیری کبوترها را ببینید یعنی در آستانه ورود به یک زندگی مشترک و ایده آل هستید. اگر کبوتری را در حال پرواز ببینید یعنی رفتگان شما به یادتان هستند. اگر در خواب لانه کبوتری را مشاهده کنید یعنی در زندگی خود امنیت پیدا می کنید.

 


 

تعبیر خواب کبوتر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب کبوتر 4 وجه دارد:

اول: نامه ای از غائب

دوم: ریاست

سوم: مال و اموال

چهارم: زن

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینی که کبوتران زیادی بر بام خانه تو نشسته اند، صاحب مقام و ثروت می شوی.

 


 

تعبیر خواب کبوتر این سیرین

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

کبوتر در خواب نشانی از یک زن می باشد، اگر در خواب کبوتر گرفته ای یعنی با زنی ازدواج خواهی کرد. اگر در خواب جوجه های کبوتر را ببینی یعنی از زنی به تو سود و منفعت می رسد.

 


 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی که کبوتری داری یعنی مسافر تو به خانه برمی گردد، اگر در خواب کبوترهای زیادی در خانه داشتی یعنی صاحب فرزند می شوی، اگر دختری در خواب کبوتری ببیند یعنی بزودی ازدواج می کند.

 


 

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

دانه دادن به کبوتر در خواب نشان صلح و دوستی است. اگر متاهل هستید و با همسر خود مشکلی دارید، اختلافات برطرف خواهند شد. اگر با کسی قهر هستید آشتی می کنید، اگر به کبوترهای حرم دانه می دهید نذرتان پذیرفته و حاجت روا خواهید شد. اگر دختری خواب ببیند برای کبوترها دانه می پاشد بزودی به خانه بخت می رود. 

 


 

آنلی بیتون می گوید: 

دیدن کبوتران زیاد در خواب نشانه پیشرفت در زندگی است، دیدن یک کبوتر سفید در خواب نشانی از وفاداری دوستان نسبت به شما می باشد. کبوتر مرده در خواب نشانه جدایی یا طلاق است.

تعبیر خواب کبوتر | دیدن کبوتر در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن کبوتر نامه بر در خواب نشانی از ازدواج است، شنیدن صدای کبوتران در خواب به معنای فرزندان مطیع است. اگر دختری چنین خوابی ببیند یعنی با مردی معقول ازدواج می کند. کشتن کبوتران در خواب نشانه خشم و خصومت می باشد.

 


 

ابراهیم کرمانی می گوید:

شنیدن صدای بانگ کبوتران در خواب به معنی رسیدن خبرهای مهم است.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز