پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در این بخش تعبیر خواب کشتن (قتل) را بررسی خواهیم کرد. از دیدگاه معبران اسلامی و انبیاء الهی تعبیر خواب کشتن و قتل، بلوغ روحی می باشد و طول عمر می باشد. در نوشته های برخی معبران آمده: اگر در خواب غریبه ای را کشتید یعنی نفس اماره خود را شکست داده اید. اما از دید معبران غربی قتل در خواب بیانگر عصبانیت است، در ادامه این تمام تعابیر و نشانه شناسی های مربوط به خواب آدم کشی و قتل را مرور می کنیم.

 

تعبیر خواب کشتن از نظر روانشناسی

از دید روانشناسی قتل در خواب بیانگر کنار گذاشتن طرز تفکر و عادات قدیمی است (اگر کسی که به قتل رسانده اید غریبه باشد)، این خواب همچنین می تواند به معنای ترک یک اعتیاد هم باشد. خواب قتل در مواردی نشانه ای از خشم های خاموش و سرکوب شده ما می باشد (مقتول خوابِ شما آشنا بوده؟ از او ناراحت هستید؟)، معمولا خواب هایی با این موضوع بعد از یک دوره افسردگی دیده می شوند.

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب شاهد یک قتل باشید یعنی نسبت به شخص یا اشخاصی کینه بزرگی به دل دارید و نمی توانید آنها را ببخشید، درون شما می خواهد این حس انزجار را از بین ببرد. اگر خواب ببینید که به قتل رسیده اید: 1. رابطه مهمی در زندگی شما تمام شده. 2. استعدادهای درونی شما کشف نشده و خلاقیت های تان نادیده گرفته شده. 3. شما مورد خیانت از طرف یک آشنا قرار گرفته اید و از این موضوع رنجیده اید.

 


 

وب سایت خواب و رویا:

اگر غریبه ای را در خواب به قتل برسانید به این معنی اشاره دارد که: تمایل به داشتن قدرت بیشتری دارید یا اینکه بیش از حد تندخو و مهاجم هستید، این خواب همچنین به این معناست که: مشکل بزرگی برای شما پیش آمده و سعی در پیدا کردن راه حلی دارید، شما حاضرید هرکاری انجام دهید تا اوضاع به حالت سابق برگردد.

 

تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کسی را برای دفاع از جان خودتان به قتل رساندید یعنی: کسی در دنیای بیداری به شما فکر می کند یا اینکه، شما در کانون توجهات اطرافیان تان هستید و این موضوع در بیشتر مواقع باعث آزار شما می شود. این خواب در مواردی نوید رهایی از مشکلاتی را می دهد که دیگران برای شما بوجود آورده اند.

 

تعبیر خواب کشتن برادر

کشتن برادر، پدر، مادر یا خواهر در خواب بیانگر احساسات منفی شما درمورد خانواده تان است. آیا در خانواده دائما مورد تبعیض قرار می گیرید؟ آیا خانواده شما همیشه می خواهند تحت کنترل شان باشید و به شما باور ندارند؟ اگر این خواب را دیده اید نگران نباشید و فقط سعی کنید با اعضای خانواده تان صمیمی تر باشید و نرمش نشان دهید.

 

تعبیر خواب کشتن و دفن کردن

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کسی را به قتل رسانید و به هر نحوی جسد او را مفقود کردید یعنی شما توانایی بالایی در حل و فصل مشکلات زندگی تان دارید. شما نه تنها بر مشکلات تان غلبه می کنید بلکه ریشه نگرانی های فعلی تان را هم از بین می برید.

 

تعبیر خواب کشتن حیوانات

اگر در خواب حیوانی را کشتید، در درجه اول این سوال را از خود بپرسید: چه حسی نسبت به حیوانی دارم که در خواب به قتل رساندم؟ اگر حیوان خواب شما مورد علاقه تان باشد یعنی از صفات خوب تان فاصله می گیرید و اگر برعکس از حیوان خواب تان بیزار بودید یعنی صفات منفی خود را رها می کنید و تبدیل به فردی محبوب می شوید.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کشته شدید یعنی صاحب عمری طولانی هستید. اگر در خواب کسی را کشتید یعنی بخاطر مسائلی احساس خشم و حقارت دارید و اگر در خواب شاهد یک قتل بودید یعنی بخاطر قضاوت ها و رفتارهای نادرست اطرافیان تان دائما اظهار تاسف می کنید.

 


 

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب شاهد کشته شدن خودش بود، دلیل که عمرش طولانی شود. اگر در خواب کسی را به قتل رساند، دلیل که از آن شخص سود و منفعتی حاصل کند.

 


 

لوک اوینتهاو می گوید:

تعبیر خواب کشتن | قتل و آدمکشی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر کسی را در خواب به قتل رساندید یعنی: نباید خودتان را عصبانی کنید زیرا کارتان به رسوایی می کشد. اگر در خواب خودتان قربانی بودید و به قتل رسیدید یعنی: برای نجات فردی فداکاری خواهید کرد.

 


 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب عده ای تو را به قتل رساندند یعنی به تو سود و منفعتی می رسد و اگر از کسی رنجیده ای و به تو ظلمی رسیده، خداوند کسی را مسئول گرفتن حق تو می کند.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز