پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کلیسا و کشیش

در اینبخش با تعبیر خواب کلیسا و کشیش و کتاب مقدس انجیل آشنا خواهیم شد. هر شخصی ممکن اسـت روزی خواب کلیسا زیارت حضرت عیسی «ع» یا خواندن انجیل را ببیند. بطور کلی دیدن کلیسا در خواب تعبیر بدی ندارد اما معبران اسلامی دیدن این خواب را خوب نداسته اند و کلیسا رفتن در خواب را ضعف در دین اسلام دانسته اند. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب کلیسا را بررسی خواهیم کرد.

 

تعبیر خواب کلیسا رفتن

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌اي و بطرف قبله مسلمانان نماز می خواني، توبه میکنی و دین و ایمان تـو قوی میشود «زیرا کلیسا محل پرستش میباشد».

 

خالد بن علی بن محد العنبری

ممکن اسـت دیدن کلیسا در خواب، بـه دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوشگذرانی دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند کـه خانه اش کلیسا شده اسـت، نشانه این اسـت کـه خانه‌اش محل گردهمایی افراد بدعتگذار، گمراه و هوس باز اسـت.

 

تعبیر خواب کلیسا از آنلی بیتون

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کلیسایی را در نقطه اي دور ببینید، دلالت بر آن دارد کـه از خواسته هایي کـه مدتی بـه دنبالش بودید نومید خواهید شد. اگر در خواب ببینید کـه با آشفتگی داخل کلیسا میشوید ، دلالت بر آن دارد کـه در تشییع جنازه کسی شرکت می کنید. اگر در خواب کلیسا را در محلی مخروبه ببینید، نشانه آن اسـت کـه امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

 

تعبیر خواب کلیسا «خانم ها»

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دختری در خواب ببیند کـه وارد کلیسا میشود، علامت آن اسـت کـه در آینده سخت بیمار خواهد شد. اما اگر ببیند کـه هنگام داخل شدن بـه کلیسا با کشیشی حرف می زند، بعد ها از طرف دوستان خود بخاطر غلط بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب دعا کردن در کلیسا

خواب دعا در کلیسا بسیار خوب اسـت و نشانه این اسـت کـه آرزوهایتان برآورده می شود.

 

کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

کلیسا درخواب سمبل چیزی اسـت کـه شـما آنرا مقدس می‌دانید. این خواب نشانه ارتباط قوی شـما با خداست. شاید هم در مورد چیزی احساس گناه می کنید و حالا از کار خود پشیمان هستید. کلیسا هم چنین نشانه احساسات معنوی شماست. شاید هم از چیزی عصبانی و عصبانی هستید.

 

تعبیر خواب نگاه کردن به کلیسا

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر نگاه کردن بـه کلیسا در خواب نشانه شبهه هاي معنوی اسـت. بـه عبارت دیگر شـما بـه دنبال اصل خلقت و راه هاي رسیدن بـه خدا هستید و سوالات معنوی زیادی در سر دارید. هم چنین این خواب نشانه بازگشت شـما بـه سمت خدا و معنویات اسـت. شـما شدیدا بـه حمایت و کمک خداوند نیاز دارید.

 

کلیسای شلوغ در خواب

تعبیر دیدن کلیسای شلوغ در خواب بسیار خوب اسـت و نشانه خوشبختی و پیشرفت معنوی در زندگی اسـت.

 

تعبیر خواب مسیحی شدن

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینی مسیحی شده‌اي، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش بـه آن دین، توبه کرده‌اي و دوباره مسلمان شدي، تعبیرش این اسـت کـه گناه بزرگی انجام میدهی، ولی بالاخره توبه میکنی.

 

تعبیر خواب مسیحیان

امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، دوست و طرفدار آن‌ها میشوی و اعتقادت بـه دین اسلام ضعیف خواهد بود.

تعبیر خواب صلیب

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی در گردن خودت صلیب داری، اعتقادات تـو در دین درست نمی‌باشد.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی کسی بـه تـو صلیب می دهد، ولی تـو آنرا شکسته‌اي یا از خانه بیرون انداخته‌اي، در دین اسلام محکم و پایدار می‌باشی و با کافران دشمن هستی.

 

تعبیر خواب انجیل

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

محمدبن سیرین گوید: اگر ببیند کـه انجیل میخواند، دلیل بود کـه از حق بـه باطل فریفته شود و خودرأی شود. اگر بیند از کتاب انجیل کمی خواند، دلیل کند ازآن کسانی کـه از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر میخواند، دلیل اسـت از حق بـه باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

 

آنلی بیتون می گوید:

خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند اسـت.

 

تعبیر خواب مخالفت با انجیل

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید کـه با تعالیم انجیل مخالفت میکنید، نشانه آن اسـت کـه دوستی شـما را وسوسه میکند تا دست بـه کارهای ناپسند بزنید، اما شـما در مقابل وسوسه‌ها مقاومت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حضرت عیسی «ع»

تعبیر خواب کلیسا و کشیش | کلیسا رفتن در خواب چه تعابیری دارد؟

امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر حضرت عیسی «ع» را ببینی، یعنی کار مرده و از جریان افتاده تـو دوباره احیا و زنده می شود و بـه جریان میافتد و توفیق انجام کار خیر و پرستش بـه دست می‌آوری.

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر شخصی کـه عیسی را در خواب ببیند، خداپرستی اسـت کـه بـه مقدار اندک قناعت میکند و بـه او علم طبابت عطا میشود. اگر بیماری، عیسی را در خواب ببیند، شفا می‌یابد و اگر زن حاملهای، وی را در خواب ببیند، ممکن اسـت پسری پاک و نیکوکار بدنیا بیاورد.