پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کوتاهی مو و اصلاح سر 

دراین پست تعبیر خواب کوتاهی مو و اصلاح سر را مرور می‌کنیم. دیدن خواب کوتاه کردن مو یکی از خواب هاي رایج شمرده می شود. ممکن اسـت خواب ببینید کـه مو هاي شـما بـه یک باره کوتاه شده اسـت یا بـه آرایشگاه مراجعه کرده‌اید. شـما هم چنین ممکن اسـت خواب ببینید کـه خودتان در حال کوتاه کردن مو هاي سرتان هستید. در ادامه با تمام تعابیر مربوط بـه خواب کوتاهی موی سر آشنا خواهیم شد.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر چیست؟

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش میداند. تعابیری کـه در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده اسـت در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت میباشد.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند کـه موی سر خودش را تراشیده اسـت، یعنی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می شود. اگر مردی ببیند موی سر خودرا تراشیده اسـت، از غم و اندوه در امان می ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خودرا پرداخت می کند.

 

تعبیر خواب کوتاهی مو امام صادق

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیر خواب تراشیدن موی سر عبارتند از:

بـه جا آوردن حج
مسافرت
عزت و مقام
امنیت
کامیابی و بهره‌مندی

 

اسماعیل بن اشعث میگوید:

اگر زنی در خواب سر خودرا تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می رود. اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تـو را در حرم مکه تراشیده اسـت، اگر بدهکار هستی، بدهی تـو پرداخت می شود. و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند کـه موی سرش را تراشیده اسـت، برکنار می شود. اگر ببینی در مراسم حج، سر خودرا تراشیده‌اي، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تـو می باشد. اگر ببینی موی سر خودرا با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌اي، سود و منفعت بـه دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب اصلاح سر مرد

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند کـه گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد کـه گیسویش قیچی شده و یا ببیند کـه قیچی رابا گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست. زیرا آن زن بد نام میشود و مورد اتهام و افترا قرار می گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن اسـت نه کوتاه شدن.

 

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری کـه بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می داند و هرگونه تغییرات در آنرا نشانه‌اي از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد میداند. بنابر این کوتاه کردن مو در خواب می تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد.

 

تعبیر خواب کوتاه شدن قد مو

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

کارل گوستاو یونگ نیز مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌هاي شـما می داند. خواب دیدن این کـه موهایتان را کوتاه میکنید بیانگر این اسـت کـه نبود قدرت را تجربه می کنید «قدرتتان را از دست می دهید». شـما ممکن اسـت حس کنید کـه کسی تلاش میکند کـه شـما را سانسور کند.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی دیگران

معبرین غربی گویند: کوتاه کردن موی دیگری اشاره بـه بازرسی شـما بر آن شخص دارد. اگر در خواب قصد کوتاه کردن مو هاي خانواده خودرا دارید بدان معناست کـه میخواهید تغییراتی را در زندگی همه ی اعضای فامیل ایجاد کنید.

 

دیگران مو هاي شـما را کوتاه میکنند:

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه کسی موهاتان را کوتاه می کند بیانگر این اسـت کـه شـما احساس کمبود «کاهش» قدرت می کنید. شـما حس می کنید کـه ناعادلانه مورد نقد واقع میشوید. تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه اسـت. شـما جنبه‌هاي ناخواسته‌ي خودتان را حذف می کنید.

 

تعبیر خواب رفتن به آرایشگاه

رفتن بـه آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان میدهد افکار و اعتقادات شـما در حال تغییر اسـت. اگر در خواب دیدید کـه آرایشگر شده اید و مو‌هاي کسی را کوتاه میکنید، معنایش این اسـت کـه شـما عقایدتان رابه دیگران تحمیل میکنید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خودم

آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه میکند، علامت آن اسـت کـه برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار میشود.

 

تعبیر خواب یک تغییر مدل مو

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه مدل مو هاي خود رابه شکل قابل توجهی تغییر داده اید، این خواب نمادی از تغییراتی اسـت کـه میخواهید در زندگی خود بـه وجود آورید. شـما نگرش خودرا نسبت بـه موضوعاتی خاص در زندگی تغییر داده اید.

 

علاوه بر این:

این خواب می تواند بـه این معنا باشد کـه شـما تلاش می کنید تا بیشتر افکار مثبت را در خود پرورش دهید. شـما تلاش می کنید تا از شر تمامی افکار و احساسات منفی کـه شـما را مورد اذيت و اذیت قرار میدهند، رها شوید.

 

تعبیر خواب موهای کوتاه

اگر در خواب ببینید کـه موهایی کوتاه دارید، تعبیر آن اسـت کـه شـما باید سبک زندگی خودرا تغییر بدهید.

 

تعبیر خواب موهای بلند

اگر در خواب ببینید کـه مو هاي بسیار بلندی دارید، این خواب نشانه اي مبارک اسـت. تعبیر آن اسـت کـه شـما فردی مسئول و ساختارمند هستید کـه اهداف و برنامه هاي زیادی در زندگی اش دارد. شـما فردی آرام هستید و قبل از هر انتخابی بـه خوبی فکر می کنید.

 

اما اگر در خواب ببینید کـه:

مو هاي شـما آن قدر بلند اسـت کـه تا کف پاهایتان میرسد. تعبیر آن اسـت کـه شـما در مورد هر چیزی بیش از اندازه فکر می کنید. این خواب بشما هشدار می دهد کـه اکنون زمان گام برداشتن و اقدام کردن فرا رسیده اسـت.

 

تعبیر خواب ریختن موها

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه مو هاي شـما در حال ریختن اسـت و آنها را از دست می دهید. تعبیر آن اسـت کـه شـما نگران بالا رفتن سن خودتان هستید. شاید می‌ترسید کـه جذابیت و نیروی جنسی خودرا از دست بدهید. هم چنین شـما نگران ظاهر فیزیکی خود در آینده هستید. علاوه بر این، دیدن ریختن موها در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما احساس ناتوانی شدید را تجربه می کنید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن

تعبیر خواب کوتاهی مو | کوتاه کردن مو در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه داخل آرایشگاهی زنانه هستید، تعبیر آن اسـت کـه شـما آماده هستید تا چیزهای بسیار زیادی را زندگی خود تغییر بدهید. هم چنین شـما آماده هستید تا افکار و نگرش خودرا تغییر دهید.

 

تعبیر خواب شغل آرایشگری

اگر در خواب ببینید کـه آرایشگر هستید، تعبیر آن اسـت کـه شـما تلاش می کنید تا دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید. شـما می‌خواهید کـه دیگران نظرات و عقاید شـما را بپذیرند و کاری را انجام بدهند کـه تمایلی بـه انجام آن ندارند. این خواب بشما هشدار می دهد کـه بهتر اسـت روی تصویر ذهنی خود و توسعه و التیام خودتان کار کنید.