پارس ناز پورتال

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کودک 

در اینبخش تعبیر خواب کودک را مرور می‌کنیم. دیدن کودک در خواب بیشتر بـه فرا رسیدن روزهای خوب تعبیر شده، خصوصا اگر خواب بچه تازه متولد شده را ببینید، اما این تعبیر بسته بـه خوابی کـه شـما دیده اید دچار تغییر می شود، این‌کـه کودک پسر بوده یا دختر، شاد بوده با غمگین، کودک از فرزندان خودتان بوده با غریبه و… هر کدام تعابیر جداگانه دارند، در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب کودک را بررسی می‌کنیم.

 

تعبیر خواب بچه محمد بن سیرین

اگر ببینی بچه شده‌اي، یـعـنـی دچار غم و اندوه می شوي «زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمیدهد»،اگر بیند وی را دختری آید، دلیل سلامتی بودو از اهل خود شاد شد. تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید کـه صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این اسـت کـه در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد. تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی اسـت. دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه اسـت.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت رابا اره نصف کرده‌اي، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌اي، یـعـنـی کسی بـه تـو ظلم خواهد کرد. اگر ببینی زن یا فرزند تـو گمشده اسـت، تعبیرش ضرر و زیان می باشد.

 

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی

اگر بیند کـه طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل کـه از جاییکه امید ندارد چیزی بـه وی رسد. تعبیر خواب پیدا کردن بچه ي سر راهی این اسـت کـه از جاییکه امید ندارید بشما منفعت میرسد. تعبیر کودک زیبا، فرشته میباشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال اسـت.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

اگر مردی در خواب ببیند کـه کودکی را شیر می دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می کنند. اگر ببینی کودکی اذان می گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و ازآن‌ها جدا می شود. اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌اي، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. اگر ببینی فرزندت مرده اسـت، یـعـنـی ثروتمند می شوي، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

تعبیر خواب بچه منوچهر مطیعی

اگر در خواب، در بین فرزندان خود دختر بچه اي را ببینید کـه واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست کـه نعمت و برکت بـه دست میآورید و اگر دختری دارید و آن کـه در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ اسـت و او بـه بزرگی میرسد و درخشش طالع مییابد.

 

تعبیر خواب کودکان

اگر کسی خواب ببیند کودکی رابه او دادند تا وی را بـه سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید. اگر کسی در خواب دید کـه بـه دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.تعبیرش این اسـت کـه کار تـو دچار ضعف می شود.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

تعبیرگری میگوید: اگر ببینی بچه شده‌اي و شیر می خوری، یـعـنـی بـه خواسته‌هایت نمی رسی. اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تـو موثر و نافذ می شود و کلام تـو مورد قبول دیگران واقع میگردد. دیدن فرزندان خود در خواب، علامت شادمانی کودکان و همسایگان اسـت. دیدن بچه هاي حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی اسـت .

 

تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید اسـت. اگر شـما خواب ببینید کـه بچه بشما میخندد، پس بیانگر این اسـت کـه شـما لذت زیادی را تجربه می کنید. اگر شـما خواب ببینید کـه فراموش کرده‌اید کـه بچه داشتید، بیانگر این اسـت کـه شـما نمیخواهید بـه دیگران اجازه دهید کـه ضعف هاتان را بدانند.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این‌کـه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی اسـت کـه یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید اگر خواب ببینید کـه در راه رسیدن بـه بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست کـه کاملا مراقبشان بودید و شاید شـما تلاش می کنید از زیر بار یکسری مسئولیت شانه خالی کنید.

 

اگر شـما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن اسـت بـه سادگی بـه این معنی باشد کـه شـما نگرانی دارید کـه وقتی زمان فارغ شدن می رسد. تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست کـه مورد توجه قرار نگرفته اسـت و نیاز دارد کـه پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شـما خواب ببینید کـه از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی بـه خودتان را نشان میدهد.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب می تواند بیانگر ترس هاي شـما در مورد بچه هاي خودتان باشد و توانایی شـما برای حمایت از آن ها و تامین مایحتاج برای آنهاست. تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شـما بـه دیگران اسـت. شـما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز بـه لذت و توجه فوری در زندگی دارید.

 

تعبیر خواب دیدن این‌کـه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی اسـت کـه زندگی برای شـما نگه داشته و اگر شـما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شـما برای آن بچه اسـت. اگر شـما خواب ببینید کـه تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، بـه این معنی اسـت کـه شـما از وارد شدن بـه مرحله ي جدید زندگی تان سر باز می‌زنید.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

تعبیر خوابِ این‌کـه شـما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت «نگاه بـه گذشته» اسـت. تعبیر خواب دیدن این‌کـه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، بـه این معنی اسـت کـه شـما بـه خودتان اجازه می دهید کـه آسیب پذیر شوید و تقاضای کمک از جانب دیگران را بپذیرید. خواب پیدا کردن بچه بیانگر این اسـت کـه شـما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آنرا تایید کرده‌اید.

 

تعبیر خواب بچه لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بچه پسر «خودتان » در خواب، نشانه آن اسـت اوقاتى شاد پیش رو دارید. تعبیر خواب دیدن بچه، این اسـت کـه فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.

 

تعبیر خواب بچه لاغر

این اسـت کـه شـما دچار مشکلات می شویذ.

 

تعبیر خواب بچه چاق

این اسـت کـه کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.

 

تعبیر خواب بچه خوابیده

این اسـت کـه زندگی خوبی دارید.

 

تعبیر خواب کشتن بچه

این اسـت کـه بـه اشتباه خود پی برده اید.

 

تعبیر خواب بازی با بچه

این اسـت کـه در همه ی کارها موفق هستید.

 

تعبیر خواب بچه لوک اویتنهاو

فرزند خود: خوشبختی

کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک

بچه هاي کوچک: غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار: فلاکت

کودکان زیباروی: شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

بچه اي کـه میدود: نیکبختی

خواب بچه دختر نشانه شادی شادمانی در بیداری اسـت.

تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی اسـت

 

تعبیر خواب بچه آنلی بیتون

تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست کـه بـه زودی ازدواج می کنید. اگر در خواب دیدید کـه یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون میروند نشانه آنست کـه کمی انضباط و ترتیب در خانه شـما لازم اسـت. دیدن خواب یک پسر بچه کـه دریک مغازه کار می کند نشانه آنست کـه کارهای شـما بخوبی پیش می‌روند.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب، علامت آن اسـت کـه برای کسب لذتی زودگذر بـه دردسر می افتید. اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید، نشانه‌ آن اسـت کـه بخاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می شوید.

 

تعبیر خواب بچه در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بچه زیاد، این اسـت کـه فراوانی در زندگی شـما خواهد آمد.

خواب یک بچه: خوشبختی در خانه

بچه خودتان: کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.

بچه هاي بستگانتان: شادی نا خواسته

بچه هاي اشخاص دیگر: آغاز مشاجره هاي فامیل

 


 

تعبیر خواب نوزاد

اگر در خواب تان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید کـه‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ رابه‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. در زمانی‌ کـه‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگیتان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ بـه‌ شـما بدهد.

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ کـه‌ او انجام ‌می دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، بچه‌ و نوزاد در خواب‌ سمبل معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ اسـت‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌هاي ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌هاي‌ متقابل‌ شـما غیر معمول‌، لازم‌ اسـت‌ کـه‌ بـه‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

 


 

تعابیر بیشتر دیدن کودکان در خواب

اگر در خواب بچه‌اي را در حال گریه کردن ببینید، این خواب نمادی از مسائل و مشکلات اسـت. این خواب از مشکلاتی در اوضاع سلامت شـما و درگیری با دشمنان تان خبر میدهد.

 

تعبیر خواب بچه سالم

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

بچه سالم، جذاب و دوست داشتنی در خواب بـه این معناست کـه خواب بیننده میتواند بـه خوبی عشق بورزد. دیدن بچه سالم و سلامت در خواب نمادی از حق شناسی و قدردانی خویشاوندان و اقوام نزدیک در برابر شـما اسـت و توانایی اجتماعی شـما در دوست یابی را نشان می دهد.

 

پرستاری از بچه

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه از بچه‌هاي کوچک پرستاری میکنید، تعبیر آن اسـت کـه کسیکه دوستش دارید ممکن اسـت شـما را فریب بدهد.

 

تعبیر خواب بچه بیمار

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

دیدن بچه بیمار در خواب نشانه‌اي ناخوشایند و بدیمن اسـت. این خواب موضوع نگران کننده‌اي نیست. اگر در خواب ببینید کـه بچه‌اي بیمار را در آغوش گرفته اید، تعبیر آن اسـت کـه باید غم و اندوه مهمی را در آینده تحمل کنید.

 

تعبیر خواب بچه جذاب

اگر بچه‌اي کـه در خواب دیده‌اید از جذابیت بالایی برخوردار اسـت، تعبیر آن اسـت کـه در آینده فردی موفق و شاد خواهید بود.

 

تعبیر خواب بچه در حال کار کردن یا درس خواندن

دیدن بچه در حال کار کردن یا درس خواندن در خواب هم نمادی از موفقیت و کامیابی اسـت.

 

تعبیر خواب بچه مرده

بچه مرده در خواب تهدیدی برای امنیت و روال عادی زندگی شـما بـه شمار میرود.

 

تعبیر خواب چندین بچه

دیدن چند بچه درکنار یک دیگر در خواب بـه این معناست کـه شـما گرفتار چند مسئله جزئی و کوچک میشوید کـه زمان و انرژی زیادی از شـما خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب بچه فلج

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

دیدن بچه فلج در خواب تعبیر آن اسـت کـه عادت‌هاي ناخوشایند شـما دردسرها و مشکلاتی برای اطرافیان تان درست میکند. بعلاوه این خواب از یک فاجعه جهانی قریب الوقوع در نتیجه نادیده گرفتن محیط زیست خبر میدهد.

 

تعبیر خواب نجات دادن بچه از خطر

اگر در خواب ببینید کـه بچه‌اي را از خطری مثل آتش نجات میدهید، تعبیر آن اسـت کـه شـما علاقمند هستید بچه دار شوید یا سرپرستی بچه‌اي را بر عهده بگیرید.

 

تعبیر خواب بچه خواب بیننده

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

دیدن بچه خودتان در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه باید بـه خانواده خود بیشتر توجه کنید. تعبیر دیگر این خواب هم این اسـت کـه ممکن اسـت بـه عزیزان خود آسیبی برسانید.

 

تعبیر خواب بیننده به شکل بچه

تعبیر خواب کودک | دیدن خواب کودکان چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خودرا ببینید کـه بچه هستید تعبیر آن اسـت کـه رفتار بچه گانه شـما می تواند علت گرفتاری و آسیب هایي باشد کـه نزدیکان شـما را مورد هدف قرار داده اسـت.

 

تعبیر خواب به دنبال بچه گشتن

اگر در خواب ببینید کـه بـه دنبال بچه‌اي می ‌شد، تعبیر آن اسـت کـه در پیدا کردن راه خروج از مشکلات خود با مشکل روبرو می شوید.

 

تعبیر خواب بازی کردن با بچه

اگر در خواب خودرا در حال بازی کردن با بچه‌ها ببینید تعبیر آن اسـت کـه شـما از شغل خود ناراضی هستید و میخواهید موقعیت کاری خودرا تغییر بدهید.