پارس ناز پورتال

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب گربه چیست؟ 

در این بخش تعبیر خواب گربه را بررسی می کنیم. دیدن گربه در خواب به زن، دوست نیمه راه و دزد تعبیر شده است. برخی معبران با در نظر گرفتن اهلی بودن و هم چنین خصوصیات گربه ها آن را به زنان در بیداری تعبیر کرده اند و برخی معبران نیز گربه را یک دزد خانگی یا یک دوست موقتی و نیمه راه می دانند. البته اگر شما از گربه ای مراقبت می کنید یا اینکه به گربه ها علاقه دارید ممکن است این خواب را ببینید.

 

نشانه شناسی و تعبیر خواب گربه

کارل یونگ اعتقاد دارد: گربه در خواب نشانی از جنسیت زنانه و بدشانسی است. او در ادامه گفته است: گربه می تواند نشان از خیانت اطرافیان باشد. البته بیشتر معبران غربی خواب گربه را به دوست خطرناک و غیرقابل اعتماد تعبیر کرده اند. در کل، حیوانات در خواب نماد و سمبل غرایز و احساسات درونی ما هستند.

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

در بین حیوانات خواب گربه، سگ و مار بیشتر از همه دیده می شوند. محققان و روانشناسان با مطالعه بر رویاهای انسان توانسته اند تمام نمادهای خواب را معنا کنند. اما در آن سو هم نباید قدرت خواب و ضمیرناخودآگاه را دست کم گرفت همانطور که:

 

مندلیف جدول تناوبی را در خواب خود دید و فردریش ککوله نیز ساختار حلقوی بنزن را در خواب مشاهده کرد و این ساختار را (مارها) به او نشان داده بودند. تعبیر خواب گربه زوایای دید و تعابیر زیادی دارد، حضور گربه معنایی جدا و حمله کردن، باردار بودن یا جسد گربه معنای دیگری دارد. در ادامه تمام تعابیر مربوط به خواب گربه را بررسی می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب گربه امام صادق

امام صادق (ع) تعبیر خواب گربه را بر 5 وجه می دانند:

1 زن

2 دشمنی و جنگ احتمالی

3 بیماری

4 دزد نابکار

5 شخصی عیب جو

 

تعبیر خواب گربه ابن سیرین

اگر در خواب گربه ای وارد خانه تو شود، تعبیر دزدی است خانگی. اگر گربه از سفره تو چیزی بخورد، شخصی دست کج چیزی از تو به سرقت می برد.

 

تعبیر خواب گربه منوچهر مطیعی تهرانی

گربه نشانی از زنی دست کج است، اگر گربه ای در خواب خود مشاهده کنید امکان دارد چنین زنی سر راه شما قرار گیرد.مجله تفریحی پارس ناز اگر گربه ای به خانه شما وارد شود احتمالا دزدی خانگی در اطراف شما وجود دارد. اگر در خواب چندین گربه دیدید نشان از جمع زنانه ای است که غیبت شما را می گویند.

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

اگر گربه ای در خانه شما باشد و چیزی بدزدد به مال شما تعدی خواهد شد. اگر در خواب گربه ای را نوازش کردید یا در آغوش گرفتید، زنی فریبکار سعی در گول زدن شما دارد. اگر در خواب به گربه ای غذا دهید، پول خود را برای یک زن فریبکار خرج می کنید. اگر گربه ای در خانه شما موش بگیرد، یک زن کاری برای شما انجام می دهد اما حسن نیتی ندارد.

 

تعبیر خواب کشتن گربه

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب گربه ای را کشتی، دزدان را مغلوب خواهی ساخت. ابراهیم کرمانی می گوید: کشتن گربه یعنی پس گرفتن مالی که از تو دزدیده شده است.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب گوشت گربه بخوری، از طریق مسافرتی، صاحب مال و اموال می شوی. همچنین این خواب به پیدا شدن وسایل و اموال گمشده نیز تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب حمله گربه

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون می گوید: حمله گربه یا فرار از دست گربه نشان بدشانسی های احتمالی ما در زندگی است. اگر با گربه مهاجم در خواب دعوا کنید یعنی با دشمنان خود درگیر می شوید، اگر گربه ای را از خود راندید می توانید بر مشکلات فعلی فائق آیید. اگر در خواب گربه ای به شما چنگ بزند یعنی: دشمنان شما فرصتی پیدا می کنند که اموال شما را بگیرند یا به شما ضرری وارد کنند.

 

تعبیر خواب گربه لاغر یا بیمار

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

خواب گربه بیمار یا گربه لاغر در نظر اکثر معبران به بیماری اطرافیان تعبیر شده است، نگرانی های ما درباره دوستان یا خانوادمان نیز ممکن است به شکل یگ گربه یا هر موجود ضعیفی در خواب دیده شود. هم چنین احساس گناه ما نسبت به رفتار ناشایست مان در برابر اطرافیان می تواند موجب دیدن این خواب شود، اگر این خواب را دیدید سعی کنید نگرانی ها خود را کاهش دهید.

 

تعبیر خواب گربه سیاه

خواب گربه سیاه یک کابوس تلقی می شود، این خواب برای همه ترسناک است. دلیل این ترس احساس خطر ما در بیداری می باشد، اما چرا این ترس در خواب به شکل یک گربه سیاه دیده می شود؟ همان طور که گفتیم اطرافیان غیرقابل اعتماد و کسانی که نظر خوبی درموردشان نداریم در خواب ما به شکل گربه ظاهر می شوند.

تعبیر خواب گربه | دیدن خواب گربه چه تعابیری دارد؟

این نماد به خاطر باورهای ما نسبت گربه است. گربه سیاه نماد خطر از سوی همین اطرافیانی است که ما دوست شان نداریم، اگر در دنیای بیداری زیاد به آنها فکر کنید یا از حرف ها و اعمال آنها احساس خطر کنید امکان دارد در خواب گربه های سیه رنگ را مشاهده کنید. نسبت به خطرات اطراف تان آگاه باشید، اما سعی کنید ترس را به درون تان راه ندهید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز