پارس ناز پورتال

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنجشک و گنجشک مرده 

در این بخش تعبیر خواب گنجشک را بررسی می کنیم. از نظر معبران و خواب شناسان تعبیر خواب گنجشک مردی بی اصالت و پرهیاهو می باشد. گنجشک ها پرندگان کوچک و معمولا بی خطری هستند، اما وجودشان برای مزارع یا وقتی که یک بیماری در حال شیوع است بشدت مضر می باشد. در ادامه این مطلب تمامی تعابیر و نشانه شناسی ها در مورد خواب گنجشک را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب گنجشک چیست؟

از دیدگاه روانشناسی، دیدن گنجشک در خواب نشان دهنده کرامت درونی شماست. شما نباید هر چیز کوچکی را دست کم بگیرید. این خواب همچنین بیانگر احساس تنهایی نیز می باشد، شاید شما دوست دارید مدتی را در خلوت خود سپری کنید اما برای آن وقت کافی ندارید. 

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر گنجشک یا تعداد زیادی از گنجشک ها را ببینید که روی شاخ و برگ درختان می پرند، این خواب نشان دهنده فرصت های زودگذر در زندگی است و بیانگر کوته نگری شما در مسائل زندگی تان می باشد، شما نباید جلوی پاهای تان را نگاه کنید بلکه باید آینده نگر باشید. اگر در خواب به گنجشک ها غذا می دهید یعنی وقت و پول خود را صرف دوستانی می کنید که فرصت طلب هستند.

 


 

تعبیر خواب گنجشک مرده

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب یک گنجشک را مرده دید یعنی، دچار غمی زودگذر و کوچک شده اید اما عادت دارید از کاه، کوه بسازید و همه چیز را بزرگتر از چیزی که هست نشان دهید. هم چنین این خواب به شما می گوید: عقاید درونی خود را در هر جایی و در مقابل هر کسی خصوصا کسانی که آنها را به خوبی نمی شناسید ابراز نکنید، این اظهار عقیده ها شما را نزد همه خوار و کوچک و همانند گنجشکی مرده نشان می دهد.

 


 

تعبیر خواب گنجشک امام صادق 

تعبیرهای گنجشک عبارت‌اند از:

حاکم

پادشاه

قاضی

مردی با قدر و منزلت

مرد راهزن

مردی کینه توز

یک تاجر و بازرگان

 


 

این سیرین می گوید:

گنجشک در خواب بیانگر کودکی خردسال می‌باشد. اگر در خواب جوجه های گنجشک ببینی دلیل کند که معلم شوی و اگر این گنجشک ها را آزار برسانی دلیل کند که با شاگردان خود با بدی رفتار کنی.

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب از لانه گنجشکی جوجه ای بیرون آرودی دلیل کند که صاحب فرزندی از راه نامشروع شوی. اگر در خواب گنجشک های زیادی بدست آوردی دلیل کند که سرور گروهی از مردم شوی. اگر در خواب آواز گنجشکی را شنیدی دلیل کند که خبرهای گوناگون بشنوی.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب آواز گنجشکان بر روی درختان بیانگر بدگویی مردمی خوار درباره شماست، آنها عیب جو و ناسپاس هستند، اما اگر در خانه خود صدای آواز گنجشکی را بشنوید یعنی عیبی در خود دارید که خانواده تان از آن آگاه هستند اما به شما چیزی نمی گویند. اگر در خواب گنجشکی را در قفس دید یعنی با یک مدعی پوچ رو به رو می شوید و در آخر او را به زیر می کشید.

 


 

لیندا ساندرس اعتقاد دارد:

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

گنجشک در خواب نمادی از شجاعت و بی باکی است. شما کوچک اما سریع و انعطاف پذیر هستید و در مقابل هر مشکلی با اعتماد به نفس کامل می ایستید. اما شما تلاش و کوشش کافی در زندگی تان را ندارید، شما باید به فکر ذخیره کردن مقداری آذوقه برای زمستان و سرما باشید.

 


 

تعبیر خواب گنجشک های رنگی

دیدن لانه گنجشک در خواب بیانگر ایمان داشتن شما به خودتان است، گنجشک های رنگی در خواب نمادی از شور و اشتیاق و بیش فعالی های شما در زندگی هستند، بومیان قاره آمریکا اعتقاد دارند: گنجشک ها در خواب بیانگر روح یاری رسان هستند، این روح می تواند الهام بخش انسان در مراحل مختلف زندگی باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب گنجشک | دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب خود گنجشکی دیدید به این معناست که زندگی شما غرق در آسایش و محبت خواهد شد، شما فردی هستید که به غم و درد دل دیگران گوش می دهید و یاری شان می کنید. شما با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می‌آورید. اما اگر در خواب گنجشکی زخمی یا مرده دیدید امکان دارد به زودی کمی مضطرب و پریشان احوال شوید.

 

اختصاصی از مجله پارس ناز