پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب 

در اینبخش با تعبیر خواب گوشت خوردن و دیدن گوشت در خواب آشنا میشویم. گوشت خوردن در خواب هم تعابیر مثبتی دارد و هم تعابیر منفی، این بستگی بـه موقعیت خواب شـما دارد، بطور کلی معبران خصوصا معبران مسلمان تعبیر خواب گوشت حلال را خوب دانسته اند و تعبیر خواب گوشت حرام و حیوانات وحشی را منفی تعبیر کرده اند. در ادامه با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب گوشت آشنا خواهیم شد.

 

تعبیر خواب گوشت خوردن چیست؟

ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب اسـت و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد. البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي بـه نوع حيوان دارد. خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد کـه از قصاب گوشت خريده ايد و بـه خانه خويش مي بريد.

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چـه حيوان حلال گوشت باشد و چـه مکروه يا حرام. اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آنچه مي خوريد و داريد غذا بـه حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب اسـت زيرا نعمت و برکت خداوندي اسـت ولي گوشت خام مالي اسـت کـه بـه زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت بـه دست مي آيد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خام

خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد اسـت و تعدي و تجاوز و ستمگري اسـت. خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت اسـت. چنان چـه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر را مي خواهيد بخوريد ميراثي بشما مي رسد کـه انتظارش را نداريد.گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت اسـت.

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

گوشت خرگوش را نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيد کـه گوشت بز لاغري را مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي رابه دنائت و پستي بـه چنگ مي آوريد و بهره مي بريد. اگر در خواب ببينيد گوشتي کـه داريد مي خوريد خروس اسـت از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

 

تعبیر خواب گوشت خوردن امام صادق

تعبیر خوردن گوشت عبارتند از:

مال و اموال

ارث و میراث

ثروتمندی

مصیبت

 

یوسف نبی می گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد، دیدن گوشت پخته خوب اسـت، دیدن گوشت فربه مال و میراث بود، دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد، دیدن خوردن گوشت عزت و دولت باشد.

 

تعبیر خواب گوشت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام اسـت يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه بـه قدر آن مال يابد بـه زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يا از اسب، دليل منفعت اسـت از سلطان. ديدن گوشت ها بـه خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل اسـت كه مال راحت تر بدست آيد و انچه خام خوردند، دليل بر مالي اسـت كه بـه زحمت بدست آيد.

 

تعبیر خواب بـه روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن اسـت کـه برای رسیدن بـه اهداف خود با دلسردی روبه‌رو خواهد شد. اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن اسـت کـه دیگران بـه آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

 

تعبیر خواب گوشت خوردن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر بيند كه گوشت شتر ميخورد، مال يتيمي بخورد.

اگر گوشت پرستو مي خورد، مال اندك اسـت.

اگر گوشت بز مي خورد، بيماري اسـت و مصيبت.

اگر گوشت بط مي خورد، دليل مال اسـت.

اگر گوشت پلنگ مي خورد، در حرب نام آور شود.

اگر گوشت گنجشك مي خورد، مال فرزند خورد.

اگر گوشت بوزينه مي خورد، رنجور شود.

اگر گوشت خرگوش مي خورد، از زنان ميراث يابد.

اگر گوشت خرچنگ مي خورد، از زنان مال حاصل كند.

اگر گوشت روباه مي خورد، بيماري و ترس اسـت.

اگر گوشت زاغ مي خورد، مردي فاسق خورد.

اگر گوشت سگ مي خورد، بر دشمن ظفريابد.

اگر گوشت بره مي خورد، با گمراهي پيوندد.

اگر گوشت شير ميخورد، از سلطاني منفعت يابد.

اگر گوشت گاو مي خورد، دليل منفعت اسـت.

اگر گوشت گربه مي خورد، مال حاصل كند.

اگر گوشت ماهي مي خورد، مال فراوان بدست آورد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت انسان

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن چنین خوابی پیشگویی کننده‌ي پیامد خوب در تمام امور و زمینه‌ها اسـت. هم چنین این خواب خبر ازآن می دهد کـه شـما بـه رازی پی خواهید برد کـه بر همگان پوشیده اسـت. سعی کنید از این فرصت بـه درستی و بـه نحو معقولی استفاده کنید.

 

خواب گوشت فاسد شده

چنین خوابی از بیماری‌هاي پنهان می گوید.

بهتر اسـت پیش ازآن کـه خیلی دیر شود:

بـه سلامتی‌ تان توجه داشته باشید.

 

خواب خانه ‌اي پر از گوشت 

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن چنین خوابی نشان ازآن دارد کـه در زندگی با کلاهبرداری و خیانت روبه‌رو خواهید شد. آدم‌هایي کـه ظاهراً سعی می کنند کمک‌تان کنند، در واقع دو رو و فضول هستند.

 

تعبیر خواب گوشت گاو 

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن چنین خوابی دردسر و رسوایی در پی خواهد داشت. شایعات بـه اعصاب و شهرت شـما آسیب جدی وارد می کند. سعی نکنید برای آن‌ها دلیل تراشی کنید.

 

اگر در خواب بـه کسی گوشت بخورانید

اگر چنین خوابی ببنید، در عالم بیداری موقعیت‌تان در جامعه رو بـه بدتر شدن خواهد گذاشت. با کارهایی کـه انجام می دهید، اعتماد دیگران را از بین میبرید.

 

تعبیر خواب گوشت سرخ کردن

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

چنین خوابی از دست یافتن بـه اهداف مورد نظر می گوید. شاید منتظر بهتر شدن شرایط مالی هستید. سرخ کردن گوشت‌هایي مانند کتلت خبر از یک میهمانی بزرگ و پر سر و صدا در منزل‌تان می دهد.

 

تعبیر خواب گوشت کنسروی

دیدن چنین خوابی نشان از برطرف شدن گرسنگی و یافتن راه‌حل‌هایي برای مشکلات دارد. بـه احتمال فراوان، خانواده برای نیازهای اصلی پول کافی ندارد، و شـما خیلی نگران این موضوع هستید.

 

تعبیر خواب قصاب و قصابی کردن

تعبیر خواب گوشت خوردن | دیدن گوشت در خواب چه تعابیری دارد؟

چنین خوابی ارتباط دردناک و دردسر را پیشبینی میکند. اگر قصاب هم زمان مشغول بریدن گوشت باشد، در آن صورت کسیکه خواب دیده اسـت باید از فریفته شدن بترسد و مراقب باشد. اگر خواب ببینید خودتان قصاب شده‌اید و لاشه گوشتی را می برید: دیدن چنین چیزی در خواب سمبل تزریق پول نقد بـه بودجه‌ي شـما و عملی کردن نقشه‌هاي‌تان اسـت.