پارس ناز پورتال

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب گوشواره را مرور میکنیم. دیدن گوشواره در خواب حامل خبر هـای بدی نیست، بطور کلی دیدن جواهرات در خواب خوش یمنی بـه همراه دارد، گوشواره فقط دریک مورد می تواند بد یمن باشد: این کـه در خواب گوشواره هاي تا بـه تا و لنگه لنگه ببینید، این خواب بـه جدایی تعبیر شده اسـت، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا تمام تعابیر مربوط بـه خواب گوشواره را بررسی کنیم.

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند بـه هردو گوش گوشواره داشت، دلیل اسـت از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هردو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل کـه علم قران آموزد و دانا شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه اسـت.

فزونی جمال

آموختن علم

جاه و بزرگی

غم و اندوه

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر زنی در خواب بیند گوشواره اي دارد کـه بـه گوشش برازنده مي نماید و خودش نیز ازآن خوشش می آید خوب اسـت چرا کـه خواب او می گوید درخانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن اسـت کـه خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل اسـت زن را طلاق دهد و بیرون کند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر زنی در خواب بیند کـه گوشواره لنگه بـه لنگه بـه گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود کـه وی را سرزنش و شماتت می کنند. اگر مردی بیند کـه همسرش گوشواره لنگه بـه لنگه بـه گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی میبیند و وی را طلاق میدهد.

 

تعبیر خواب گوشواره طلا

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و بـه خانه آورده تا بـه او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده کـه طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر میشود. زیرا گوشواره بـه این ترتیب فرزند اسـت کـه آویزه گوش والدین میشود و طلایی آن دختر اسـت.

 

تعبیر خواب گوشواره شکسته

آنلی بیتون میگوید: دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

 

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

برايت می‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره‌اى هديه گرفته‌ايد، بيانگر آن اسـت كه در شغل خود پيشرفت مى‌كنيد.
خريدن گوشواره در خواب، بـه معناى آشنايى با افراد جديد اسـت.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب گوشواره

دیدن گوشواره در خواب تعابیر گوناگونی بـه همراه دارد. این خواب میتواند نمادی از روابط شـما با اطرافیان، ترس‌ها یا آرزوهایتان باشد. در صورتیکه خواب گوشواره را دیده‌اید بـه جنس فلزی کـه گوشواره ازآن ساخته شده اسـت دقت کنید. این موضوع بشما در پیدا کردن تعبیر خوابتان کمک می کند.

 

تعبیر خواب گوشواره به گوش انداختن

اگر در خواب ببینید کـه گوشواره در گوش خود انداخته اید، تعبیر آن اسـت کـه مورد بی‌توجهی و غفلت از سوی دیگران واقع می شوید. باید بـه انچه اطرافیان میگویند و پیامی کـه بشما میرسانند بادقت بیشتری گوش داده و بـه آن توجه کنید.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خودرا ببینید کـه در برابر آینه ایستاده‌اید و یک جفت گوشواره در گوش خودتان می بینید کـه از گوش‌هاي شـما آویزان شده و تکان می خورد، تعبیر آن اسـت کـه راز یا اطلاعاتی در مورد کسی برای شـما آشکار می شود کـه زمانی بر شـما پوشیده و نامعلوم بوده یا از شـما پنهان شده بوده و حالا کاملا برای شـما عیان و آشکار شده اسـت.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

بعلاوه این خواب میتواند نمادی از بی‌میلی یا مقاومت شـما در برابر گوش دادن بـه انچه دیگران می گویند باشد؛ بـه ویژه در برابر حرف هایي کـه ممکن اسـت ایگو یا ناخودآگاه شـما رابه درد آورد یا آن رابه شکلی تحریک کند. سعی کنید شنونده خوبی باشید و انچه دیگران بشما می گویند را بشنوید. با اینکار موجب خوشحالی آن ها میشوید و آن ها قدردان و سپاسگزار شـما می شوند.

 

تعبیر خواب گوشواره طلا

اگر شـما باردار هستید و برای مثال در خواب می بینید کـه دوستان شـما یک جفت گوشواره طلای زیبا و چشمگیر کـه مدت هاست چشمتان بـه دنبالش بوده اسـت رابه شـما هدیه می دهند و شـما با اینکار بسیار خوشحال و حيرت زده می شوید، این خواب نمادی از بدنیا آوردن فرزند پسر در عالم بیداری اسـت.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دختر مجردی هستید و گوشواره طلا در خواب ببینید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی ودر مدت کوتاهی ازدواج می کنید. برای موهبت هایي کـه بزودی دریافت میکنید شاد و شکرگزار باشید و انها رابا عشق و سپاس دریافت کنید زیرا کـه شـما شایسته و سزاوار تمامی این نعمات و موهبت‌ها هستید. علاوه بر آن، دیدن یک جفت گوشواره طلا در خواب نشان دهنده بالا رفتن درآمد شـما در آینده اسـت.

 

تعبیر خواب گوشواره نقره

اگر منتظر بدنیا آمدن کودکی هستید یا برای بچه دار شدن برنامه‌ریزی می کنید و گوشواره نقره را در خواب می بینید- مثلاً در خواب می بینید کـه در رستوران مشغول خوردن غذا هستید و همسرتان یک جفت گوشواره نقره بشما هدیه میدهد و چشمانتان از بابت این هدیه زیبا برق می زند- تعبیر آن اسـت کـه:

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

در عالم بیداری فرزند دختری بدنیا می‌آورید. بعلاوه، ناخودآگاه شـما از طریق این خواب بشما اعلام می کند کـه منتظر بدنیا آمدن نوزاد دختر باشید و بـه هنگام خریدن وسایل نوزاد بـه سمت خرید وسایل دخترانه بروید. سپاسگزار این فکر باشید و بدانید کـه فرزند شـما هر چـه کـه باشد موهبتی از جانب خداوند برای شـما خواهد بود.

 

تعبیر خواب گوشواره الماس

دیدن هر نوع زیورآلاتی از جنس الماس در خواب دربردارنده تعبیری منفی اسـت. این خواب نمادی از دورانی دشوار و تاریک در زندگی شـما اسـت. بزودی تجربه هایي منفی و ناخوشایند خواهید داشت کـه تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی تان می‌ گذارد.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

این ماجراها بـه کدورت و مشاجراتی بین شـما و عزیزانتان یا سختی‌ها و مشکلاتی در زندگی حرفه‌اي شـما ودر روابط کاری با همکاران یا مدیرانتان منجر میشود. دراین شرایط باید آگاه و هوشیار بمانید، ذهن خودرا باز نگه دارید، مصمم باشید و از درگیری مستقیم با افراد خانواده یا همکاران خود پیشگیري کنید.

 

تعبیر خواب گوشواره هایی از جنس صدف و الماس

گوشواره هایي کـه از صدف و الماس ساخته شده‌اند در خواب نمادی از کشمکش و درگیری هستند. الماس بکار رفته در گوشواره تعبیری منفی بـه همراه دارد. این سنگ قیمتی در خواب نمادی از دوران سختی و افسردگی اسـت. موانعی سر راه شـما قرار خواهد گرفت کـه تاثیراتی شدید بر وضعیت عاطفی شـما خواهد گذاشت.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

شاید با عزیزانتان درگیر شوید یا در محیط کار ودر تعامل با همکاران یا مدیران خود با چالش هایي روبرو شوید. از طرف دیگر، پوسته صدف در خواب نمادی از زیبایی، کامیابی و موفقیت اسـت. ترکیب صدف و الماس در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه ناخودآگاه شـما بشما می گوید کـه موفقیت یا خوشحالی و رضایت طبق معمول پس از رویارویی با سختی‌ها و موانع زندگی و غلبه بر آن ها از راه میرسد.

 

تعبیر خواب گوشواره‌ ای از مروارید

اگر در خواب زنی جذاب، فاخر و زیبا را ببینید کـه گوشواره هایي با مرواریدهای درشت کـه نشان دهنده ثروت فراوان اسـت را بر گوش انداخته و چشم‌هاي شـما از دیدن این زن و گوشواره هایش گرد میشود، این خواب نمادی از زندگی واقعی و بیداری شـما و برق و درخشندگی زیبایی و رضایت آن اسـت.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما زندگی خوبی دارید و استانداردهای شـما برای زندگی و معیشت بالاتر از سطح میانگین اسـت. شـما فردی هستید کـه انتظارات بالایی از خودتان و زندگی تان دارید. باید تا جایی کـه میتوانید استانداردهای خودرا حفظ کنید و انها را برای خودتان برآورده و فراهم کنید تا بـه این ترتیب زندگی در سطحی بالا را همان‌ گونه ادامه دهید.

 

تعبیر خواب گم کردن گوشواره

اگر در خواب ببینید کـه گوشواره‌اي را گم کرده اید، تعبیر آن اسـت کـه راه نادرستی را در پیش گرفته و گمراه شده اید.

 

تعبیر خواب خریدن یک جفت گوشواره و انگشتر شبیه به هم

 

این خواب نشان دهنده شوق و اشتیاق شـما بـه عشق، محبت و پذیرش اسـت.

 

گوشواره در خواب نمادی از توجه

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

گوشواره در خواب نمادی از توجه کردن بـه هر چیزی اسـت کـه در زندگی می شنوید. هر احساسی کـه در خواب خود نسبت بـه زیورآلاتی کـه می بینید دارید و هر شرایطی کـه آن ها را در خواب می بینید نشان دهنده همان چیزهایی اسـت کـه در زندگی واقعی ارزش گوش دادن بـه انها و توجه کردن را دارند.

 

تعبیر خواب گوشواره‌ های شکسته

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن گوشواره شکسته در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شایعات و تهمت‌هاي ناخوشایندی وارد زندگی شـما می شود. این شایعات تلخ و بی‌اساس می تواند بگونه‌اي ویرانگر و ترسناک خوشنامی شـما را از بین ببرد ودر نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌عقلی اعتماد اطرافیان بشما را سلب کند.

 

تعبیر خواب گوشواره به گوش انداختن

این خواب نمادی از یاس، ناامیدی و بطلان اسـت. نقشه‌ها و برنامه‌هاي شـما دود می شود و بـه هوا میرود، خبرهایی کـه بـه گوشتان می رسد فقط غم و اندوه برایتان بـه همراه می‌آورد و اتفاقاتیکه در زندگی رخ میدهد بیشتر انچه اندوخته بودید را از شـما میگیرد و هدر می دهد. خودتان رابا این شرایط سازگار کنید تا توان تاب آوردن دراین دوره از زندگی را داشته باشید.

 

تعبیر خواب گوشواره خریدن

اگر در خواب خودرا در حال گوشواره خریدن ببینید، این خواب نمادی از آشفتگی و بـه هم ریختگی در زندگی واقعی تان اسـت. فهمیدن این کـه حقیقت کجاست و دروغ کجاست در زندگی کاری سخت و دشوار خواهد شد. باید هر انچه رخ میدهد رابه دقت مورد توجه قرار دهید.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پشت ویترین مغازه‌اي ایستاده‌اید و ناگهان یک جفت گوشواره خیره‌کننده را میبینید و فورا آنرا می خرید، تعبیر آن اسـت کـه دوستان نزدیک یا افراد خانواده شـما بزودی از شـما یا اقدامات اخیرتان و رفتا شـما ناراحت و ناامید می شوند. بعلاوه، این خواب بشما هشدار میدهد کـه در کارهای خود محتاط تر باشید، بـه احساساتی کـه بـه عزیزان خود نشان میدهید بیشتر دقت کنید.

 

تعبیر خواب گوشواره‌ ای با سنگ‌ های قیمتی

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

اگر گوشواره‌اي با سنگ‌هاي قیمتی را در خواب ببینید، این خواب نشانه‌اي از احساسات پر شور و هیجان جدید اسـت. شاید کسی هست کـه شـما را دوست دارد و تصمیم بـه اقدامی میگیرد کـه در نهایت بـه رابطه عاشقانه پر شور و هیجانی با شـما منجر خواهد شد.

 

تعبیر خواب گوشواره‌ ای با سنگ‌ های بدلی

شاید در خواب گوشواره‌اي با سنگ‌هاي بدلی و غیراصل ببینید، برای مثال در خواب ببینید کـه جواهرساز متخصص و حرفه‌اي گوشواره گرانقیمتی کـه تازگی خریده‌اید را بررسی میکند و متوجه می شوید کـه سنگ‌هاي آن بدلی و غیراصل هستند و بهمین دلیل خجالت زده، مبهوت و متحیر می شوید.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب نمادی از فریبکاری و حقه بازی در دنیای واقعی اسـت و بـه این معناست کـه کسی بشما دروغی میگوید یا با تظاهر کردن و ادعایی دروغین شـما را ترغیب بـه انجام کاری می کند. آگاه باشید تا با استفاده از نیروی فراست و تیزهوشی خود از قرار گرفتن در موقعیت‌هاي مشکوک در زندگی روزانه خودداری کنید. بیشتر از نیروی شهود و بصیرت باطنی خود استفاده کنید تا بـه این ترتیب بتوانید صداقت یا عدم صداقت افراد را تشخیص دهید.

 

تعبیر خواب پیدا کردن گوشواره

اگر در خواب ببینید کـه گوشواره‌اي را پیدا می کنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما ممکن اسـت مسبب بدبختی دیگری شوید، خانواده‌اي را از هم بپاشید یا با خیانت خود رابطه‌اي را خراب کنید. اگر در خواب ببینید کـه مشغول تمیز کردن اتاقی هستید و ناگهان گوشواره‌اي قیمتی و باارزش کـه بـه مادربزرگ تان تعلق داشته اسـت را پیدا میکنید، تعبیر آن تجربه هایي شاد و لذت بخش در زندگی تان اسـت.

تعبیر خواب گوشواره | دیدن گوشواره در خواب چه معنایی دارد؟

بعلاوه این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه در زندگی واقعی ثروتمندتر و خوشبخت تر میشوید. مدتهاست کـه سخت کار کرده اید و منتظر رسیدن چنین روزهایی بوده اید. بـه گرمی از این نشانه‌هاي خوش یمن استقبال کنید و بدانید کـه فراوانی برای انها کـه بـه دنبالش هستند هیچ حد و مرزی ندارد.