پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید 

تنبلی و سستی مردم کشورها در انجام کار و فعالیت ها باعث شده است تا رتبه بندی در خصوص تنبلی مردم انجام گردد که نتایج آن را در زیر می بینید. یک مجلۀ پزشکی انگلیسی، فهرستی از 10 کشور را به عنوان تنبل ترین کشورِهای جهان ارائه کرد.
تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر 122 کشور جهان، در مجلۀ “The Lancet”، منتشر شد.

 

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

1. مالت: 71.9 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

2. سوازیلند: 69 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

3. عربستان: 68.8 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

4. صربستان: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید5. آرژانتین: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

6. ایالات فدرال میکرونزی: 66.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

7. کویت: 64.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

8. بریتانیا: 63.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

9. امارات: 62.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید

10. مالزی: 61.4 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.
تنبل ترین مردم کشورهای دنیا را بشناسید