پارس ناز پورتال

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی 

دوقلوهای ایرانی در جشنواره اي در ورزشگاه آزادی گردهم هم آمدند که عکس هاي دیدنی و دیدنی آنها را در زیر میتوانید دیدن نمایید. همایش دوقلوها و چندقلوها , هفتمین جشن ملی دوقلوها و چندقلوها در سالن همایش هاي ایرانیان ورزشگاه آزادی برگزار شد.که عکسهایی از ان را در ادامه دیدن می‌کنید

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

جشنواره دوقلوهای ایرانی در ورزشگاه آزادی

دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می گویند که از یک دوره بارداری به جهان می آیند.دوقلوها رامی توان به دوگروه تقسیم‌بندی نمود. منوزایگوتیک «همسان» که به دوقلوهایی گفته می شود که از یک تخمک لقاح یافتهکه بعد از تقسیم به دو جنین تبدیل شده‌هست, باشند و دیزایگوتیک «غیر همسان» که به معنایدوقلوهایی هست از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته‌اند متولد شوند.