پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف 

در اینبخش با خصوصیات بد متولدین ماه هاي مختلف آشنا میشویم. متولدین ماه ها یک سری اخلاق و خصوصیات مشترک دارند، برخی خوب و برخی هم بد! از آنجا کـه مواجه شدن با ضعف ها کار ساده نیست و هیچ کس مورد انتقاد قرار گرفتن را دوست ندارد، همیشه سعی میکنیم درمورد خصوصیات خوب صحبت کنیم. اما امروز آن روی سکه را مورد بررسی قرار خواهیم داد، با مجله پارس ناز همراه باشید.

ق

متولدین ماه فروردین رئیس باز و تندخو

فروردینی‌ها در مقایسه با بقیه ماه‌هاي سال، افرادی مستقل و فعال هستند کـه بـه تنهایی از پس هر مشکلی بر می آیند. آن‌ها دوست دارند مدیریت امور رابه دست بگیرند، بهمین دلیل در جاییکه مدیر نیستند، ناامید و مایوس خواهند شد. گرچه بـه شدت مهربان اند، اما وای بـه روزی کـه خشمگین شوند. آن‌ها زبان تندی دارند و ممکن اسـت کـه در عرض چند ثانیه از کوره در روند و همه ی چیز را فراموش کنند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

دوست دارند کـه بـه سرعت تمام کارهایشان را پیش ببرند و اگر امور طبق برنامه آن‌ها پیش نرود، با زبان تندشان بر دیگران می‌توپند. بهمین دلیل بـه فروردینی‌ها پیشنهاد می شود کـه دراین شرایط قبل از هرگونه اقدامی اول آبی بـه صورت شان بزنند و چند نفس عمیق بکشند، سپس عمل کنند.

 

متولدین ماه اردیبهشت سمج و لجباز

اردیبهشتی‌ها افراد بـه شدت لجبازی هستند. اگر تصمیمی بگیرند، هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مانع ازآن شود. آن‌ها تا رسیدن بـه هدف شان دست از تلاش بر نمی‌دارند، حتی اگر بـه ضررشان تمام شود یا مطمئن باشند راهی کـه می روند اشتباه اسـت. آن‌ها عقاید خاص خودرا دارند کـه تغییر آن تقریباً غیر ممکن اسـت.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

در مکالمه‌هاي آن‌ها «مـن» زیاد می شنوید بـه این علت کـه عقاید خودشان را بیش از هر چیز دیگری قبول دارند. پیشنهاد مـا بـه اردیبهشتی‌ها این اسـت کـه گاهی دست از لجبازی بردارند. سرسختی همیشه خوب نیست، گاهی باید رها کرد تا اتفاقات خوب بعدی رخ دهد.

 

متولدین ماه خرداد دو شخصیته و شایعه ساز

تقریباً همه ی می دانند کـه خردادی‌ها افرادی دو شخصیته هستند، اما این موضوع برای آن‌ها اذيت دهنده نیست. همه ی مـا دو جنبه سیاه و سفید داریم کـه طبیعی اسـت، اما این برای خردادی‌ها شدیدتر اسـت. یک زمان عاشق یک نفر هستند و لحظه‌اي بعد از او فرار میکنند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

بدترین قسمت این اسـت کـه آن‌ها تکلیف شان رابا خود و رابطه‌اي کـه با دیگران دارید، نمیدانند. نه تنها دو شخصیته بلکه شایعه پراکنی نیز از دیگر خصوصیات نامطلوب متولدین این ماه اسـت. آن‌ها در محیط کار، محیط‌هاي دوستانه و … ساکت نمینشینند و مدام در حال شایعه پراکنی هستند. بهترین درس برایشان این اسـت کـه گاهی سکوت کنند.

 

متولدین ماه تیر بدبین و احساساتی

بدی متولدین تیر این اسـت کـه مثبت اندیش نیستند. آن‌ها از کاه کوه می‌سازند و غرق افکار منفی شان میشوند تا حدی کـه اعصاب خود و اطرافیان شان را خورد میکنند. اگر احساس کنند کـه چیزی سر جایش نیست، حتی اگر غیر این باشد، باور نمیکنند و بـه افکار منفی خود ادامه می دهند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

آن‌ها افراد احساساتی هستند و گاهی آن قدر غرق احساسات شان میشوند کـه دیگر هیچ چیزی را نمی بینند. این رفتار‌ها تنها وقت آن‌ها را اتلاف می کند، بی آنکه فایده‌اي برایشان داشته باشد؛ بنابر این پیشنهاد مـا بـه تیری‌ها این اسـت کـه دید مثبت تری بـه زندگی داشته باشند و از لحظه لحظه زندگی شان نهایت لذت را ببرند.

 

متولدین ماه مرداد حسود و متظاهر

مردادی‌ها افراد متظاهری هستند کـه دوست دارند تمام نگاه ها رابه سمت خودشان جلب کنند. آن‌ها از این‌کـه دیگران بـه آن‌ها توجه یا دقت نکنند، بـه شدت دلگیر می شوند طوری‌كه ساعت‌ها بعلت آن می‌اندیشند. نه تنها تظاهر بلکه حسادت نیز از دیگر ویژگی‌هاي بد آنهاست.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

اگر دوستان، خانواده یا اطرافیان مردادی‌ها بـه دیگران بیش ازآن‌ها توجه کنند، ممکن اسـت کـه حتی شاهد گریه آن‌ها باشند. البته این گریه شاید از روی ناراحتی باشد، اما بیشتر برای جلب توجه، احساس ناامنی و بی پناهی اسـت.

 

متولدین ماه شهریور منتقد و سخت گیر

شهریوری‌ها افراد کمال گرایی هستند کـه دست از تلاش بر نمی‌دارند. آن‌ها نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم بهترین‌ها را میخواهند. دوست دارند کـه جهانی بهتر بسازند و بهمین دلیل همیشه مسئولیت‌هاي زیادی روی دوش شان اسـت.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

از اشتباه بـه شدت فراری هستند ودر صورت مرتکب شدن آن، خودشان را مدام سرزنش میکنند. توصیه مـا بـه آن‌ها این اسـت کـه درصورت اشتباه کردن، بجای غصه خوردن و نقد منفی، ازآن بعنوان راهی برای رشد و پیشرفت استفاده کنند.

 

متولدین ماه مهر مقید و دودل

متولدین ماه مهر همیشه بین دوراهی گیر افتاده اند. دراین شرایط، نه تنها خود بلکه دیگران را نیز درگیر می کنند. فرقی نمیکند تصمیمی کـه میگیرند کوچک اسـت یا بزرگ، در زمان تصمیم‌گیری نمیتوانند ذهنشان را خالی کنند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

آن‌ها ترجیح میدهند کـه دیگران بجای آن‌ها تصمیم بگیرند، زیرا از استرسی کـه باید تحمل کنند نیز بیزارند. آن‌ها دوست دارند کـه دنیا همیشه روی تعادل باشد بهمین دلیل تا شرایط ذره‌اي تغییر می کند و قوانین طبق مرادشان نیست، گیج و دودل میشوند. اما برای پیشرفت گاهی باید انعطلاف پذیری بیشتری بـه خرج داد.

 

متولدین ماه آبان دمدمی مزاج و خسیس

هیچ کس در خساست بـه پای آبانی‌ها نمیرسد. آن‌ها نه تنها هنگام پول خرج کردن عقب می کشند بلکه بـه شدت هم دمدمی مزاج اند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

بدین معنی کـه شـما در مدت زمان کوتاهی رفتار‌هاي مختلف و عجیب غریبی را ازآن‌ها میبینید کـه این رفتار میتواند حسابی اطرافیان را آزرده کند یا حتی موجب سوتفاهم شود. بهمین دلیل متولدین آبان باید بیشتر مراقب رفتارهایشان باشند، در غیر این صورت در مدت زمان کمی تمام دوستان شان را از دست خواهند داد.

 

متولدین ماه آذر بی تفاوت و پرمخاطره

آذری‌ها دوست ندارند کـه اخبار ناراحت کننده، جزییات یک رابطه عاطفی یا دردودل‌هاي عاشقانه دیگران را بشنوند. بهمین دلیل همراه خوبی برای نوشیدن یک فنجان قهوه نخواهند بود. آذری‌ها تن بـه احساسات خود نمی دهند و دوست دارند کـه بـه دنبال راهی برای پیشرفت و حرکت باشند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

آن‌ها عاشق مسافرت هستند، اما دوست ندارند کـه خیلی در مورد آن برنامه ریزی کنند. از یک جا نشستن و فکر کردن، بیزارند. آنچه برایشان اهمیت دارد تنها حرکت کردن بـه سمت جلوست کـه البته گاهی عواقبی رابه دنبال دارد. پیشنهاد مـا بـه شم آذری‌ها این اسـت کـه بدلیل روحیه ماجراجویانه بالایی کـه دارید، قبل از جواب مثبت دادن بـه هر ماجراجویی، خوب خطر‌هاي آنرا درنظر بگیرید.

 

متولدین ماه دی محافظه کار و سردمزاج

متولدین دی افراد سردمزاجی هستند، اما این بی تفاوتی نشانه بی اهمیت بودن آن‌ها نیست. بلکه برعکس، آن‌ها اهمیت زیادی برای اطرافیان شان قائل اند، اما ترجیح میدهند کـه احساسات شان را بازرسی کنند. بـه اعتقاد آن‌ها هر چـه رفتار بی تفاوت تری داشته باشی، در زندگی موفق تری.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

مطمئنا آن‌ها زمان زیادی را صرف خودشناسی خود کرده اند تا بـه این نتیجه رسیدند، اما این نتیجه همیشه کارساز نیست. آیا زندگی بدون احساس ممکن اسـت؟ گرچه دنبال کردن هدف اهمیت دارد، اما خندیدن و گریه کردن اسـت کـه مـا را از ربات‌ها جدا می‌سازد.

 

متولدین ماه بهمن دمدمی مزاج و بی ثبات

بهمنی‌ها هر لحظه مشغول یک کارند، نمیتوانند یک جا بند شوند. بعنوان مثال ایده‌هاي زیادی برای شروع مکالمه دارند، اما پس از دقایقی صحبت تمام آن‌ها را نیمه تمام رها می کنند و بـه سراغ موضوع بعدی میروند. آن‌ها کمک بـه دیگران را دوست دارند، اما ناگهان در اواسط راهی کـه در پیش گرفته اند، جا میزنند، بـه این دلیل کـه بـه سادگی ذهنشان آشفته می شود و دچار گیجی می شوند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

اگر یک بهمنی هستید و گاهی از هدف تان متوقف شدید، نگران نشوید، طبیعی اسـت، اما یادتان باشد کـه تنها با سخت کوشی و پافشاری اسـت کـه بـه اهداف متن خواهید رسید. هیچگاه مسیری کـه روزی آغاز کردید را فراموش نکنید.

 

متولدین ماه اسفند احساساتی و عاشق پیشه

اسفندی‌ها افرادی هستند کـه از ظاهر عبور میکنند ودر عمق غرق می شوند. آن‌ها در هر چیزی نشانه‌اي می یابند، اما گاهی عکس العمل‌هاي لازم را دریافت نمیکنند.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

آن‌ها درد و رنج‌هاي دیگران را درک می کنند، اما از این‌کـه نمیتوانند آنرا بیان کنند و کار مفیدی انجام دهند، بـه شدت ناراحت میشوند و غصه می خورند. برای یک زندگی بهتر، متولدین این ماه باید توجه بیشتری بـه خودشان کنند، در غیر این صورت روزی میرسد کـه زندگی خودشان را فدای دیگران کرده اند.

 


 

و اما عادت و رفتار منفی متولدین هر ماه چیست؟

 

با ضعف ها و خصوصیات بد متولدین ماه ها آشنا شدیم. البته کـه هرکسی خصوصیات اخلاقی خودش را دارد و نمی‌توان از روی ماه تولد قضاوتی بر افراد داشت اما این فرصت خوبیست تا بتوانیم کمی خودمان را نقد کنیم و کامل تر شویم. در آخر نیز با عادت هاي بد و رفتارهای منفی متولدین ماه ها آشنا خواهیم شد.

 

فروردینی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

فروردینی ها افراد مستقلی هستند و دوست دارند کـه مدام از خود و توانایی هایشان حرف بزنند. انها منم منم هاي زیادی دارند کـه گاهی غیرقابل تحمل اسـت. البته این واقعا اشتباه انها نیست، آن ها دوست دارند کـه انچه در سرشان می گذرد را بیان کنند تا دیگران بشنوند و بـه وقت اش آن ها رابه افرادی دیگری انتقال دهند. فروردینی ها دوست دارند کـه مورد ستایش دیگران قرار گیرند.

 

اردیبهشتی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

افرادی کـه دراین ماه بدنیا آمده اند، افراد تنبل و بی انگیزه اي هستند کـه دوست دارند مدام روی کاناپه یا تخت شان دراز بکشند و استراحت کنند. اردیبهشتی ها هم چنین یکی از لجبازترین افراد هستند کـه حتی دوست ندارند خودشان را تغییر دهند.

 

خردادی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

بدترین عادت خردادی ها این اسـت کـه نمی‌توان خیلی روی حرف شان حساب کرد. در واقع انها غیرقابل پیشبینی هستند. آن ها برای کارهایشان برنامه می چینند اما در لحظه آخر تمام شان را کنسل می کنند. بنابر این خیلی نمیتوان بـه آن ها اعتماد کرد.

 

تیر ماهی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

متولدین ماه تیر افراد احساساتی هستند، بهمین دلیل تمام کارهایشان را محتاطانه انجام می دهند، از خرید لباس گرفته تا شروع کاری جدید. آن ها همیشه بـه فردی در کنارشان احتیاج دارند تا مراقب شان باشد و امنیت کارشان را تضمین کند. انها این نکته را نادیده می گیرند کـه بسیار باهوشند و می‌توانند بـه تنهایی نیز تصمیم بگیرند، فقط کافی اسـت کمی اعتماد بـه نفس خودرا بالا ببرند.

 

مردادی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

مردادی ها شخصیت قدرتمندی دارند و مدام نظراتی کـه در سر دارند رابا دیگران بـه اشتراک می گذارند، اما بدترین عادت شان جلب توجه اسـت. بعنوان مثال انها با صدای بلند در مکان هاي عمومی مانند رستوران یا کتابخانه میخندند کـه اصلا خوشایند نیست.

 

شهریوری ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

بنظر شـما عات بد شهریوری ها چیست؟ انها کمالگرا هستند. متولدین این ماه دوست دارند کـه کامل ترین باشند. اگر کاری را آغاز کنند، تمام تلاش شان را می کنند تا آن رابه بهترین نحو ممکن بـه پایان رسانند، بهمین دلیل مدام با دوستان و خانواده یا حتی شریک زندگی شان درگیری دارند. این افراد دیگران رابه دلیل بی توجهی سرزنش می کنند. دریک جمله شهریوری ها افراد پرتوقعی هستند.

 

مهر ماهی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

همان طور کـه از نامش پیداست، مهری ها افراد با مهر و محبتی هستند، گرچه گاهی بداخلاق می شوند. از عادات بد انها میتوان بـه روابط اجتماعی بیش از حدشان اشاره کرد. انها بـه هر جاییکه قدم می گذارند، دوستان جدیدی پیدا می کنند و حتی با افرادی کـه اصلا نمی شناسند، سر صحبت را باز می کنند. بدتر ازآن تمام روز را در مورد زندگی دوستان شان صحبت خواهد کرد کـه اصلا برای دیگران جذاب نیست.

 

آبانی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

آبانی ها افراد رکی هستند. اگر در جمع کسی اشتباهی را مرتکب شود، برای اصلاح آن درنگ نمی کنند. گرچه آن ها بی ادب نیستند اما نمی توانند اشتباهات دیگران را بپذیرند. پس موقع صحبت کردن با یک آبانی، مراقب باشید.

 

آذر ماهی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

متولدین آذر را می‌توان فیلسوف نامید. آن ها دوست دارند کـه مدام از ذهنشان کار بکشند ودر فضاهای مختلف کشف و اکتشاف کنند. آذری ها از بحث کردن لذت می‌برند، بهمین دلیل شاید کـه از همنشینی زیاد با انها لذت کافی را نبرید.

 

دی ماهی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

از آنجا کـه متولدین ماه دی افراد با دانشی هستند، مدام دیگران رابه دلیل کمبود اطلاعات سرزنش می کنند. این افراد از نظر دیگران افراد بی ادبی هستند کـه فقط خودشان را می‌بینند. در بحث هاي گروهی، اگر حرف شان را متوجه نشوید یا آن طور کـه آن ها انتظار دارند رفتار نکنید، عصبانیت انها را بر خواهید انگیخت.

 

بهمن ماهی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

بهمنی ها افراد منحصر بفردی هستند اما از آنجا کـه هر شخصی کامل نیست، آن ها نیز رفتارهای بد خودرا دارند. شاید بتوان گفت کـه بدترین عادت آن ها این اسـت کـه نمی توانند از دنیای خیالی خود بیرون آیند. آن ها بـه شدت خیالپردازند بـه حدی کـه بـه دنیای واقعی توجه زیادی نمی کنند و همین موضوع موجب ناراحتی و عصابیت اطرافیان شان می شود.

 

اسفندی ها

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

اسفندی ها یکی از صادق ترین، خاکی ترین و مورد اعتمادترین افراد می باشند. آن ها در پیدا کردن دوست مهارت بالایی دارند اما اشکال آن ها این اسـت کـه نمی توانند زمان شان رابه خوبی برنامه ریزی کنند. بـه بیان دیگر، آن ها همیشه زمان کم می آورند. اگر با اسفند ماهی ها قرار ملاقات دارید، مطمئن باشید کـه دیر بـه سر قرار می‌رسند.