پارس ناز پورتال

قاصدک 24

درباره خواندن نماز قضای والدین مرحوم شده

مجموعه : مذهبی
درباره خواندن نماز قضای والدین مرحوم شده

درباره خواندن نماز قضای والدین مرحوم شده 

طبق معمول فرزند بزرگ‌تر خانواده عهده دار خواندن نماز قضای والدین مرحوم و فوت شده می‌شود کـه دراین میان باید نیت نماز رابه جا آورد. نیت نماز قضای والدین اینگونه اسـت کـه قصد کنید بـه نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید ودر هر نمازی کـه میخوانید، قصد کنید بـه نیابت ایشان نماز را قضا میکنید.

 

نماز والدین مرحوم خودرا با چـه نیتی قضا کنم؟
باید هنگام خواندن نماز قضای میت، در نیّت خود میّت را معیّن نمود و همینکه نیّت شود کـه از طرف کسى نماز مىی خواند کـه براى او اجیر شده‌، کفایت می‌کند.

 

لذا نیت نماز قضای والدین اینگونه اسـت کـه قصد کنید بـه نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید ودر هر نمازی کـه می‌خوانید، قصد کنید بـه نیابت ایشان نماز را قضا می‌کنید و هم چنین اگر بـه این قصد کـه انچه بر عهده والدین شـما بوده، شـما از طرف او انجام دهید،نیز صحیح اسـت.