پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد 

پسر چینی که از مادرش زیباتر بود باعث شد تا همه ي به مادر این پسر شک کنند که متعلق به ارتباط وی با شوهرش نباشد که در نهایت این خیال درست از آب درآمد. مادر چینی بعد از پاسخ آزمایش «DNA» که نشان می‌داد پسری که 28 سال بزرگش کرده، پسر واقعیش نیست قلبش شکست.شوهر سابق او شک کرد و خواهش این آزمایش را داد زیرا او نمی‌توانست درک کند چگونه پسر آن‌ها می تواند این قدر خوش قیافه باشد.

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

به گزارش پارس ناز مادر پسر جوان میگوید که از وقتی پسرش به جهان آمده رفقا و خانواده همه ي وقت درمورد چهره متفاوت طفل و اینکه در سنجش با پدر و مادرش چقدر زیباتر هست حیرت زده میشدند. در طول سال ها همه ي این نظرات بذر شک و تردید را در ذهن شوهر زن کاشت و ازدواج آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

تمام بحث هایي که خوش قیافه بودن پسر ایجاد کرد در نهایت منجر به طلاق شد، اما این جدایی برای از میان بردن شک مرد کافی نبود. آن‌ها در سال «2004» جدا شدند اما هفت سال بعد، مرد تقاضای آزمایش «DNA» کرد تا مطمئن شود پسری که آن‌ها با هم بزرگ کرده اند واقعا از گوشت و خونشان هست.

 

نتیجه آزمایش نشان داد که حق با پدر بوده و این پسر پسر حقیقی آن‌ها نیست. هر دو از این خبر غمگین شدند و نمیخواستند یقین کنند. در سال «2016» آزمایش دیگری دادند اما باز هم نتیجه همان بود. این پسر در سال «1989» در بیمارستانی در شانگهای به جهان آمد و مادرش هنگام تولد شک کرد که او عوض شده هست.

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

اما بیمارستان از توضیح دادن به این خانواده امتناع کرد، زیرا آن‌ها نمی‌توانستند مدارک آن زمان را پیدا کنند. آن‌ها از بیمارستان شکایت کرده و امیدوارند والدین حقیقی وی را پیدا کنند و هیچ راهنمایی ندارند جز اینکه والدینش به همان اندازه خوش قیافه میباشند.

خوشگلی پسر چینی باعث دردسر برای مادرش شد

پسر چینی زیبا،عوض شدن طفل در بیمارستان،جوان چینی زیبا،زیبایی پسر چینی،دشوار زیبایی پسر چینی و خانواده