پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا 

از میان ضرب المثل هاي جالب و خواندنی زبان پارسی امروز برای شما داستان جالب مثل خرج اتینا را نقل می‌کنیم که واقعا خواندنی است. 

 

هرگاه كسی پولی را كه باید صرف مخارج لازم و ضروری شود در راه بیهوده و طریق غیر عادلانه خرج كند ، با استفاده از ضرب المثل بالا میگویند : فلانی همه ی را خرج اتینا كرد ، یعنی نفله كرد و روی اصل جهالت و جوانی به مخارج غیر لازم رسانید.

 

آورده اند كه…

اتینا حشرات خرد و به كنایه به آدمهای فرومایه میگویند .شادروان امیر قلی امینی می‌نویسد : سابقا مطربها در مجالس عروسی و امثال آن پس از آنكه یك دور می رقصیدند در مقابل هر یک از میهمانها می نشستند و پس از چندی سر و كله آمدن و عشوه گری كردن زنگی را كه در شست یا یك نعلبكی را كه در دهان داشتند

 

جلو میبرند و او به همت خود یا سكه اي زر یا سكه سكه اي نقره در زنگ یا نعلبكی او می ریخت ودر حقیقت پولی مفت و رایگان را از دست می داد ، بهمین مناسبت به خرجهای بیهوده و بی مصرف عنوان خرج اتینا دادند و آن جزء اصطلاحات مثلی قرار گرفت.

 

اتینا در اصل اطیناست كه در تلفظ عوام بدین صورت درآمده است و راجع به مورد استعمال این واژه باید دانست كه سابقا پس از دریافت شاد باش یكی از مطربان با بانگ بلند اعلام می داشت ، اعطینا یعنی مرحمت كردند ، این توصیف معلوم كردید كه واژه اتینا از فعل عربی اعطینا می باشد ودر آن روزگار كه زبان عربی ، بیشتر از امروز در كشور ایران رواج داشت بر سر زبانها افتاده و به صورت ضرب المثل درآمده است.