پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

داستان جالب ضرب المثل گاو بندی

داستان جالب ضرب المثل گاو بندی

داستان جالب ضرب المثل گاو بندی 

از میان ضرب المثل هاي شیرین زبان پارسی امروز به سراغ مثل گاوبندی می‌رویم که واقعا خواندنی است ودر ایران نیز پرکاربرد است. 

 

کاربرد ضرب المثل:

هرگاه بین دو یا چند نفر در عمل و اقدامی تبانی شود ، عبارت گاوبندی مورد استشهاد و تمثیل قرار میگیرد .

 

آورده اند كه …

كشاورزانی كه در قرا و قصبات ایرانی به امر كشت و زرع اشتغال دارند . دو دسته هستند ، دسته اول كشاورزان مقیم كه در محل كار ، صاحب منزل و زندگی هستند و همان جا كشاورزی می كنند كه انها را صاحب نسق می‌گویند . دسته دوم كشاورزان غیر مقیم هستند كه این دسته را در اصطلاح عمومی ، خوش نشین میگویند و هر كدام زمینی از مالكیت قریه میگرفتند و مثل كشاورزان مقیم در زمین مورد اجاره گاوبندی و زراعت می كردند .

 

از جمله كارهایی كه مباشران و متصدیان بهره مالكانه به نفع خودشان انجام می دادند ، این بود كه با خوش نشین ها گاوبندی می كردند . عبارت گاوبندی در اصطلاح كشاورزی به معنی استفاده از گاو نر « گاو كاری » برای شخم و زراعت است ، به این ترتیب كه یك جفت گاو كاری رابا نهادن یوغ در گردن به خیش می بندند و ازآن برای شخم زدن و آماده كردن زمینی برای زراعت استفاده می كردند .

 

معنی مجازی گاوبندی یعنی مواضعه و تبانی و شركت در مزایا غیر اصولی و شرعی . و این از آنجا سرچشمه گرفته است كه مباشران و متصدیان وصول بهره مالكانه برای آنكه مزایا بیشتری نصیبشان شود با یك یا چند نفر از خوش نشینان در زراعت و گاوبندی شریك میشدند . استمرار دراین عمل سبب شد كه از عبارت گاوبندی در افواه عمومی به معنی مواضعه و تبانی و شركت در مزایا نامشروع استفاده و تمثیل كنند .