پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سیگار الکترونیکی می تواند باعث سرطان شود

سیگار الکترونیکی می تواند باعث سرطان شود

سیگار الکترونیکی می تواند باعث سرطان شود 

سیگار الکترونیکی با هدف کمک برای ترک سیگار حقیقی به بازار آمد که با مخالفان زیادی روبرو شد، این سیگارها می‌تواند برای سلامتی زیان آور باشند. اگرچه تعداد زیادی از مردم فکر می‌کنند بخار امن‌تر از دود هست، اما پژوهشی اخیر نشان داده هست که هم سیگارهای الکترونیکی و هم سیگارهای سنتی با خطر افزایش یافته ابتلا به سرطان مثانه پیوند خورده اند.

 

پیوند سیگارهای الکترونیکی با سرطان مثانه

تا پیش از این مشخص شده بود که سیگارهای سنتی خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش میدهند و با دقت به روند افزایشی محبوبیت سیگارهای الکترونیکی این ضرورت احساس می شد تا پیوندهای بالقوه بین انها و سرطان مثانه نیز کشف شوند.

 

اکثر نیکوتین استنشاق شده از طریق ادرار دفع می‌شود. طی این مطالعه پژوهشگران به مقایسه مشابه هاي ادرار افرادی که از سیگارهای الکترونیکی بهره گیری کرده بودند با افراد غیر سیگاری پرداختند. پژوهشگران در پی پنج ماده شیمیایی بودند که موجب سرطان مثانه می‌شوند و ممکن هست در مایع سیگارهای الکترونیکی یافت شوند.

 

نتایج آزمایش 92 درصد کاربران سیگارهای الکترونیکی برای دو ماده شیمیایی از پنج ماده شیمیایی مورد نظر مثبت بود. این در شرایطی بود که به گفته پژوهشگران پژوهش هاي بیشتری در ارتباط با ارتباط بین سیگارهای الکترونیکی و سرطان مثانه باید انجام شوند.

 

در مطالعه اي دوم، پژوهشگران به بررسی اثر نیکوتین و ترکیبات شیمیایی آن – از جمله نیتروسامین و فرمالدئید – روی ترمیم DNA در سلول هایي که مثانه را پوشش میدهند، پرداختند. آن ها دریافتند که سیگارهای الکترونیکی آسیب مرتبط با سرطان به بافت مثانه را موجب میشوند. همین طور، نتایج کسب شده نشان داد که نیکوتین،

 

نیتروسامین و فرمالدئید نه تنها منجر به آسیب می‌شوند، بلکه در ترمیم DNA نیز اختلال ایجاد کرده و از این رو خطر ابتلا به سرطان افزایش می یابد.در مطالعه اي جداگانه، پژوهشگران به تجزیه و تحلیل داده ها درمورد بیش از 14 هزار بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان مثانه طی بیش از سه دهه اقدام کردند. در این مطالعه نرخ بقای پنج ساله افرادی که کمتر از یک پاکت در روز سیگار می کشیدند با آنهایی که اکثر از یک پاکت مصرف می‌کردند، مقایسه شد.

 

 به گزارش پارس ناز نتیجه قابل پیش بینی بود، افرادی که اکثر سیگار می کشیدند در معرض خطر مرگ بیشتری نسبت به آنهایی که کمتر سیگار می کشیدند، قرار داشتند. اما پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند که حتی کاهش اندک در سیگار کشیدن میتواند نرخ بقا را در بین بیماران مبتلا به سرطان مثانه افزایش دهد.