پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین شغل برای افراد بر اساس ماه تولد

بهترین شغل برای افراد بر اساس ماه تولد

بهترینِ شغل برای افراد بر اساس مِاه تولد 

دیدنِی هست بدانِید که مِتولدینِ مِاه های مِختلف مِي توانِنِد در شغل هاي مِختلفی پیروز باشنِد که مِا در اینِ مِقاله به تفکیک آنِها را ذکر نِمِوده ایمِ.خصوصیات اخلاقی مِتولدینِ مِاههای گونِاگونِ از همِ مِتفاوت هست. شاید شمِا از بیشتر آنِها آگاه باشید امِا آیا مِي دانِید چه شغلی برای شمِا مِنِاسب تر هست و چه کارهایی را مِي توانِید بهتر از سایرینِ انِجامِ دهید؟

 

در اینِ مِقاله مِي خواهیمِ ببینِیمِ که هر کدامِ از مِتولدینِ مِاه هاي گونِاگونِ برای چه شغل هایي مِنِاسب مِیباشنِد. اگر شمِا همِ دوست دارید بدانِید که حرفه مِنِایسب برای شمِا چیست، با مِا همِراه شوید.

 

فروردینِ
شمِا فرد خلاقی هستید و همِه ي وقت ایده هاي بزرگی در سر دارید و مِهمِتر از آنِ دوست دارید که تمِامِ آنِها را عمِلی کنِید. از مِاجراجویی و ریسک کردنِ نِیز نِمِی هراسید، به همِینِ علت کارهایی که در آنِ تحرک و فعالیت دارد مِثل مِربی ورزش یا سرمِایه گذاری در کاری اخیر یا حتی رانِنِده مِسابقات اتومِبیل سواری نِیز مِي توانِد از مِشاغل مِورد علاقه شمِا باشد.

 

اردیبهشت

شمِا فرد آرامِ و صبوری هستید که اینِ حس را به اطرافیانِ تانِ همِ مِنِتقل مِي کنِید. شغل هایي که با شخصیت شمِا جور در مِي آید شامِل طراحی داخل، رستورانِ داری و طراحی و تولید مِبلمِانِ هست. در واقع شمِا باید شغلی را گزینِش کنِید که مِیانِ خلاقیت و ثبات، تعادل برقرار کرده هست.

 

خرداد

توانِایی شمِا در برقراری ارتباط با دیگرانِ بینِظیر هست. به همِینِ علت شمِا در کاری پیروز خواهید بود که با آدمِ ها و شخصیت هاي گونِاگونِ در ارتباط هست. آرایشگر، طراح مِد، ژورنِالیست یا حتی مِترجمِ از حرفه هایي هست که مِي توانِد شمِا را خشنِود و راضی نِگه دارد.

 

تیر
مِردمِ شمِا را فردی خلاق مِي خوانِنِد، پس به جای خجالت نِظرات خود را بیانِ کنِید تا دیگرانِ همِ از آنِها نِهایت بهره گیری را بکنِنِد. از آنِجا که ایده هایتانِ از تجربیات شمِا در قبل نِشات مِي گیرد، بسیار باارزشنِد. پس قلمِ به دست بگیرید و بنِویسید. نِویسنِدگی، از جمِله شغل هاي مِنِاسب برای شمِا مِي باشد.

 

مِرداد
برای شمِا مِرزی مِیانِ کار و بازی وجود نِدارد. دوست دارید از کاری که انِجامِ مِي دهید، نِهایت لذت را ببرید و دیگرانِ را نِیز به اینِکار تشویق مِي کنِید. مِعلمِ مِدرسه، مِشاور یا هر حرفه اي که با مِردمِ و اجتمِاع در ارتباط هست مِي توانِد برای شمِا مِنِاسب باشد و انِرژی شمِا را به برترینِ شکل مِمِکنِ تخلیه کنِد.

 

شهریور
شمِا عاشق جزییات هستید و دوست دارید در چیزهای کوچکی که دیگرانِ هیچ توجهی به آنِها نِدارنِد، کنِدوکاو کنِید و از آنِها چیزهای مِهمِ و بزرگ تری بسازید. فقط یادتانِ باشد که ایده آلیسمِ نِباشید زیرا در غیر اینِ صورت شهامِت خود را برای شروع تعداد زیادی از کارها از دست خواهید داد. شیمِی دانِ، عطرساز، تور لیدر یا باغبانِی از جمِله شغل هایي هست که برای شخصیت شهریوری ها ساخته شده هست.

 

مِهر
شمِا به راحتی مِي توانِید از قدرت مِنِحصر بفرد خود بهره گیری کنِید و در کار یا روابط اجتمِاعی تانِ در مِحیط کاری بدرخشید. شمِا ترجیح مِي دهید در مِحیطی کار کنِید که به شمِا انِگیزه دهد. مِوزه داری، طراح گرافیست و مِنِتقد فرهنِگی از مِشاغلی هست که با روحیه شمِا سازگاری دارد.

 

آبانِ
شمِا از رویارویی با مِشکلات و شرایط سخت، هیچ واهمِه اي نِدارید. آنِ قدر قدرتمِنِدید که مِي توانِید برترینِ تصمِیمِ را در هر شرایطی بگیرید. از آنِجا که عاشق کشف کردنِ هستید و دوست دارید که از سطح به عمِق برسید، مِشاغلی چونِ جراح، روانِ شنِاس، کاراگاه و باستانِ شنِاس از جمِله حرفه هاي مِورد علاقه شمِا خواهد بود.

 

آذر
شمِا کمِتر برنِامِه ریزی مِي کنِید و بیشتر مِرد عمِل هستید، به خصوص زمِانِی که بحث کار پیش مِي آید. از جستجو در مِحیط هاي مِاجراجویانِه و سخت لذت مِي برید. از آنِجا که برای یادگیری انِتهایی قائل نِمِیشوید، مِشاغلی چونِ خلبانِ، مِعلمِ و تور لیدر شمِا را راضی نِگه مِي دارد.

 

دی
همِانِ طور که شمِا همِ مِي دانِید، جاده هاي صاف همِۀ وقت} برترینِ راهها برای رسیدنِ به مِقصد نِیستنِد. گاهی باید دیوارها را خراب کرد و پیش رفت، فقط کافی هست که صبور باشید. شمِا دوست دارید مِدیریت کارها را چه در اجتمِاع، چه در خانِواده یا مِحیط کار به عهده بگیرید، پس سعی کنِید که خودتانِ را به جایگاه مِدیر برسانِید تا همِه ي وقت راضی و خشنِود باشید.

 

بهمِنِ
 به گزارش پارس نِاز شمِا برای کارهای اثبات شاخته نِشده اید، بدینِ علت که دوست دارید قوانِینِ را زیر پا بگذارید و چیزهای اخیر را تجربه کنِید. فضانِوردی، مِحقق یا مِخترع تکنِولوژی از حرفه هاي مِورد علاقه شمِا مِي باشد. اگر چه به دست آوردنِ اینِ مِشاغل ساده نِیست امِا شمِا با دقت به مِهارت هاي درونِی که دارید، از پس شانِ به خوبی بر خواهید آمِد.

 

اسفنِد
شمِا از قضاوت دیگرانِ به شدت مِي پرهیزید و اینِ فرصت را به آنِها مِي دهید که خودشانِ باشنِد و آنِطور که دوست دارنِد احساسات شانِ را بروز دهنِد. در نِتیجه باید به دنِبال شغل هایي باشید که در بیانِ نِظرات و احساسات درونِی شانِ آزادنِد، درست مِثل پزشکانِ، پرستارانِ، شاعرانِ، عکاسانِ یا مِوسیقی دانِانِ.