پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی 

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه

بیشتر از همه تنهاست،

اون رو تنها نذارید. بهتون نیاز داره

ولی هیچ وقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره…!!

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا و مفهومی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های جذاب

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

جملکس های زیبا

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

جملکس های زیبا و خواندنی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های خواندنی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا و مفهومی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های جالب

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های جذاب

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

جملکس های زیبا

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

جملکس های زیبا و خواندنی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی

عکس نوشته های خواندنی

عکس نوشته های جملات امید بخش زندگی جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

هر داشتی را به نداشته هایت نفروش

گاه اگر نداشته هایت را به دست آوری

حسرت داشته هایت را می خوری که ارزان فروختی …