پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

جملات الهام بخش را با عکس ها و طرح ها تلفیق کردیم تا زیباتر شود. عکس نوشته های زیبا را ببینید.

 

فرشتگان از خدا پرسیدند :

خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری چرا غم را آفریدی ؟

خدا گفت :

غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوقه من

تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد …

“بیایید وقتی هم که شادیم خدا رو یاد کنیم”

عکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)عکس نوشته های زیباعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگیعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)عکس نوشته های زیبا و مفهومیعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)عکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)عکس نوشته عاشقانهعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

جمـلات الـهام بخـشعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته های جالبعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگیعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته های زیبا و مفهومیعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته عاشقانهعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

عکس نوشته های زیبا و مفهومیعکس نوشته های جملات تاثیرگذار زندگی (96)

جمـلات الـهام بخـش