پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم «ص» + متن های تسلیت

در اینبخش مجموعه عکس پروفایل رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد فرستاده مهربان خداوند را جمع آوری کرده ایم. حضرت محمد آخرین پیامبر بوده و جزو 5 پیامبر اعظم خداوند در میان نسل آدمیان می‌باشد، او در جوانی بـه محمد امین شهرت داشت و امانت داری و درست کاری او نزد تمام اعراب زبان زد بود، او در سنین میانسالی بـه پیامبری برگزیده شد، جبرئیل «گابریل بـه انگلیسی» مستقیما با او صحبت کرد و وی را برگزیده خدا خطاب کرد.

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

آه و واویلا، کـه چـشمان پیامبر بسـته شد

بـاب وحـی و خـانه زهـرای اطـهر بسـته شد

دسـت فتـنه، باز شـد بازوی حـیدر بسـته شد

هـم عـزای مصـطفی، هـم غـربت شـیرخداست

رحـلت رسـول اکـرم بر شما تسـلیت باد

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

چـراغ مـدینه امشـب شـده خاموش

صـدیقه کـبرا گردیـده سـیه پوش

زهـرای مـظلومه از دیـده گریـان اسـت

بـهر پدر امـشب چون شـمع سـوزان اسـت

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

شده دریـای دیده در عـزایش مـوج زن امشب

چـراغ لاله شـد خـاموش در صَحنِ چـمن امشب

پایان شب آخر مـاه صـفر اسـت ایـن

یـا آنکه زنـو ماه مـحرم شـده امشـب

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

جـان جـهان زپیکر هسـتی جـدا شده

خـامـوش، شمـع محـفـل نورالـهدي شـده

ملـک خداسـت غـرق در انـدوه و اضـطراب

واویلتا عـزای رسـول خـدا شده

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

گفتـم کـه عـمر مـتاه صـفر رو بـه آخـر اسـت

دیـدم شـروع محشـر کبـرای دیـگر اسـت

گـردون شده سیـاه و فـضا پر زدود و آه

تاریـک‌تر ز عرصـه تـاریک محـشر اسـت

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس نوشته های زیبا برای رحلت پیامبر «س»

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

ای امـت رسـول قیـامت بپـا کنید

لبـریز، جـام دیده زاشک عزا کنید

در ماتـم پیامبر و تنـهایی علی

باید بـرای حضـرت زهـرا دعا کنید

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

تصاویر مذهبی برای رحلت رسول اکرم «ص»

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس های مذهبی برای رحلت حضرت محمد «ص»

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

از مـدینه می رسـد آه و فغان

صاحـب قران رود از ایـن جهان

خاتـم پیغمبران«ص» در بسـتر اسـت

بـهر او خونین دو چـشم حـیدر «ع» اسـت

رحـلت حضرت محّمد «ص» تـسلیت باد

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

متن کوتاه تسلیت رحلت رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

در عـزای تـو ای چراغ راه

امـت اسلام دارد اشـک و آه

در غمـت از دل ناله‌ ها خـیزد

دیده‌ی هـستی اشـک غم ریزد

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

تصاویر پروفایل برای وفات پیامبر «ص»

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس نوشته رحلت پیامبر اعظم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

مدیـنه شـد زداغِ مصـطفی بیـت ال‌حزن امشب

فـضای عـالم هـستی بود غرق مـحن امشـب

مکـن ای آسـمان روشـن چـراغ مـاه را کز کیـن

چـراغ لاله شـد خـاموش در صَحنِ چـمن امـشب

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس برای رحلت رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس برای رحلت حضرت محمد

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

ای آسمان بگرد و دل از غصـه چاک کن

خودرا نـهان چو جسـم پیمبر بـه خـاک کن

دستی برون زخـاک کن ای ختـم انبیاء

اشک غـم حسین و حسـن را تـو پـاک کـن

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم «ص» + متن هاي تسلیت برای رسول اکرم

عکس پروفایل برای رحلت پیامبر اکرم (ص) + متن های تسلیت برای رسول اکرم

اهلِ عالم عزایِ خـاتم الانبیاست

همه ی‌جا کربلایِ خاتـم الانـبیاست

زین‌بلای عظـیم گـشته امـت یتیم

ال‌درود علیـک یـا رسـول الله