پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل ماه تولد مخصوص متولدین 12 ماه سال را در این پست مشاهده نمایید. عکس پروفایل خاص متولدین تمامی ماههاي‌ سال وعکس پروفایل جالب برای تولد!!!

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل آبان

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

 

عکس پروفایل ماه تولد شما

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل آبان

 

معنی طالع بینی متولد 12 ماه سال را این جا بخوانید

فروردین 
فروردهای پاکان
 
فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و فارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

اردیبهشت
طبیعت

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: جزء اول “اشا” از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی…. و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه “وهیشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

خرداد
طبیعت

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و فارسی باستان هئوروتات ،در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه ی ي، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
تیر
تماشای جنگل در جزیره
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق میشود.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
مرداد
جنگل
مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی 
خورشیدی است. در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:اول “ا” ادات نفی به معنی نه، دوم “مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه “مرداد” به غلط استعمال میشود.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
شهریور
جنگل
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور میدانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و فارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده .
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
مهر
محیط زیست
در سانسکریت میترا، در اوستا و فارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته میشود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
آبان
محیط زیست
در اوستا آپ در فارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته میشود. در اوستا بارها «آپ» به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه ی ي جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را، آبان میدانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.
 
 
به سبب آنکه “زو” که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن میگیرند، دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردیده و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
 
آذر
محیط زیست
 
در اوستا آتر، آثر، در فارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان«هندوان و ایزدان» بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده و در “ودا” «کتاب کهن و مقدس هندوان» از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یاکماندار قرار میگیرد.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
دی
زمستان، یخ ، برف رودخانه
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر “دا” به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش «=دی»برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی «آفریدگار،دثوش» موسوم است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
 
بهمن
برف
در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: «وهو» به معنی خوب و نیک و «مند» از ریشه من به معنی منش پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است.
 
 
اسفند
دویدن در برف زمستانی

به زودی قرار خواهد گرفت