پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا 

در کشور اسپانیا فستیوال بسیار عجیبی برگزار می شود که موجب خبری شدن آن شده است. جنگ عظیم مردم با تخم مرغ و آرد با هیجان بالا برگزار می شود. هر ساله ساکنان شهر Ibi اسپانیا در بیست و هشتم ماه دسامبر با آرد و تخم مرغ، فشفشه و کپسولهای آتش نشانی به جنگ با یکدیگر می روند. این مبارزه بخشی از جشن “روز بی گناهان” است که هر سال برگزار می شود.

 

در این سنت ۲۰۰ ساله گروهی از مردان به نام “ال انفاریناتس” علیه مقامات دولتی شورشی بر پا می کنند و کنترل شهر را برای یک روز به دست می گیرند. این گروه قوانین احمقانه ای را وضع می کنند و متخلفان این قوانین احمقانه را مجازات می کنند. در مقابل آن ها گروه ” La Oposicio” قرار دارد که سعی دارد نظم را به شهر باز گرداند.

 

تمام پولی که از جریمه های این جشن به دست می آید وقف خیریه می شود. در این مبارزه سالیانه بیش از ۱۵۰۰ تخم مرغ و هزاران کیلوگرم آرد به هر سو پرتاب می شود.

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا

فستیوال جالب جنگ تخم مرغ و آرد در اسپانیا