پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد 

دنیای عشق و عاشقی فقط مختص به انسان ها نیست، گربه ها نیز میتوانند در عالم همسایگی عاشق و معشوق همدیگر شوند! عاشق شدن حیوانات خانگی بسیار جذاب و جالب می باشند شما هم اگر یک گربه خانگی دارید شاید یک روز عاشق گربه همسایه شود و شما هم متوجه این موضوع شوید واقعا صحنه هاي جذاب و جالبی میتوانید

 

از عاشق شدن حیوانات ثبت نمایید شما را با «سوفی» گربه ماده و «اسکاتی» گربه نر همسایه آشنا می‌کنیم که بی اراده عاشق سوفی شده هست. سوفی از سال 2014 از بوستون به این منزل آورده شده و صاحبش می‌گوید: «یادم می‌آید وقتی اوایل سوفی را بیرون می بردم اسکاتی می آمد

 

و وی را از بین چمن ها جلوی منزل تماشا میکرد بدون این که بیش از حد نزدیک شود. اسکاتی همۀ وقت} فاصله را رعایت میکرد ولی هرگز نگاهش را از گربه رویاهایش برنمی داشت. سوفی چندان به او دقت نمیکرد، اما خیلی زود اسکاتی جسورتر شد و نزدیکتر نشست ولی به نظر میرسید منتظر دعوتی هست تا به او بپیوندد.

 

به نظر میرسید سوفی اهمیتی به حضور او نمیدهد. چند هفته طول کشید تا اسکاتی شجاعت خود را جمع کند و خودش را به کسی که توجهش را جلب کرده بود معرفی کند. اما بالاخره پشتکار او جواب داد و سوفی نیز منتظر او می‌ماند و اجازه می داد اسکاتی کنارش بنشیند. اکنون دوسال قبل و آنها جدایی ناپذیر و باهم بسیار مهربان میباشند

 

و هرکاری سوفی میکند اسکاتی نیز میکند. اسکاتی واقعا پسر دوست داشتنی همسایه هست و همۀ چیزی که تا به حال خواسته این بوده که سوفی وی را یار خود بداند و گرچه شاید گاهی یک بوسه سریع.»

 

رفتارهای عاشقانه گربه هاي که عاشق هم شده اند

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

رفتارهای عاشقانه گربه هاي که عاشق هم شده اند

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

رفتارهای عاشقانه گربه هاي که عاشق هم شده اند

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

گربه هاي عاشق و معشوق،گربه هاي عاشق همدیگر،گربه هاي عاشق

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

رفتارهای عاشقانه گربه هاي که عاشق هم شده اند

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد

عاشق شدن گربه ها،گربه هاي رمانتیک،

ماجرای جالب گربه ای که عاشق گربه همسایه شد