پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مردم این دختران را پرستش می کنند

مردم این دختران را پرستش می کنند

مردم این دختران را پرستش می کنند 

دخترانی که توسط مردم پرستش می شوند و در نقش یک الهه ظاهر می گردند. این دختران در سال بارها بیرون اورده می شوند. در فرهنگ و آداب هندوها در نپال و هند کوماری به عنوان یک الهه زنده برگزیده می‌شود و در نقش الهه پراواتی پرستیده می‌شود.

 

طی مراسم جشنی که هندوها برگزار می‌کنند کوماری بر روی شانه‌های کاهنان از معبد بیرون آمده و داخل کجاوه‌ای که مردها آن را حمل می‌کنند خواهد نشست. کوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می‌شود یک چشم بر روی پیشانی خود دارد که نشانه دانش است. او در سال 13 بار برای مراسم مذهبی از معبد خارج می‌شود.

مردم این دختران را پرستش می کنندکوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می‌شود

مردم این دختران را پرستش می کننداین دختران پرستیده می شوند
مردم این دختران را پرستش می کننداین دختران پرستیده می شوند
مردم این دختران را پرستش می کننداین دختران پرستیده می شوند

مردم این دختران را پرستش می کنندکوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می‌شود

مردم این دختران را پرستش می کنند