پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معمای پرتاب کردن تاس به همراه جواب

معمای پرتاب کردن تاس به همراه جواب

معمای پرتاب کردن تاس به همراه جواب 

معمای جالب و خواندنی درباره پرتاب کردن تاس و احتمال جواب های آن می تواند بسیار مهیج و سرگرم کننده باشد. ما هم برای شما یک نوع از این معما را آورده ایم. یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.

معمای پرتاب کردن تاس به همراه جواب

معما با جواب 

 

یک تاس همگن را حداقل چند بار پرتاب کنیم تا بطور یقین، سه بار یا بیشتر، نتیجه یکسان داشته باشیم؟

 

الف) 12

ب) 13

ج) 18

 د) 19

هـ) 27

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها

ب) 13 بار

 

بدبینانه ترین حالت این است که تاس را دوازده بار پرتاب کنیم و از هر عدد، دوبار ظاهر شود. بر طبق اصل لانه کبوتری در سیزدهمین پرتاب مطمئن هستیم که از یک عدد حداقل سه رار ظاهر شده است