پارس ناز پورتال

نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجت

نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجت

نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجت 

زنان هندی که نذر دارند برای گرفتن حاجت خود اقدام به کچل کردن می کنند. کچل کردن آن هم از نوع تراشیدن با تیغ. شهر هیروتانی هند شاهد اتفاق بسیار جالب و عجیبی است.
نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجتزنان هندی با موهای براق و بلندشان شهره جهان هستند. در حالی که در شهر هیروتانی موهای زیبایشان را از ته می زنند.

نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجتروپا ۲۸ ساله و مادر دو دختر است. او برای سلامتی دخترش نذر کرد. وقتی خواسته اش بر آورده شد. به معبد رفت تا موهایش را از ته بزنند.افراد زیادی همانند روپا به این وسیله نذرشان را ادا میکنند. طبق باور هندو ها در ازای برآورده شدن یک خواسته میشود با کوتاه کردن مو آنرا ادا کرد.

نذر جالب زنان هندی برای گرفتن حاجتروپا موهای دو دختر کوچکش را هم فدای نذرش کرد.

 

اما موهای بخشیده شده به معبد چه میشود؟ پاسخ این پرسش کمی عجیب است. موها کمی بعد به مزایده گذاشته شده به فروش میرسد. موهای فروخته شده به کشورهای اروپایی صادر میشود. در آن کشورها از موهای نذری کلاه گیس ساخته و به فروش می رسد.