پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما

نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما

نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما 

در هواپیما که عده ای برای چندین ساعت در یک مکان بسته کنار هم هستند رعایت برخی آداب و نکات ضروری است تا سفری راحت در کنار هم داشته باشیم. همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است.

 

دلیل این کار، از سر رفتن حوصله گرفته تا عصبی بودن، هر چه که باشد، فردی که روی صندلی جلویی نشسته را نیز ناراحت و عصبی می کند. رفتارهای بد دیگری هم وجود دارند که در رتبه های بعدی، با درصد پایین تری قرار گرفته اند. در اینجا بدترین نوع مسافران هواپیما را که با کارهایشان آرامش دیگران را بر هم می زنند، برایتان آورده ایم. درصدهای آمده بر پایه رای 1005 مسافر بالای 18 سال، از سال 2014 به بعد، است.

 

افرادی که به صندلی جلویی لگد می زنند- 59% 

نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیماوالدینی که به فرزندان خود بی توجه اند- 55%

نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما  مسافرانی که عطر را روی تن شان خالی می کنند- 49%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیمامسافرانی که صدای موزیکشان را بلند می کنند
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما

مسافرانی که مشروب می خورند
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما  افرادی که پرحرفی می کنند-49%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیماافرادی که صف را رعایت نمی کنند-35%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما مسافرانی که صندلی شان را می خوابانند-35%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیما افرادی که با آرنج شان تمام صندلی را اشغال می کنند- 34%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیماآنهایی که مدام در حال خوردن غذا هستند-30%
نکات لازم درباره رعایت آداب مسافرت با هواپیمازوج های عاشقی که مدام قربان صدقه هم می روند و دوست دارند که عشق شان را به همه نشان دهند- 28%

 

مجردهایی که به دنبال فردی می گردند که با او گپ بزنند-18%