پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

چهارشنبه آخر سال سنتی دیرینه در بین ایرانیان دارد که مربوط به زمان زرتشت پیامبر و آیین وی می باشد. تا کنون نیز این سنت زنده نگاه داشته شده است. 

 

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

عکس نوشته های چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

تصاویر چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

تصاویر تبریک چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

عکس های مراسم چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

تبریک چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

کارت زیبای چهارشنبه سوری

کارت پستال به مناسب چهارشنبه سوری امسال

تصویرهای چهارشنبه سوری