پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتین

کشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتین

کشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتین 

روسیه برای عملیات اقتصادی و انکشاف در مناطق سرد و یخ زده سیبری دست به ساخت کشتی هوایی عظیم زده است که در نوع خود در دنیا بی نظیر است. روسیه از ساخت یک زپلین فوق پیشرفته برای دسترسی به مناطق بکر سیبری خبر داد.

 

شورای امنیت روسیه به رهبری پوتین قصد دارد از این وسیله که نصف هواپیما و نصف کشتی است به منظور توسعه اقتصادی برای دسترسی به این منطقه یخ زده استفاده کند.
کشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتینساخت زپلین فوق پیشرفته برای دسترسی به مناطق بکر سیبریکشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتینکشتی هوایی پوتین
کشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتینکشتی هوایی پوتینکشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتینزپلین فوق پیشرفتهکشتی هوایی فوق پیشرفته متعلق به پوتین