پارس ناز پورتال

قاصدک 24

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران 

یکی از مهیج ترین جشنواره ها در دنیا،مربوط به غذا هاي خوشمزه کشورها می باشد، هر ملت برای خودشان غذا هاي خاص و خوشمزه دارند. حضور تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه در جشنواره غذا در استان تهران سوژه خبرگزاری هاي ایران و دنیا شد خیلی از کشورها غذا هاي که بسیار مشهور میباشند را برای مسابقه غذا به شهر تهران آورده بودند این جشنواره به مناسبت آغاز ماه رمضان در استان تهران برگزار شد.جشنواره غذاي ملل دانشگاه شهر تهران در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهر تهران برپا می باشد.

 

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا شهر تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

جشنواره غذا دانشگاه شهر تهران،جشنواره غذا در ایران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

حضور کشورهای گوناگون دنیا در جشنواره غذا استان تهران

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران

جشنواره غذا در استان تهران،جشنواره غذا بین المللی،

گزارش تصویری از جشنواره بین المللی غذا در تهران