پارس ناز پورتال

قاصدک 24

راز همسرت را نگهدار ضرر نداره

راز همسرت را نگهدار ضرر نداره


معمولا خانمها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع‏شوند،میخواهند از وضع كسب، مقدار درآمد،موجودى،اسرار كسبى،تصمیمات آینده‏اش با خبر شوند.و بطور خلاصه از شوهرشان انتظار دارندكه تمام اسرارش را در اختیار آنها بگذارد و چیزى را پنهان نكند،بر عكس‏اكثر مردها هم حاضر نیستند تمام اسرارشان را در اختیار همسرشان قراردهند،و همین موضوع گاهى سبب دلخورى و حتى بدبینى میشود.
خانم شكایت میكند كه شوهرم به من اعتماد ندارد،اسرارش را ازمن مخفى میكند،با من یك رنگ و صریح نیست،گویا سر و سرى دارد.

نمیگذارد نامهایش را بخوانم،درآمد و مقدار موجودى خودش را به من‏نمیگوید،با من درد دل نمیكند،در جواب سؤالهاى من طفره میرود و حتى‏گاهى دروغ میگوید،اتفاقا مردها هم بى‏میل نیستند كه اسرار و رموززندگى‏شان را در اختیار همسرشان قرار دهند.لیكن عذرشان اینست كه‏زنها راز نگهدار نیستند،دهانشان در و دروازه ندارد،ظرفیت ندارند مطلبى‏را به طور كلى كتمان كنند،هر چه را شنیدند فورا براى دیگران بازگومیكنند،با اندك بهانه‏اى ممكن است اسرار انسان را فاش كنند و اسباب‏دردسر او را فراهم سازند.اگر كسى بخواهد اسرار انسان را كشف كند به‏آسانى مى‏تواند همسرش را فریب داده به وسیله او به مقصد خویش نائل گردد،ممكن است‏بعض خانمها از دانستن مطالب سرى سوء استفاده‏نمایند و حتى آنها را اسباب نفوذ در شوهر قرار داده در صورت عدم تمكین‏اسباب گرفتارى او را فراهم سازند.

البته عذر مردها تا حدودى موجه است،زنها زودتر از مردها تحت‏تاثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند،معمولا احساساتشان بر تعقلشان‏غلبه دارد،وقتى عصبانى شوند خویشتن دارى برایشان دشوار است،درآنمواقع ممكن است از دانستن اسرار سوء استفاده نموده اسباب گرفتارى‏مرد را فراهم سازند.شاید خوانندگان از این قبیل حوادث زیاد سراغ‏داشته باشند لیكن از باب نمونه به داستان زیر توجه فرمایید:

«زنى بنام…راز شوهرش را فاش كرد و او محكوم به یك سال‏زندان شد،خانم میگوید:من شوهرم را از جان و دل دوست دارم ولى اخیرابه من كم محبت‏شده بود،این كار را كردم تا از این به بعد بیشتر دوستم‏بدارد،این خانم گردنبند گرانقیمت‏خواسته بود ولى…زیر بار نرفت.او هم‏تقلب در ازدواجشان را فاش كرد تا بزندان بیفتد (2) ».
بنابراین اگر زن میل داشته باشد كه شوهرش كاملا یك رنگ بوده‏چیزى را از او مخفى نكند باید بقدرى

راز نگهدار و با احتیاط باشد كه‏بدون اجازه شوهرش براى هیچكس و در هیچ حال چیزى را نقل نكند،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى خودش اسرار شوهرش را فاش‏نكند،در راز نگهدارى این مقدار كافى نیست كه اسرارش را به دیگرى‏بگوید و سفارش كند به كسى نگو،زیرا او هم به طور حتم دوستانى دارد،ممكن است اسرار شما را در اختیار آنها قرار دهد و سفارش كند به كسى نگویید،یك وقت انسان متوجه میشود كه اسرارش فاش شده است.
بنابراین شخص عاقل اسرارش را به احدى نمیگوید.
حضرت على علیه السلام فرمود:«سینه عاقل صندوق اسرارش‏میباشد (3) ».
على علیه السلام فرمود:«خوبیهاى دنیا و آخرت در دو چیز جمع‏است:راز نگهدارى و دوستى با خوبان،و تمام بدیها در دو چیز جمع شده:
فاش كردن اسرار و دوستى با اشرار» (4) .