پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

بررسی تعبیر خواب سلمان

بررسی تعبیر خواب سلمان
 

روز ششم خواب بیند بعد از یك یا دو روز تعبیرش ظاهر شود.

روز نهم خوابی كه دیده شود در همان روز تعبیرش ظاهر شود

روز دهم و یازدهم تعبیرش بعد از بیست روز تعبیرش ظاهر شود.

روز سیزدهم خوابی كه دیده شود بعد از نُه روز تعبیرش ظاهر شود.

روز چهاردهم بعد از بیست و شش روز تعبیرش ظاهر شود.

روز پانزدهم بعد از سه روز تعبیرش ظاهر شود.

روز بیست و هشتم در همان روز تعبیرش ظاهر شود.

روز بیست و نهم در همان روز اثر و تعبیرش ظاهر شود.

باقی روزها تعبیرش ممکن است تا ۴۰ سال هم طول بکشد !