پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رفتار توهین امیز مجلس با میهمانان ویژه خود (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
رفتار توهین امیز مجلس با میهمانان ویژه خود (عکس)
بیست نوامبر سال گذشته سازمانی که خواست نامی از او برده نشود تعدادی از مسلمانان را به همایش خود دعوت نموده بود.انها با برنامه ریزی که نموده بودند قرار شد مسلمانان هنگام اذان به یکی از اتاقهای مجلس عوام انگلیس تشریف ببرند.مسلمانان جهت برپایی نماز جماعت به مجلس عوام رفتند.مسولین انها را به سمت اتاقی هدایت نمودند که معمولا نمایندگان مجلس در انجا مشروب می خوردند.حتی تعدادی از نمایندگان انروز در حال خوردن و نوشیدن بودند.
 

 
خدمتکاران مجلس با معذرت خواهی از نمایندگان خواستند مکان را جهت برپایی نماز ترک نمایند.این اقدام باعث ناراحتی برخی از نمایندگان شد.به گزارش پارس ناز هر چند افراد مسلمان نیز از برپایی نماز در چنین مکانی امتناع نمودند. نماز در اتاق مشرف به تراس برگزار شد که معمولا نمایندگان مجلس عوام در انجا مشروب می خوردند یکی از مسولین همایش می گوید ما برای هر ساعت اقامت میهمانان خود در این جا 750 پوند پرداخت کرده ایم.
 

رفتار توهین امیز مجلس با میهمانان ویژه خود (عکس)
 
او در خصوص اختصاص مکانی که در ان مشروب سرو می گردد ابراز نارضایتی کرد و این را در خور شان میهمانان مسلمان خود که شراب را حرام می دانند مناسب ندانست.برخی از نمایندگان با انتقاد از عملکرد مجلس عوام در این خصوص اظهار می نمودند مجلسی که این همه سرمایه خرج می نماید باید فکری به حال میهمانان ویژه خود بنماید.
 
 
اختصاصی پارس ناز