پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

مجموعه : مذهبی
اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

اشعار شهادت امام رضا «ع» + متن نوحه برای امام رضا 

در اینبخش اشعار شهادت امام رضا «ع» را جمع آوری کرده ایم. بـه ایام شهادت امام هشتم شیعیان نزدیک میشویم. امام رضا کـه لقب ضامن آهو را دارد بـه دست مامون مسموم و بـه شهادت رسید. این امام بزرگ در مشهد دفن شده اسـت و هرساله تعداد بیشماری از عاشقان این امام در سال روز شهادت ایشان بـه مشهد و بارگاه مقدس او می‌روند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

متن های روضه برای شهادت امام رضا (ع)

اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

متن شهادت امام رضا + عکس برای شهادت امام رضا «ع»

 

امشب زمین وآسمان در آه و افغان رضا

هم آدم‌وجن و ملک شد مرثیۀ خوان رضا

بویِ غریبی رضا پیچیده تا عرش خدا

معصـومه دارد روضۀ شام غریبان رضا

 

**********

 

روز پایان صفر

دل شود غـرق عزا در روز پایانِ صفر

قاصـدک آرد زداغ هشتـمین مولا خبر

مرغ دل پر میزند سـوی خراسان رضا«ع»

تا سوگواری کند در سـوگ آن والا گهر

کفتران صحن او سرها بزیر و در سـکوت

طبل ها،نقاره هـا،خامـوش اندر رهگذر

شهر مشـهد مي نماید بر تنش،رخت عزا

هیأتیها جملگی روسوی مشـهد در سفر

روز پایان صفر در طـوس غوغایی بود

زهر مامون لعین بر پیـکری کرده اثر

در بین هجرۀ در بسـته می نالد رضا «ع»

روی خاک افتاده آید از دهان خون جگر

یاد کوچه،مـادرش زهرا «س» بخاطر آورد

یاد مادر بیشتر بر جـان مولا زد شرر

در غریبـی ناله زد اینـک کجایی ای جواد

رس بـه فریاد پدر حـالا کـه باشم محتضر

از مدینه آمد و بابا در آغـوشش گرفت

دید عالم امتزاجـی بین خورشید وقمر

رازها برجانشینش گفـت مولامان رضا

مرغ روحـش سوی عـرش کبریا بگشود پر

کربلا اکبر شهید وبود بابا شـاهدش

طوس جـان بسپرد بابا روی زانوی پسر

 

شعر کوتاه برای شهادت امام هشتم 

**********

 

درود آقا غریـب آشـنای طوس

بـه لطـف تـو دوباره اومـدم پابوس

درود آقا درود آقا

جواب تـو شـروع گریه زاریـمه

درود تـو، همـین اشـکای جاریـمه

سـلام آقا، درود آقا

خبر دارم کـه از کارام خبر داری

بحال مـن شبـیه ابرا می باری

ببخــش آقا، ببخـش آقا

چقـد خـوبه، نگفتـه هامو میدونی

چقد خوبـه کـه رو برنمیگردونی

ببخش آقا ببخش آقا

منم آهوت از اون روز کـه تـو صیادی

توو دام تـو، میون صَحنِ آزادی

رضاجانم، رضا جانم

گره خوردم بـه عشقـت توی گوهـرشاد

دخیل بستم دلو بـه پنجره فولاد

رضاجانم، رضا جانم

درود آقا کـه همین حالا روبه روتونم

مـن اینجامو زیـارت نامـه میخونم

رضا جانم رضا جانم

درود آقا چـه شـعری رو لبـم اومد

دلم از طوس تا صَحنِ کربلا پَر زد

رضـا جانم حسین جانم

درود آقا، کـه همین حالا رو بـه روتونم

مـن اینجامو، زیـارت نامـه میخونم

حسـین جانـم حسین جانم

بذار سایه‌ات همیشه روسرم باشه

قرار مـا، شـب جمعه حـرم باشه

حسـین جانـم حـسین جانم

 

نوحه زیبا و غمگین برای شهادت امام رضا (ع)

**********

 

میشوم مسافرت هماره گذار منو گـذرت

می‌شود طلا مس وجود حقیر مـن از نظرت

در راه حرم گویم از بار گناه خود

د حوض حرم شویم سیمای سیاه خود

دل‌تـنگ وغمین، بی‌تاب و حزین

برگشته حرم آلوده ترین

تـو رابه جـان مـادرت مرا مرانی از درت

مـن و تـرس از قبر و قیامت

تـو و حـرف و قول شفاعت

گنبد وضریح فقط بهانۀ دیدن روی تـو بود

اشک لحظۀ ورود نشانۀ دیدن روی تـو بود

با گـوهر عشقـت شاد، در مسـجد گوهـرشاد

چـشمم بـه ضـریح تـو از پنجرۀ فـولاد

در هم‌همه ها شد زمزمه‌ام

ذکـر و قسـم، یا فاطمه‌ام

تـو رابه جـان مادرت مـرا مرانی از درت

مـن و تـرس از قبر و قیـامت

تـو وحرف و قـول شفاعـت

وقـت پرکـشیدنت سـرت روی پـای جوادت بود

وقـت دست و پا زدن چـه روضه‌ی سختی یـادت بود

لب تشنه شدي امّا، لب تشنۀ عریـان نه

تشییع شدي امّا، با زهر ستوران نه

گفتی ای غـریب از غربت او

با ابن شبیـب، روضۀ مگو

غریـب دشـت کربلا غریـب دشت کربلا

تـن پر زخـمت بین صحرا

سرخونینت روي نی ها

 

جمله های زیبا برای شهادت امام رضا (ع)

**********

 

اگر در راه باشم راه اگر درچاه هم هستی

همیشـه در کنـارت شـاد هستم، گاه هم غمگین

تـو در این لحظه‌هاي کمتر کوتـاه هم هستی

می آیـم در حـرم با رو سیـاهی در شـگفتم تـو

نه تنـها نیستی دلخور کـه خاطرخواه هم هستی

می‌آیم می نشـینم هي امین الله می‌خوانم

می‌آیم مینشینم کـه امـان الله هم هستی

تـو را در چهـرۀ دلدادگـانت خنده میبینم

نیاز و ناز و سـوز وحال و اشک و آه هم هـستی

شـب و روز مـن از نور تـو روشـن میشود باری

تـو خـورشیدي در این شـک نیست اما ماه هم هسـتی

 

شعر بلند برای شهادت امام رضا

اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

شعر زیبا برای شهادت امام رضا

 

شور سینه‌زنی زیارت مخصوص

ای رضاجان ای رضاجان

 

بند اول

مـن بنده‌‌وتویی سلـطان ملـک دین

دسـت مرا بـگیر مـن خورده‌ ام‌ زمین

تا زائـرت شـدم گفتـم کـه نوکرم

این افتـخار رامدیونِ مـادرم

ای رضاجان ای رضاجان

ای رضاجان ای رضاجان «2»

 

بند دوم

باب‌ الجواد تـو شد قبله‌ گاه مـن

بـگذشته با توام هر سـال و ماه مـن

مـن گـریه می‌کنم در پای تربتت

عالم فدایـی یک لحـظه غربتت

ای رضاجان ای رضاجان

ای رضاجان ای رضاجان «2»

 

بندسوم

ای پارۀ تن پیغمبر خدا

مـن زائر توام‌ بنما نظربه‌ مـا

شمس‌ الشموسی‌ بر تـو درود مـا

بر مـا عطا نما آقا تـو کربلا

ای رضاجان ای رضاجان

ای رضاجان ای رضاجان «2»

 

دل نوشته های زیبا برای شهادت امام رضا

**********

 

« و قبر بطوس » آه از محنتش

ملائـک نوحـه خوان بر مصیبتش

درود بر آن روح

درود بر آن تن

صلی الله عـلیک یا اباالحسن

 

کشته شد وارث «یطهرکم»

عبا بر سر کـشید خورشید هشتم

آتـش گرفته

از زهر دشمن

صلـی الله علیـک یا اباالحـسن

 

در حجرۀ بسته زند دست و پا

جواد آمده بـه دیدن بابا

با چشم گریان

شده سـینه زن

صلی الله علـیک یا ابـا الحسن

و قبـر بطوس یا لـها مـن مصیبت

شعر امـام رضا کـه بـه قـصیده دعبل افزود

 

اشعار معنی دار برای شهادت امام رضا (ع)

**********

 

حجرۀ دربسته گشته قتلگاهم

کی میـرسد از مدینه قرص ماهم

از پا فتـادم برس بدادم

اجل بده مهلت تا آید جوادم

مولا رضا جـان

مولا رضا جـان مولا مولا رضا جان

از تب زهر کین پا تا سر مـن سـوخت

بسکه زدم پرپر بال و پر مـن سوخت

عبـا روی سر شد رستخیزم

چـه دیدنی در کوچـه شد افت و خیزم

درحجره رو بـه قبله شد دست و پایم

زاده‌ی زهرا ،علی موسي ال‌رضایم

پارۀ قلب پاک پیمبر

شد پاره پاره قلبش الله اکبر

مولا رضا جان

 

جملات غمگین برای شهادت امام رضا (ع)

**********

 

خورشید سر بـه زیر عبایی ز ابر برد

آن گونه از حدیث کسا ارث صبر برد

دریا زباد فتنه بخود موج می‌گرفت

آن موج رابه ساحل آرام قبر برد

چشم گهر فشان یتیمش گواه بود

وی را عدو زشهر پیمبر  بـه جبر برد

آن روز هر زنی کـه شنید از خزان باغ

یک شاخه تسلیـت بـه عزایی ستبر برد

آشـوب در تمـامی ذراتِ عالم اسـت

خورشـید سر بـه زیر عبایی زابر برد

 

 

عکس مذهبی شهادت امام رضا

**********

 

آقاجون زا‌ئراتون زکربـلا اومدن

کربلا تا مشهد وعشق شـما آومدن

سوغات زائراتون فقـط یه کولۀ درده

تـو میـدونی کـربلا با حـالشون چـی کرده

اقاجون زائراتون تـو کـربلا چی دیدن

اینجوری با دل‌خون پابـوس تون رسیدن؟

دیـدن اونـجا جدت و بـه قتـلگاه کشـوندن

سرش و بریـدن و تـو خـاک و خـون نشوندن

دیدن عـمه زینبت تـو قتـلگاه سر میزد

با دو دستـش سرشو بـه زیر معجر میزد

هرطـرف می دوید و بانگ برادر میکرد

ظالـمی با خنجرش گلاش و پرپر می‌کرد

دسـتای عموتونم از تن اون جـدا بود

مشک آبـش و دیدن بـه هرطرف رهـا کرد

با چـه امید رقـیه رسیده بود کـنارش

با یه دنیا بهونه تـو چشم بی‌قرارش

فقط از لـب عمـو این حـرف و آروم شنید

کاش عـمو میـمرد ولی آه تـو رو نمی دید

 

متن نوحه برای شهادت امام رضا

اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

دوبیتی شهادت امام رضا

 

بند اول

دلـی کـه می‌تپه تـو سینه

تمـوم آرزوش همینهِ

یه روزی بـیادو بتـونه

طبـیب دردشو ببیـنه

همه غصه مو میـدونی

حرف‌مو از چـشام میخونی

ببـین از دوری تـو آقا

پیـر شدم تـو اوج جونی

چـي میـشه آقا مـژده برام بیاري

بد بودنم رو بـازم بـه روم نـیاری

مثلِ قدیما دست روسرم بذاري

ضامن آهو یابن ال‌زهرا رضا «ع»

 

بند دوم

سند بندگـیم دسـت تُو

آره زندگـیم پابسـت تُو

خـوردم از آب سـقا خونـت

شده‌ام تا ابـد مـست تُو

دل بـه عـشقت اقا سپردم

نون غیر تـو رو نخـوردم

آخریـن زیارت یادمه

دلـمو از حرم نبردم

یادم نمیـره باذکر جانـم رضا

پـاي عریان بـه سوي صَحنِ شـما

گریـه می‌کردم تا خـود گنـبد طلا

ضامن آهو یابن ال‌زهرا رضا «ع»

 

بند سوم

واسـه اون دلایـی کـه تنـگه

کي میـگه آسـمون یه رنـگه

کربـلا نرفتم شنیدم

آسمـون حرم قشنگه

دیـگه دوری آقابسمه

حتّی یک نیم نیگا بسمه

دوری و دوسـتی کار مـن نیس

داغ کرب‌وبلا بسـمه

شنـیدم آقا اونـی کـه تاخدا رفت

شـنیدم اقا هر شخصی کربـلا رفت

شنیـدم آقا از حـرم شـما رفت

ضامن آهو یابن الزهرا رضا «ع»

 

تصاویر پروفایل شهادت امام رضا (ع)

**********

 

چـی آومـد اقا سـرت واي

کسی نشد یـاورت وای

بمیرم آقا نبـوده

کنار تـو خواهـرت واي

صـدایِ غربـت تـو پیچید میونِ کوچه‌ها

افتـادی تـو یاد حسـین یاد داغ کربلا

کشـیدی بی‌کسی امّا

سِرت رو نی نرفـت آقا

غریب اقا

شکـستی با زهر کین آه

افتادی رویِ زمین آه

ناله زدی مادرم وای

با ناله آتشـین آه

جواب نالۀ جگر سوزتو کسـی نداد

تا وقتـی کـه تـو حجره بالا سـرت اومد جواد

گرچه سـوخت دلـت امّا

نموند جـسمت بـه زیر پا

غریب آقا

 

عکس نوشته برای شهادت امام رضا

**********

 

شهـر غربـت وچشمایِ تَرم

می سوزه دلم می ریزه پرم

مـسافر عـشق مادرم

شبیه یاس نیلوفرم

یه عمریهِ گریون از غم «شهیدۀ پشت درم 2»

برسر می کشم عبا

بسکه بی‌کسم خدا

بغـضم شعله‌ور شده « شبیه جدم مرتضی 2»

می سوزه دلم خدا 3

تـو فصلِ خـزون با قدکمون

می افتم زمیـن هرجا بی‌امون

نشستـه غـربت دورو برم

بیـا جوادم بالا سرم

میخوام کـه لب تشنۀ جون بدم «دوباره باز شعله ورم 2»

از کف رفته نای مـن

دیوارۀ عصایِ مـن

بـسکه ناتوون شدم «نمی بینه چشمایِ مـن 2»

می سوزه دلـم خدا 3

 

**********

 

یا غـریب الغربا

تنهامـیان خـانه باحالی خـرابم

خونین جـگر از زهر کیـن در التهابم

دردی تـمام پیکرم در بر گـرفته

می پیچم ومی نالم و در اضطرابم

بر روی خـاک افتاده ومی نالم از درد

منهم چو جد اطهر خود بو ترابم

زهری کـه مامون داده آتش بر دلم زد

سوزد دل ولب تشنۀ یک جرعه آبم

دور از مدینه در غریبی میدهم جان

سوی عدم بی یار ویاور در شتابم

دل تنگ خویشانم در این وادی غربت

نام جوادم این زمان باشد خطابم

سر را بروی زانوی او می‌گذارم

او التیامی هست بر قلـب کبابم

هستم رضا یعنی کـه راضی برقضایم

درراه حق گشـته شهادت انتخابم

شکر خدا مینوشم از جام شهادت

سرمست وصل از لذت این شرب نابم

وا می‌گذارم بر خدا خصم پلیدم

در انتظار وعدۀ روز حسابم

 

**********

 

نقاره میزنند چـه شوری بپا شده

عمری دلم مریـض امـام رضا شده

پابوس شاه طوس میاید مسلما

جامانده‌ای کـه تشنۀ کربُبلا شده

حتّی برای گبر و مسیحی و ارمنی

پادشاه طوس ملجا و دار و شـفا شده

فولادهای پنجره فولاد از شـما

ارزش گرفته ،برتر از هر طلا شده

ای عاشقان وجود امام رئوف‌تان

اینروزها بـه زهر جفا مبتلا شده

تـعیین مرگ و زندگی عالم وجود

وابسته برگذاشتن یک عبا شده

 

شعر برای شهادت امام رضا

اشعار شهادت امام رضا (ع) + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

اشعار شهادت امام رضا «ع» + متن نوحه برای امام رضا | شعر برای شهادت امام هشتم

 

بنام حضـرت یار و بنام جانانم

پر ازسکوت غمم یا کـه دل هـراسانم

غریـب و گم شـده در راه مانده حـیرانم

کنار جاده نشستم چقدر بی‌جانم

عجیب در بـه در کوچۀ خراسانم

دوباره قصۀ عـشق‌وجنون شده تکرار

بیا و داغ حرم رابه قـلب مـن نگذار

هوا هوای گدایی رسیدهِ وقت قرار

قدم‌قدم بـه تـو نزدیک میشوم انگار

گدایِ خسته‌ات آمد درود سلطانم

دلم گرفته فدایت شوم دعایم کن

میان صَحنِ تـو دلداده‌ا‌م صدایم کن

بیا و از همه غیر از خـودت جدایم کن

خراب کن مـن بد را خـودت بنایم کن

مریض و پرغم و دردم تویی تـو درمانم

همـیشه صحنۀ زیبا نمی‌رود از یاد

کنار حوض حرم رو بـه روی گوهرشاد

نـگاه مـن بـه زن پیر و خسته‌ای افتاد

کـه آب‌ودانه بـه کامِ کبوتران میداد

بیین کـه مـثل همه زائـران پریـشانم

صدایِ همه‌ی جمعیّت صدایِ زنان

صدایِ گریۀ طفلان صدایِ پیر و جوان

و صَحن‌ها کـه پراست از دعای این و آن

سرت همیـشه شـلوغ بوده شکـر آقاجان

برای غربـت مردی غریـب گریانم

همـان کـه دور مـزارش فقـط چندتایی

کبوترند وندارند لانه‌وجایی

نـشانی حرمـش انتـهایِ زیبایی

مدینه کوچۀ غربـت پلاکِ تنهایی

همیشـه زائر آن سـرزمین پنهانم