پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد ، برخی مواقع به صورت ناخواسته در روز عروسی اتفاقاتی می افتد که غیرقابل پیش بینی است.

 

دو زوج امریکایی در بیرون از شهر “بند”ایالت ارگان در حال ثبت بهترین خاطرات روز عروسی خود بودند که اتش سوزی اتفاق افتاد و مامورین به انها دستور دادند از نزدیک شدن به محل حریق خودداری نمایند.اما میشل ولبر و همسرش اپریل هارتلی تصمیم گرفتند پشت صحنه تصاویر جشن عروسی خود را مزین به اتش و دود نمایند.

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد

اتفاقی عجیب که پشت صحنه تصاویر جشن عروسی شد